Personalrapport

Personalrapport 2016

Arbetsgivaren bör känna till sin personalstruktur och personalens arbetsinsats, kompetens, arbetshälsa och utvecklingsbehov för att med krympande resurser också i fortsättningen klara av att tillhandahålla god kommunal service.
Under 2016 hade Nykarleby stad 10 personer som gick i ålderspension och sta-tistiken visar att antalet som går i pension något under de kommande åren, för att nå sin kulmen 2019. Staden har under 2016 fortsatt sin satsning på att sysselsätta långtidsarbetslösa och personer i rehabiliterande verksamhet. Under 2016 har sta-den, med lönestöd, sysselsatt 8 personer. I arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte (ingen lön utbetalas) har under 2016 aktiverats 36 personer jämfört med 41 perso-ner 2015.
Totalt sett har frånvarodagarna minskat under 2016 jämfört med 2015. Det sam-manlagda antalet dagar som hela personalen, både ordinarie och vikarier har varit frånvarande från sina arbetsplatser av olika orsaker uppgår till 15 825 dagar jäm-fört med 16 738 dagar år 2015. I medeltal (dagar/anställda) var den egna sjuk-frånvaron 15,3 dagar per anställd under 2016. Sjukfrånvaron har följts upp under året med rapportering till respektive förman. Frånvaron p.g.a personliga skäl och frånvaro p.g.a vårdledighet ökade under 2016 jämfört med 2015. Däremot mins-kade moderskapsledigheterna och studieledigheterna jämfört med 2015. Övriga frånvaroorsaker skiljer sig inte nämnvärt, till antalet, från tidigare år.
I personalrapporten uppföljs utbildningsersättningen och stadens personalstrategi. Utbildningsersättningen är ett ekonomiskt stöd för utveckling av yrkeskompetens för de arbetsgivare som inte har rätt till utbildningsavdrag enligt näringsskattela-gen. Nykarleby stad fick år 2016 utbildningsersättning för 334 utbildningsdagar till ett belopp på 5 541, 73 €.