Val

Valorganisationen i Nykarleby


Kommunala och statliga val skötes i kommunerna av den kommunala centralvalnämnden, som fullmäktige tillsätter för 4 år i gången.

I Nykarleby finns 10 röstningsområden. För varje röstningsområde finns en valnämnd som utses av stadsstyrelsen. Valnämnden ombesörjer valet på respektive röstningsställe. Valnämnden tar emot rösterna som avges på valdagen, räknar rösterna och rapporterar in dem till centralvalnämnden, som sedan för in dem i det för hela landet gemensamma resultaträkningssystemet.
Valbestyrelsen utses av stadsstyrelsen och den sköter om anstaltsröstningen på de inrättningar som ger vård dygnet runt. En röstberättigad som är intagen på en sådan inrättning har rätt att rösta på inrättningen.

Rösträtt

Befolkningsregistercentralen utarbetar för var och en som införts i rösträttsregistret ett meddelandekort och sänder korten inför varje val till de röstberättigade vars adress är känd.

På meddelandekortet framgår den valkrets och det röstningsområde den röstberättigade tillhör.

På förhand får väljarna rösta på vilket som helst förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands, men på valdagen bara på det röstningsställe som anges på meddelandekortet.

När du röstar måste du kunna styrka din identitet. Därför ska du ha med dig ett identitetsbevis med foto, till exempel ett ID-kort, körkort eller pass. Om du inte har ett sådant identitetsbevis som behövs vid röstningen kan du hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort vid polisinrättningen. För det temporära identitetskortet behöver du ett passfoto.

 

Följande val som ordnas  är Presidentvalet 28 januari 2018 och det eventuella andra valet ordnas den 11.2.2018.

Förhandsröstning

FÖRHANDSRÖSTNING inför presidentvalet äger rum under tiden 17.1-23.1.2018 och vid det eventuella andra valet under tiden 31.1-6.2.2018.

Förhandsröstning i Nykarleby sker enligt nedanstående:

Stadsbiblioteket, Topeliusesplanaden 10 onsd-fred, månd-tisd kl. 09.00-18.00, lördag-söndag kl. 10.00-14.00
Munsala skola, Norra Munsalavägen 32 A onsdag 17.1 (och 31.1) kl. 13.00-20.00
Jeppo byrå, Jungarvägen 32 torsdag 18.1 (och 1.2) kl. 13.00-20.00

Närmare anvisningar om förhandsröstningen ger valförrättarna på ovan¬nämn¬da förhandsröstningsställen.


Hemmaröstning

Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstningsstället kan rösta hemma.

En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. I detta fall ska ett avtal om stöd för närståendevård ha gjorts mellan närståendevårdaren och kommunen.

Den som vill förhandsrösta hemma ska meddela om detta till centralvalnämnden senast tisdagen den 16.1.2018 kl. 16.00. Om väljaren inom den utsatta tiden har anmält sin önskan om att rösta hemma i det första valet behöver han eller hon inte skilt anmäla sig till hemmaröstning i det andra valet.

Anmälan görs till Centralvalnämnden, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby, per telefon till stadens växel, tel. 06-7856 111 eller per e-post till gunilla.kvist@nykarleby.fi. Anmälan kan på den röstberättigades vägnar göras också av någon som han eller hon har utsett.

Förhandsröstning på vårdanstalter

Stadsstyrelsen har beslutat att röstning på anstalter ordnas vid följande vårdenheter:

Nykarleby vårdavdelniing (bäddavdelningen)
Hagalund
Hagaborg
Florahemmet
Nykarleby sjukhem
Munsala pensionärshem

Tidpunkten för förhandsröstningen meddelas på anstalten. Vid röstningen på anstalterna får enbart de som vårdas där rösta. Tidtabell för anstaltsröstningen

Förhandsröstning utomlands

Om du befinner dig utomlands under valet kan du rösta på förhand vid de finländska beskickningar eller deras verksamhetspunkter som Statsrådet har utsett.

Förhandsröstning ordnas den   17.1 - 20.1.2018. På vissa förhandsröstningsställen är det möjligt att rösta under alla fyra dagar, men de flesta av förhandsröstningsställena utomlands ordnar förhandsröstning endast under vissa dagar.

En förteckning över finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet finns på adressen www.vaalit.fi.

Röstning på valdagen

På valdagen den 28 januari 2018 är vallokalerna öppna mellan klockan 9.00 och 20.00.

I Nykarleby finns 10 vallokaler. På valdagen får du rösta enbart på det röstningsställe som har antecknats i meddelandekortet.

Röstningsställen på valdagen:

1. Centrum, Stadsbiblioteket, Topeliusesplanaden 10
2. Carleborgsskolan, Seminariegatan 17
3. Kovjoki-Markby skola
4. Markbygården
5. Socklot skola
6. Ytterjeppo skolbyggnad
7. Hirvlax skola
8. Munsala skola
9. Pensala skolbyggnad
10. Skolan i Jeppo

---------

Kungörelse om presidentvalet

-------

Mycket information om presidentvalet finns på  vaalit.fi (svenska)


Kategorier

Riksdagsvalet 2015 (2)
Riksdagsvalet ordnades söndagen den 19 april 2015.
EU-valet (Europarlamentsvalet) 2014 (2)
EU-val ordnade söndagen den 25 maj 2014.
Kommunalvalet 2012 (4)
Kommunalval ordnades söndagen den 26 oktober 2012.
Statistik från presidentvalet 2012 (4)
Första omgången ordnades söndagen den 22.1.2012 Andra omgången ordnades söndagen den 5.2.2012