Beslut & Förvaltning

Det praktiska arbetet som stadens förtroendeorgan besluter om styrs via stadens förvaltningar

Förvaltningarna utför kommunens tjänster enligt uppdrag från stadsstyrelsen och nämnderna. Förvaltningarna hjälper också nämnder och styrelser med att utreda och planera verksamheten.

Förvaltningen är indelad i olika avdelningar:

Centralförvaltningen
Sköter beredning och verkställande av beslut i stadsfullmäktige, styrelsen och sektionerna.

Ekonomiförvaltningen
Sköter ärenden som gäller stadens ekonomi och personalfrågor.

Bildningsavdelningen
Sköter ärenden som gäller skolor, dagvård, bibliotek, fritids- och kulturverksamhet, idrott och ungdomsverksamhet samt Arbis.

Miljö- och byggnadsavdelningen
Sköter tillståndsärenden kring bygglov och frågor som berör miljövård.

Tekniska avdelningen
Sköter frågor som berör byggande, fastigheter, vägar och planläggning.

Frågor som berör hälsovård, äldreomsorg, handikappade och annat socialt arbete administreras fr.o.m. 1.1.2010 av Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Nykarleby Kraftverk Ab
Sköter erbjuder tjänster kring el, vatten, avlopp och fjärrvärme.