30.10.2017

Detaljplaner till påseende; Soklot småhusområde och ett delområde i Vexala (Teknisk förvaltning)

DETALJPLANER TILL PÅSEENDE

Nedannämnda detaljplaner är offentligt framlagda till påseende fr.o.m. denna dag t.o.m. 1.12.2017 på Nykarleby stads anslagstavla vid stadshuset, besöksadress; Topeliusesplanaden 7 samt på stadens hemsida (www.nykarleby.fi, Anslagstavla/kungörelser; detaljplaner / Soklot och Vexala).

1. Detaljplan för Soklot småhusområde

Detaljplan uppgörs för fastigheten RNr 17:46. Planeområdet är beläget ca 4 km norr om bycentrum i närheten av Kepalod.
Detaljplanen omfattar 12 småhustomter i kvarteren 3501 - 3505 samt allmänna områden.

2. Stranddetaljplaneutkast för ett delområde i Vexala

En stranddetaljplaneändring uppgörs för byggnadsplatserna 4 och 5 i kvarter 3. Området är beläget vid Glasbruket i Vexala.
Med detaljplaneändringen utreds om en fritidbyggnadsplats kan reserveras för turism-ändamål (RM). Med planprojektet granskas förutom ändring av användningsändamål även byggrätt och -ytor.

Eventuella anmärkningar över ovannämnda planeärenden kan framföras till Nykarleby stad, PL 29, 66901 Nykarleby före utgången av den tid planerna varit framlagda till påseende. Information om planeärendena ges av personalen på enheten Planläggning och mätning vid tekniska avdelningen, tfn: 7856 111/v.

Tekniska nämnden i Nykarleby 1.11.2017

 


Gå till "Anslagstavla"