Övrigt

Skolans trivsel och ordningsregler

Alla ska känna sig trygga i skolan, vi visar därmed hänsyn och respekt så att:

 • alla är nöjda på rasterna
 • ingen retar eller mobbar
 • ett vårdat språk används
 • ljudnivån i klassrum, matsal och korridor hålls på en acceptabel nivå

 

Vi är i skolan för att lära oss, därför ska vi:

 • noggrant och omsorgsfullt utföra de uppgifter som läraren eller någon annan ger oss
 • komma i tid till skolan och till lektionerna
 • göra vårt bästa

 

Vi vill sköta om det som finns runt omkring oss, därför ska vi:

 • vara försiktiga med skolans saker så som böcker, instrument och apparater
 • låta andras tillhörigheter så som väskor, kläder och cyklar vara ifred
 • lämna godis och andra saker som stör hemma
 • låta bli att åka cykel eller sparkstötting på skolgården
 • inte lämna skolans område utan att fråga lov av någon lärare

 

För barnets bästa

Lärarnas ansvar är, att vi:

 • möter alla barn med hänsyn, vänlighet och respekt
 • strävar efter en positiv, lugn och trivsam skolmiljö, inne och ute
 • ser alla barn, vi vill finna varje barns behov och framhålla vad barnet är bra på
 • hjälper och stöder barnen att lösa konflikter
 • uppmärksammar situationer utom lektionstid såsom raster, påklädning, matsalen, omklädning till gymnastik och förflyttningar inom skolan
 • tar tag i mobbning och strävar efter att inget barn behöver gå till skolan med vare sig oro eller rädsla
 • tar kontakt med familjen om något särskilt har hänt
 • samarbetar både med daghem och Normens skola för att göra barnets start och fortsättning på skolarbetet så bra som möjligt
 • alltid strävar efter arbetsro
 • ger alla barn stöd efter sitt eget behov och tar hänsyn till och använder olika inlärningsstilar
 • anpassar arbetsuppgifterna så att mängden arbetsuppgifter blir lämplig för eleven
 • kontinuerligt utvärderar vårt och barnens arbete
 • ser till att föräldrar alltid känner sig välkomna till skolan
 • uppmuntrar artighet, vänlighet och ett gott uppförande
 • har utvecklingssamtal varje läsår

Vi vill att varje barn ska känna att jag kan och jag duger!

Ditt ansvar som elev, är att du:

 • följer skolans ordningsregler
 • alltid försöker göra ditt bästa och sköter dina uppgifter omsorgsfullt
 • aldrig utsätter andra elever eller vuxna för obehag, mobbning accepteras inte!
 • visar respekt för alla barn och vuxna - och förväntar dig att själv bli bemött med respekt
 • visar hänsyn och hjälper andra, till exempel genom att hålla upp dörrar och gå lugnt utan att trängas
 • lyssnar på andra och väntar på din tur då flera ska samsas om uppmärksamheten
 • använder ett vårdat språk och artigheter som "tack" och hälsningsord
 • passar tider
 • har ett trevligt bordsskick
 • är lämpligt klädd för olika aktiviteter under skoldagen
 • försöker samarbeta och arbeta i grupp oberoende av vilka som ingår i gruppen
 • inte utsätter dig själv ellar andra för fara
 • hjälper till att hålla skolan snygg, ren och hel
 • ser till att någon vuxen får veta om någon utsätts för obehag eller då något gått sönder eller förstörts
 • tar ansvar för ditt arbetsmaterial, dina kläder och egna saker, lämna vädesaker och pengar hemma!
 • framför dina åsikter till läraren

 

Vi förväntar av dig som förälder, att du:

 • intresserar dig för barnets hemuppgifter och stöder barnets läxläsning
 • informerar skolan om händelser som kan påverka ditt barns beteende och humör
 • tar kontakt med skolan om du eller ditt barn är missnöjd med något, vi kan bara förbättra det vi får kännedom om
 • håller kontakt med ditt barns lärare
 • ser till att ditt barn har rätt utrustning och är förberett för sin skoldag
 • ser till att ditt barn är utvilat och har ätit frukost, då orkar ditt barn med hela dagen bättre
 • ser till att ditt barn får vara hemma och tillfriskna och att du som vuxen gör en sjukanmälan av ditt barn
 • tar del av ditt barns veckobrev/planering och övrig skolinformation

 

Besök gärna skolan vid flera tillfällen och delta gärna i hela dagens verksamhet!

 

SKOGSPARKENS SKOLA OCH NORMEN

Vår gemensamma värdegrund är

Allas lika värde och lika rätt till fostran, utveckling och undervisning

Vi vill att

 • alla ska känna trygghet, därför motarbetar vi alla slags mobbning
 • alla ska behandlas  med respekt, därför arbetar vi för ett vårdat språk och en positiv attityd
 • alla ska få kunskap, därför samarbetar vi ansvarsfullt