Föreningsbidrag 2017

Föreningsbidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet samt lokalt vårdarbete


Föreningar och arbetsgrupper som verkar lokalt i Nykarleby kan söka om verksamhets- fastighets- och projektbidrag.

Ansökan om föreningsbidrag kan göras digitalt via den här länken.  

Den digitala bidragsansökan sänder du in elektroniskt. Ansökan skall insändas senast måndagen den 13.3.2017 kl. 24.

Samtliga bilagor (se nedan) bör vara insända senast två veckor efter ansökningstidens utgång, med ev. undantag för sådana årsmöteshandlingar som inte finns att tillgå då ännu.
Bilagorna kan du sända in per epost: solveig.rif@nykarleby.fi eller per post till: Nykarleby stad/bildningskansliet, PB 29, 66901 Nykarleby - eller lämna i stadens info i stadshuset, Topeliusesplanaden 7.

Ansökningstiden utgår måndagen den 13 mars 2017 kl. 24.00.
För sent inlämnade ansökningar behandlas inte.

Fritidssektionen besluter om fördelningen av föreningsbidrag på sektionsmötet i april.


Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är till för att stöda föreningars normala verksamhet.
I första hand är bidraget avsett för föreningar som verkar inom kommunen och ordnar aktiviteter för kommunens innevånare.
Verksamhetsbidrag kan även sökas för material, resor, ledarskolning, arvoden för föreläsare och instruktörer m.m.

Projektbidrag

Projektbidrag kan sökas för nya projekt som fyller kraven på ett projekt. Föreningar och arbetsgrupper kan söka om projektbidrag. Till ansökan bör bifogas projektplan och budget för projektet. Projektbidraget utbetalas när kopior på verifikat som hänför sig till projektets kostnader har inlämnats till bildningskansliet. Verifikaten bör vara inlämnade senast den 15.12.2016. För talkoarbete utbetalas inte projektbidrag. Talko är fortfarande frivilligt oavlönat arbete.

Vad är ett projekt ?

-Med ett projekt strävar man att nå ett mål
-Något nytt som inte hör till den normala verksamheten
-Ett projekt planeras - genomförs - avslutas
-För ett projekt bör man ha skild budget/bokföring
-Projektet utförs under en viss bestämd tid

Fastighetsbidrag

Fastighetsbidraget är till för att hjälpa fastighetsägaren att hålla sitt hus i skick. Till fastighetsbidraget hör utgifter för underhåll och uppvärmning. Fastighetsbidrag utbetals endast till föreningar som äger sitt föreningshus.

Till ansökan bör följande bilagor bifogas
1. Verksamhetsberättelse för år 2016
2. Fastställt/preliminärt bokslut (balans- och resultaträkning) samt revisions-
berättelse för föregående år.
3. Verksamhetsplan och budget för år 2017
4. Föreningens stadgar (i fall av ändringar i stadgarna från tidigare år)
5. Övriga bilagor

Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen är en av de viktigare handlingarna vid utdelning av bidrag. Från verksamhetsberättelsen skall man kunna utläsa hur aktiv föreningen är. I verksamhetsberättelsen bör det framgå antalet deltagare i olika aktiviteter, åldersstrukturen för deltagarna, antalet aktiviteter m.m.

Bokslut och revisionsberättelse
Bokslutet redogör för inkomster och utgifter under det föregående verksamhetsåret. Ur resultaträkningen bör det klart framkomma kostnader för material, hyror, resor, arvoden, m.m. Det är viktigt att anpassa kontoplanen till föreningens verksamhet. En liten förening behöver inte visa upp ett koncernbokslut. Föreningengs revisorer skriver och undertecknar revisionsberättelsen, som ett intyg på att bokslutet uppgjort enligt gängse regler.

Verksamhetsplan och budget
Från verksamhetsplanen bör det framgå de viktigaste åtgärderna som föreningen kommer att arbeta med det kommande året. Budgeten är en plan för hur inkomster och utgifter kommer att förverkligas under det kommande året.


Vem delar ut bidrag?

Inom Nykarleby stads bildningsväsende är det Bildningsnämnden som besluter om anslagen för föreningsbidrag. Bildningsnämnden fördelar bidrag till de som inte hör under fritidssektionen. I fritidssektionen behandlas även bidrag som hänför sig till lokalt vårdarbete, sakkunnig Christina Sundqvist deltar i den behandlingen. Bidrag kan endast erhållas från ett förtroendeorgan under samma år. Bidrag fördelas endast en gång under året. Ansökningstiden löper ut vanligen i början på mars.

Vem besluter om bidragens storlek?

Bidragens storlek och fördelning avgörs av de förtroendevalda som sitter i bildningsnämnden och fritidssektionen. Ärendet bereds i normal ordning av tjänstemän på bildningskansliet. Medlemmarna i nämnden och sektionen kan i förväg bekanta sig med ansökningarna. Ansökningarna finns tillgängliga på Bildningskansliet under kanslitid.

På frågor som rör bidrag och bidragsansökningar svarar Nykarleby Kultur & Fritid, tel 785 6111 (växel), 7856480 (Nylund).