14.05.2020

Nykarleby stad och Corona/Covid-19, beslut fr.o.m. 14.5.2020 tillsvidare

 

Med anledning av Statsrådets principbeslut 6.5.2020 om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen och plan för avveckling och förlängning av restriktioner  har Nykarleby stad vidtagit följande åtgärder:

Sammankomster och evenemang

Stora tillställningar med över 500 deltagare ordnas inte, åtminstone till och med den 31 juli 2020. 

Sammankomster är begränsade till högst 10 personer till och med den 31 maj samt till högst 50 personer fr.o.m. den 1 juni 2020 tills vidare. Staden rekommenderar privata tillställningar att följa regeringens rekommendation om att man undviker att samlas fler än 50 personer vid sådana privata tillställningar som inte är offentliga tillställningar. En ny bedömning av begränsningarna av sammankomster görs före utgången av juni. 

Idrottstävlingar och idrottsserier kan ordnas från och med den 1 juni 2020 med specialarrangemang. Även i övrigt kan med specialarrangemang ordnas offentliga tillställningar för över 50 personer inomhus och på avgränsade platser utomhus, om säkerheten kan tryggas genom begränsning av antalet besökare samt säkra avstånd och hygienanvisningar.

För att skydda personalens och besökarnas hälsa följer staden regionförvaltningsverkens beslut om offentliga tillställningar och hälsomyndigheternas och övriga myndigheters gällande anvisningar följas. I alla situationer ska det understrykas att anvisningarna ska iakttas och särskild hänsyn tas till riskgrupperna.

Användning av offentliga utrymmen, lokaler och avgränsade platser utomhus

Offentliga lokaler (museer, kulturutrymmen, bibliotek, fritidslokaler och fritidsanläggningar, idrottsanläggningar, ungdomsgård, klubbrum, organisationers samlingslokaler, lokaler för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler) öppnas gradvis och kontrollerat från och med den 1 juni 2020. Staden följer regionförvaltningsverkens anvisningar om hygienkrav och andra krav i offentliga lokaler för att förhindra spridningen av den smittsamma sjukdomen samt om begränsningar av antalet kunder i lokalerna.

Biblioteken tillåts omgående låna ut böcker och annat material. 

Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med den 14 maj 2020 med iakttagande av begränsningarna av sammankomster.

Småbarnspedagogik och utbildning

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken fortsätter med normal verksamhet fram till 26.6.2020, undantaget daghemmet Tummeliten som samarbetar med daghemmet Skogsstjärnan från den 1.6.2020. För tiden 29.6-31.7.2020 ordnas småbarnspedagogik endast i daghemmet Skogsstjärnan i centrum.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten återgår till normal verksamhet för tiden 14.5.2020-29.5.2020. Under sommarmånaderna ordnas verksamhet enligt tidigare fastställda regler.

Mer information ges åt vårdnadshavare i Wilma.

För undervisning i förskola och grundläggande utbildning återgår staden till närundervisning. För de elever som hör till en riskgrupp avgörs i varje enskilt fall, hur deras ställning kan tryggas.

Statsrådet rekommenderar att undervisningen vid bland annat gymnasieutbildning ordnas som distansundervisning till terminens slut. Topeliusgymnasiets verksamhet bedrivs därför som distansundervisning till terminens slut. Det finns flera motiveringar till stadens linjedragning. Distansundervisningen har visat sig fungera väl. Perioden är snart slut och avslutas med 6 dagar prov, som fungerar väl på distans. Gymnasiets fastighet kommer från och med 14.5 att ge utrymme åt hela åk 7.

Mer information ges åt vårdnadshavare i Wilma.  

Övrigt åt allmänheten

Vi uppmanar kunder som har ärende till stadshuset att ringa eller kontakta tjänstemännen direkt per e-post.  

Arbis fortsätter med pågående distanskurser, men startar även stegvis upp närundervisning i form av småskalig kursverksamhet från och med den 14 maj 2020 med iakttagande av begränsningarna av sammankomster samt anvisningar om hygienkrav.

Stöd åt företagare pga. Coronavirusepidemin

Staden samarbetar med utvecklingsbolaget Concordia om stöd åt ensamföretagare. Stödformer informeras på stadens och Concordias hemsida.

För personalen

Staden upprätthåller möjligheten till distansarbete i enlighet med statsrådets tidigare rekommendation.

För undervisningspersonal ordnas arbetet som huvudregel i närundervisning.

Personal i riskgrupper kan erbjudas tillfälliga andra uppgifter, med stöd av läkarintyg från företagshälsovården.

Statsrådet avråder fortfarande från utlandsresor på fritiden, och utrikesministeriets reseanvisningar förlängs till denna del. Var och en har rätt att lämna Finland, och finska medborgare har rätt att återvända till Finland. Stadens personal som återvänder från utlandsresa ska avtala om frånvaro från arbetet 14 dagar direkt efter hemkomst och om tidpunkten för återgång till arbetet med sin förman. Stadens anställda som inleder privat utlandsresa (från och med 13.3) försätts i frånvaro från arbetet 14 dagar utan lön direkt efter hemkomst. Det är därför skäl att undvika andra resor än nödvändiga arbetsresor och att skjuta upp semesterresor.

För personal som kommer att beröras av omorganiseringar med anledning av undantagsförhållandena kommer mer information av förmännen senare under veckan.

För mer information, kontakta förman och se intranet.

FORTSÄTTNING

Vi avvaktar ytterligare information från nationella myndigheter.

Vi uppdaterar informationen regelbundet om fortsatta åtgärder på hemsidan, sociala medier och intranet, Wilma och e-post.


Gå till "Aktuellt"