08.10.2020

Detaljplan och detaljplaneändring - Norra industriområdet (Teknisk förvaltning)

AKTUELL PLANLÄGGNING

Nykarleby stad meddelar att ett detaljplaneprojekt har inletts (MBL 63 §). Intressenter ges möjligheter till att framföra åsikter vid beredningen av planärendet.

Program för deltagande och bedömning (PDB), planutkast och övrigt beredningsmaterial framläggs till påseende för följande planprojekt;

Detaljplan och detaljplaneändring – Norra industriområdet; PDB och planutkast

Detaljplan uppgörs för fastigheterna 9-909-1, 9-909-2, del av 404-25-4 och ett delområde av 9-9908-0 samt gatu- och trafikområden. Planområdet är beläget ca 2 km norr om stadscentrum invid Conradigatan.

Med detaljplanen avser man utreda förutsättningarna för att förstora industriområdet. Detaljplanen omfattar tomter för industriverksamhet i kvarteren 915-918 samt skyddsgrönområde.

Synpunkter över ovannämnda planärende kan framföras till Nykarleby stad, PB 29, 66901 Nykarleby före utgången av den tid planen varit framlagd till påseende. Information om planärendet ges av personalen på enheten Planläggning och mätning vid tekniska avdelningen, tfn: 7856 111/v.

Handlingarna finns offentligt framlagt till påseende fr.o.m. 9.10.2020 t.o.m. 9.11.2020 på stadens hemsida (www.nykarleby.fi, Anslagstavla/kungörelser; Detaljplan och detaljplaneändring – Norra industriområdet) och vid stadshuset.

På grund av rådande coronapandemisituation ber vi er att överenskomma om tidpunkt och arrangemang på förhand gällande eventuella besök vid stadshuset.

Tekniska nämnden i Nykarleby 9.10.2020


Gå till "Anslagstavla"