31.01.2019

Detaljplaneförslag till påseende; ett delområde invid Nykarleby älv samt del av Seminarieområdet

 

DETALJPLANEFÖRSLAG TILL PÅSEENDE

Nedannämnt planförslag är offentligt framlagt till påseende fr.o.m. denna dag t.o.m. 8.3.2019 vid tekniska avdelningen i stadshuset, besöksadress; Topeliusesplanaden 7 samt på stadens hemsida (www.nykarleby.fi, Anslagstavla/kungörelser; detaljplan för delområde invid Nykarleby älv – Seminarieområdet).

Detaljplaneändring för ett delområde invid Nykarleby älv samt del av Seminarieområdet

Detaljplaneändring uppgörs för kvarteren 204, 601, 602, 605, 606 och 651 samt för vatten-, gatu-, park- och närrekreationsområden i anslutning till ovannämnda kvarter. Planeområdet är beläget ca 0,5 km från stadscentrum, bl.a. invid gatorna Fjärrgränd, Residensgatan, Seminariegatan, Västanlid och Lybecksgatan samt Topeliusesplanaden.
Med planeprojektet uppdateras och granskas områdets detaljplaner. I projektet behandlas frågor i anslutning till byggnadsskydd. Särskild vikt har fästs på trafiksäkerhetsfrågor och med detaljplanen anvisas en områdesreservering för en ny bro över Nykarleby älv.

Eventuella anmärkningar över ovannämnda planeärende kan framföras till Nykarleby stad, PB 29, 66901 Nykarleby före utgången av den tid planen varit framlagd till påseende. Information om planeärendet ges av personalen på enheten Planläggning och mätning vid tekniska avdelningen, tfn: 7856 111/v.

Stadsstyrelsen i Nykarleby 3.2.2019

 


Gå till "Anslagstavla"