Regionförvaltningsverket: Slopande av begränsningar av sammankomster

1.6.2021

Handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin för tyglandet av covid-19-epidemin har uppdaterats genom statsrådets
principbeslut 27.5.2021. I enlighet med den uppdaterade handlingsplanen kommer användningen av sammankomstbegränsningar enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar att upphöra i områden som befinner sig på epidemins basnivå.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger inte sina beslut som fattats med stöd av 58 § i lagen om smittsamma
sjukdomar och som är i kraft till och med 1.6.2021 inom Vasa, Södra Österbottens och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, som för
närvarande befinner sig stabilt på epidemins basnivå. Framledes kan man också förvänta sig att de övriga sjukvårdsdistrikten i regionen återgår till basnivån, och då kan det bli aktuellt att slopa sammankomstbegränsningarna även där. Skyldigheterna enligt
58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar för att förhindra spridningen av covid-19-epidemin gäller dock fortfarande. Att dessa skyldigheter fullgörs måste fortsättningsvis aktivt övervakas i alla områden.

Mer information hittar du i Regionförvaltningsverkets meddelande!Gå till "Aktuellt"