Varhaiskasvatuksen maksut

Päivähoitomaksut 1.1.2018 alkaen
Varhaiskasvatuksen maksut perustuvat Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Asiakasmaksut ovat indeksisidonnaisia ja indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi.

Maksut määräytyvät perheen yhteisistä bruttotuloista, perheen koosta sekä perheen palvelutarpeesta. Perheeseen lasketaan samassa taloudessa avio- tai avoliitossa elävät henkilöt sekä molempien alaikäiset lapset jotka asuvat samassa taloudessa.

Varhaiskasvatuksen maksun vahvistamiseksi jätetään seuraavat liitteet:

 • Verotuspäätös ja erittelyosa (päätös verohallinnosta josta näkyy joutuuko maksamaan lisäveroa tai jos saa takaisin liikaa maksettuja veroja)
 • Palkkatodistus + lomaraha
 • Verolliset ansio- ja pääomatulot
 • Verovapaat tulot
 • Päätös äitiys-, vanhempain- tai päivärahasta
 • Päätös työttömyyskorvauksen maksusta
 • Tosite elatusavusta/ tuesta jota saatu tai maksettu
 • Opiskelutodistus, päätös opintotuesta
 • Maa- ja metsätaloutulot, viimeksi vahvistettu verotuspäätös (selvitys metsätalouden pinta-alasta)
 • Muista tuloista

 
Yrittäjän liitteet:

 • Viimeksi valmistuneen tilinpäätös tai 
 • selvitys palkkatuloista ja osingosta (osakeyhtiö)
 • tuloslaskelma ja tase
 • Viimeksi vahvistettu verotuspäätös ja erittelyosa


Jos kuukausitulot vaihtelevat, huomioidaan edellisen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.
Tuloina huomioidaan yhteiset veronalaiset ansio- ja pääomatulot, sekä verosta vapaat tulot.
Bruttopalkkaan lisätään 5 %:n lomarahan osuus.
Mikäli perhe ei jätä tuloselvitystä, ei halua ilmoittaa tulojaan tai ylittää korkeimman tulorajan vahvistetaan korkein maksu päivähoidosta.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko, henkilöä  

Tuloraja, €/kk. 

Maksuprosentti  

Korkeimman
maksun tuloraja

2

2050

10,7

4760 €

3

2646

10,7

5356 €

4

3003

10,7

5713 €

5

3361

10,7

6071 €

6

3718

10,7

6428 €

 

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä korkein maksu on 290 euroa kuukaudessa, ja häntä vanhemman sisaruksen osalta enintään 50% nuorimman lapsen maksusta. Seuraavan lapsen maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi lasketaan nuorin päivähoidossa oleva lapsi.
Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.
Alle 27 euron maksua ei peritä.

Hoitomaksu lasketaan ja veloitetaan varatun tuntimäärän mukaan, maksuluokat ovat:
Max. 60 h/kk (viikoittain 1-14 h) 50 % maksu
Max. 86 h/kk (viikoittain 15-20 h) 60 % maksu
Max. 115 h/kk (viikoittain 21-27 h) 70 % maksu
Max. 149 h/kk (viikoittain 28-34 h) 85 % maksu
150 h/kk tai enemmän (viikoittain 35 h-) 100 % maksu

Perhe anoo kuukausisaldoa (=tuntia/kuukaudessa) jota voidaan käyttää joustavasti viikoittain perheen tarpeen mukaan. Kuukausisaldo ei voi vaihdella kuukaudesta kuukauteen, mutta tunnit kuukauden aikana ovat joustavia.
Maximiaikoja kuukaudessa ei saa ylittää, jos niin käy, varhaiskasvatus laskuttaa seuraavan maksuluokan mukaisesti. Jos tarvetta on voidaan hakea kuukausisaldon muutosta, silloin muutos on voimassa vähintään kolme kuukautta.

Poissaolon vaikutus maksuihin:

 • jos lapsi on sairastumisensa vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta
 • jos lapsi on sairastumisensa vuoksi poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan tältä kuukaudelta
 • jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta


Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu:

 • jos lapselle haettua ja myönnettyä hoitopaikkaa ei oteta vastaan, eikä sitä ole peruttu ennen hoitosuhteen alkamista, peritään puolet kuukauden hoitomaksusta. Hoitopaikan irtisanominen sekä päivähoitomuodon vaihtaminen tehdään kirjallisesti 1 kuukausi (30 pv) ennen kuin hoito päättyy tai vaihtuu.
 • jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi, eivätkä peruuta sitä ennen loman alkua, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta lisämaksuna puolet lapsen hoidosta määrätystä kuukausimaksusta. Maksu peritään silloinkin kun lapsella muuten on maksuton päivähoito.

 


Koululaiset (kiinteä maksu)

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito korkeintaan 3 h/päivä 90 €/kk
 Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito korkeintaan 4 h/päivä 110 €/kk
 Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito yli 4 h/päivä 130 €/kk