NYKARLEBY STAD

Bildningskansliet                           ANHÅLLAN OM LOV FRÅN SKOLAN

Seminariegatan 17

66900 NYKARLEBY

 

 

 

 

Undertecknad anhåller om lov från skolan för min dotter/son

 

i klass  för tiden  -   20.

 

Orsak:

 

 

                      Samtidigt förbinder jag mig att min dotter/son inhämtar kunskaper

                                   motsvarande den tid som lovet räcker.

 

Nykarleby     /  20

 

                                            __________________________ ___________________________

                                            Vårdnadshavarens underskrift     Vårdnadshavarens underskrift

 

                      Anhållan lämnas till skolans rektor/klassföreståndare/klasslärare !

 

                     

---------------------------------------------------------------------------------

Anhållan om lov för eleven ______________________________  q beviljas    q beviljas ej.

 

Eleven bör i god tid före lovet kontakta sin/sina lärare och komma överens om

arbetsuppgifter,  provarrangemang m.m.

 

OBS ! Stödundervisning ges inte p.g.a. beviljat lov.

 

                                                               Nykarleby ____/____ 20 _____              

                                                              

                                                               _____________________________________

                                                  Rektor/Klassföreståndare/Klasslärare

 

 

Töm blanketten