Jätevesi

Yleinen viemäriverkko

Kaupungin sekä osa Jepuan, Munsalan ja Sokaluodon jätevedet ohjataan jätevesiverkostoon, jonka ylläpitää Nykarleby Kraftverk Ab. Jätevesi pumpataan paineella Pietarsaareen, jossa vesi käsitellään. Noin 40 % Uudenkaarlepyyn asukkaista on liitetty jätevesiverkostoon.

Vatten diskhoHaja-asutuksen jätevedet

Noin 60 % asukkaista asuu kaupungin viemäriverkoston ulkopuolella. Näillä alueilla, asukkaiden on käsiteltävä jätevetensä omissa järjestelmissä. Uusi lainsäädäntö, joka koskee talousjätevesiä viemäriverkostojen ulkopuolella, astui voimaan 2017. Uudistettu jätevesiasetus (157/2017) koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja, jotka sijaitsevat herkillä alueilla, ts. pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta tai vesistöstä. Tällaisilla haja-asutusalueen kiinteistörakennuksilla on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön omistaja vastaa aina rakennuksien jätevesijärjestelmästä. Ympäristöhallinnon sivuilta löytyy karttapalvelu (katso lisätietoja), jonka viitteellinen vyöhyke herkistä alueista on apuna aluemäärittelyn tekemisessä. Jäteveden puhdistusvaatimus edellyttää, että tietty osuus kuormituksesta poistuu: orgaanisesta aineesta vähintään 80 %, kokonaisfosforista vähintään 70 % ja kokonaistypestä vähintään 30 %. Uudenkaarlepyyn kaupungin rakennusjärjestyksessä määrätään, että talousjätevesiä pohjavesialueilla on johdettava käsittelyyn pohjavesialueiden ulkopuolelle, vaihtoehtoisesti ohjattava tiiviisiin umpisäiliöihin.

Jätevesijärjestelmää herkillä alueilla ei tarvitse uudistaa jos:

      • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen.
      • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon.
      • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä.
      • kaikki kiinteistönomistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943.
      • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi).
      • kiinteistönomistajalle on myönnetty vapaus puhdistusvaatimuksista esim. kohtuuttomien kustannuksien takia.

HUOM!
Vaikka kiinteistön jätevesipuhdistusta ei tarvitse uudistaa, kiinteistönomistajan on laadittava kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä.

Jos kiinteistörakennus sijaitsee herkkien alueiden ulkopuolella ja jonka rakennuslupa on myönnetty ennen vuotta 2004, jätevesijärjestelmän uudistaminen suoritetaan suurempien remontti- tai rakennustoimenpiteiden yhteydessä (luvanvaraisia toimenpiteitä).

Mitkä järjestelmät täyttävät puhdistusvaatimukset?

Alta löytyy tavallisimmat jätevesijärjestelmien vaihtoehdot riippuen siitä, onko käymälävedet eroteltu pesuvesistä vai johdetaanko kaikki jätevedet samaan järjestelmään:

    1. Kiinteistöt, joissa käymälävedet erotellaan pesuvesistä
            • Käymälävedet johdetaan umpinaiseen säiliöön. Vaihtoehtoisesti, kiinteistöllä voi olla kompostoiva järjestelmä.
              Pesuvedet johdetaan harmaavesisuotimeen tai kaksiosaisen saostussäiliön kautta suodatus- tai imeytyskenttään.

    2. Kiinteistöt, joissa käymälä- ja pesuvedet käsitellään samassa järjestelmässä:
          • Maaperäkäsittely: Jätevedet johdetaan kolmiosaisen saostussäiliön kautta suodatus- tai imeytyskenttään.
            Saostussäiliöt on tyhjennettävä säännöllisin välein. Myös suodatus- tai imeytyskenttä on uudistettava säännöllisesti.
          • Laitepuhdistamo: Kaikki jätevesien käsittely tapahtuu mekaanisesti, kemiallisesti tai biologisesti, ja järjestelmä
            vaatii vähemmän tilaa kuin maaperäkäsittely. Järjestelmä vaatii kuitenkin säännöllistä hoitoa ja huoltoa.
          • Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön.

Mitä minun pitää tehdä?

Kiinteistön omistajan on laadittava selvitys jätevesijärjestelmästä. Selvityksestä on tultava ilmi:
      1. selvitys nykyisestä jätevesien käsittelyjärjestelmästä
      2. järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet sekä
      3. päiväkirja järjestelmän käytöstä ja huollosta (suositus).

Asiakirjat säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään valvontaviranomaiselle pyydettäessä. Asiakirjojen avulla tieto jätevesijärjestelmän rakenteista ja huollosta siirtyy omistajalta toiselle. Voit käyttää Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton lomaketta. Selvityksen voi laatia myös vapaamuotoisesti.

Jos jätevesijärjestelmä ei täytä asetuksen vaatimuksia, seuraava askel on selvittää, voiko kiinteistö liittää kunnalliseen jätevesiverkostoon. Nykarleby Kraftverk Ab antaa lisätietoja jätevesiverkostosta.

Mikäli jätevesiverkostoon liittyminen ei ole mahdollista, LVI-suunnittelijan on laadittava ehdotus sopivasta jätevesijärjestelmästä talon rakenteen sekä ympäristö-olosuhteiden perusteella. Suunnitteluvaiheessa on myös suositeltavaa olla yhteydessä kaupungin rakennus- tai ympäristövalvojaan alueella olevien mahdollisten paikallisten määräysten takia.

Lupamenettely

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen vaatii aina lupamenettelyn. Jos kyseessä on uudisrakennus, LVI-suunnittelijan ehdottama suunnitelma jätevesijärjestelmästä on liitettävä rakennuslupahakemukseen. Mikäli kyseessä on olemassa olevan rakennuksen järjestelmän uusiminen, toimenpide vaatii toimintaluvan, ja suunnitelma liitetään toimintalupahakemukseen.

Kotitalousvähennys

Jätevesijärjestelmän asennustyöstä voi hakea kotitalousvähennystä. Vähennyskelpoisuus koskee olemassa olevien rakennuksien jätevesijärjestelmien uusiminen.

 Lisätietoja

Ympäristöhallinnon karttapalvelu:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Hajajatevesisaadosten_siirtymaaikaalueet

Suomen vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry. Puolueetonta tietoa ja neuvontaa jäteveden käsittelystä: www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/

Ympäristöministeriön julkaisu: Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytäntö

Ympäristöhallinnon maksuton palvelu, jonka avulla voi selvittää sopivin vaihtoehto kiinteistön jätevesijärjestelmäksi: www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki

Nykarleby kraftverk Ab
info@nkab.fi
(06) 7856 252

Uudenkaarlepyyn kaupunki
www.nykarleby.fi

      • Ympäristönsuojelupäällikkö Mathias Backman
       (06) 7856 223
       mathias.backman@nykarleby.fi

      • Ympäristönsuojelutarkastaja Janne Toivonen
       (06) 7856 216
       janne.toivonen@nykarleby.fi

      • Rakennusvalvoja Tommy Isaksson
        (06) 7856 215
        tommy.isaksson@nykarleby.fi