Bokslut

2016

Stadsdirektörens översikt
Nykarleby 2016

Budgetarbetet inför 2016 var svårt. Trots ett digert sparprogram visade den fastställda budgeten ett underskott på 1,2 Mn euro. Därför är det glädjande att kunna konstatera att resultatet blev drygt 1 Mn bättre än det budgeterade. Underskottet blev 125.000 euro och stadens ackumulerade överskott var vid årets utgång 9,8 Mn. euro. Sammantaget visade koncernen Nykarleby stad ett överskott på 428.000 euro, främst tack vare Nykarleby Kraftverks goda resultat.
Det stora problemet i 2016 års bokslut är stadens kraftigt stigande skuldsättning. Stadens lånebörda vid årsskiftet var 3.725 euro/invånare. Det här betyder att stadens skuldsättning nu ligger över landets medeltal. Vi vet alla att det beror på de stora fastighetsinvesteringar som staden tvingats till p.g.a. de problem med inomhusluften som gjort att staden tvingats utrymma flera för verksamheten centrala fastigheter. Eftersom stora investeringar både på skolområdet och hälsovårdscentralens öppenvårds-sida återstår kommer skuldsättningen att öka ytterligare förrän det vänder. Vid höstens behandling av investeringsprogrammet bör en kritisk granskning göras, huruvida något projekt kunde senareläggas med ett eller ett par år.
Koncernens skuldbörda vid årsskiftet var 5.321 euro per invånare och både Nykarleby Kraftverk och Nykarleby Bostäder står inför stora investeringar i vattenkraftverk och seniorboende.
Näringslivet i staden har, om vi undantar pälsnäringen, haft ett gott år. Sysselsättningsläget är gott och arbetslösheten har legat på 4 – 5 %.
I den stora jämförelse som Suomen Kuvalehti lät två av Finlands ledande ekonomer på regional ekonomi utföra, fick Nykarleby plats 15 bland landets 295 kommuner. På området ”Livskraft” var Nykarleby tredje.
Statistik är statistik, men detta känns onekligen upplyftande när vissa omständigheter i den kommunala ekonomin inger bekymmer.

Nykarleby i mars 2017

Gösta Willman
stadsdirektör