Jätevesi

Yleinen viemäriverkko

Jätevesi kaupungin keskustasta sekä osa Jepualta ja Munsalasta johdetaan yleiseen viemärijärjestelmään, jota ylläpitää Uudenkaarlepyyn voimalaitos. Jätevesi pumpataan paineputken lävitse Pietarsaaren puhdistamoon käsiteltäväksi. Jätevesi Munsalasta käsitellään vielä paikallisessa viemäripuhdistamossa, mutta suunnitteilla on, että se liitettäisiin keskustan verkkoon.

avloppsvatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2002 oli kolmasosa Uudenkaarlepyyn asukkaista (n. 2400 henk.) liitettynä yleiseen viemäriverkkoon. Viemäriverkkoa laajennetaan jatkuvasti ja oletetaan, että vuonna 2015 yli puolet (n. 4500 henk.) ovat liittyneet viemäriverkkoon.

Jäteveden käsittely harvaan asutulla seudulla

Uudenkaarlepyyn kaupungin asukkaista kaksi kolmasosaa asuvat alueilla, joissa yleistä viemäriverkkoa ei ole vielä rakennettu tai ei rakenneta ja heidän täytyy käsitellä viemärivesi omissa puhdistamoissa. Uusi lainsäädäntö viemäriveden käsittelystä, joka koskee niitä, jotka eivät voi liittyä yleiseen viemäriverkkoon on astunut voimaan ja siinä määritellään tarkalleen miten tehokasta puhdistusta vaaditaan. Asetus koskee kaikkea talousjätevettä ja käsittää siis sekä pysyvän-, että vapaa-ajan asutuksen.


Mitä uudessa laissa sanotaan?

Jätevesi on puhdistettava elollisista aineista vähintään 90 %, fosfori 85 % ja typpi 40%. Olemassa olevien kiinteistöjen puhdistus vaatimukset on täytettävä viimeistään 1.1.2014, uudisrakennuksilta puhdistus vaaditaan asetuksen voimaan tulemisesta alkaen.

Kiinteistössä on oltava selvitys jätevesijärjestelmän toiminnasta . Selvitys on tehtävä viimeistään 1.1.2006 ja säilytettävä kiinteistössä. Jos kiinteistössä ei ole vesikäymälää on selvitys tehtävä viimeistään 1.1.2008. Selvitys on tarvittaessa näytettävä viranomaisille. Uudenkaarlepyyn kaupunki on yhdessä Länsi Suomen ympäristökeskuksen kanssa ja hankkeen "Luodon ja Öjanjärvi ja siihen laskevat joet" laatinut lomakkeen jätevesijärjestelmän selvityksestä. Lomakkeen voit ladata tästä. Lomake
On myös oltava käyttö- ja kunnossapito-ohjeet viemärin puhdistusjärjestelmälle. Ohjeet säilytetään kiinteistössä ja tarvittaessa näytetään viranomaisille. Käyttö- ja kunnossapito-ohjeille on sama aikataulu kuin selvitykselle. Valtioneuvoston asetus (nro 542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla voidaan ladata tästä.