Enkäter

 

 

Bästa vårdnadshavare,

vi ber dig delta i en undersökning genom att besvara denna enkät. Denna enkät är riktad till 0–8-åriga barns vårdnadshavare. Enkäten kan besvaras på ca 15 minuter. Bland alla som deltagit innan 15.5.2018 lottar vi ut en surfplatta (iPad 128 GB WiFi + Cellular; värde ca 670 euro).

Syftet med enkäten är att ta reda på sådana faktorer i hemmets och familjernas vardag som är förknippade med utvecklingen av barnens multilitteracitet. Med multilitteracitet avses förmågan att läsa och producera olika slags meddelanden. Enkäten är en del av en omfattande utredning och en enskild deltagare kan inte identifieras i rapporterna som beskriver resultaten.

Forskningen följer de etiska riktlinjer som fastställts av Forskningsetiska Delegationen

Enkäten på svenska: http://bit.ly/2oVczQG

ETT VARMT TACK FÖR ATT DU DELTAR!

 

 

 Pretty divider

 

 

 

 

 Bästa vårdnadshavare till ett 4-årigt barn!


Institutet för hälsa och välfärd ber din familj att delta i undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH). I undersökningen samlar vi med hjälp av ett enkätformulär in information av barnets vårdnadshavare och hälsovårdaren på barnrådgivningen samt ur register. Enkätformuläret för vårdnadshavare inbegriper också tre frågor till 4-åringen.

Gör på följande sätt för att besvara enkäten elektroniskt:
o Gå in på adressen www.thl.fi/lapsi2018
o Logga in till enkätformuläret med ditt personliga deltagarnummer och lösenord, som du får i två separata
textmeddelanden.
o I menyn längst upp kan du välja på vilket språk du vill besvara enkäten.
o Om du vill kan du fylla i enkäten i flera etapper. Dina svar sparas automatiskt när du byter sida. När du
fortsätter att svara, logga in till enkäten på nytt med ditt personliga deltagarnummer och lösenord.
o Om det finns någon fråga du inte kan svara på, kan du gå vidare till nästa fråga.
o När du har besvarat alla frågor, klicka på ”Skicka”, varvid formuläret registreras krypterat direkt i THL:s
databas.