Beslut & Förvaltning

Det praktiska arbetet som stadens förtroendeorgan besluter om styrs via stadens förvaltningar

Förvaltningarna utför kommunens tjänster enligt uppdrag från stadsstyrelsen och nämnderna. Förvaltningarna hjälper också nämnder och styrelser med att utreda och planera verksamheten.

Förvaltningen är indelad i olika avdelningar:

Förvaltningsavdelningen
Sköter beredning och verkställande av beslut i stadsfullmäktige, styrelsen och sektionerna.

Sköter ärenden som gäller stadens ekonomi och personalfrågor.

Bildningsavdelningen
Sköter ärenden som gäller skolor, dagvård, bibliotek, fritids- och kulturverksamhet, idrott och ungdomsverksamhet samt Arbis.

Tekniska avdelningen
Sköter frågor som berör byggande, fastigheter, vägar och planläggning.
Sköter tillståndsärenden kring bygglov och frågor som berör miljövård.

 

Frågor som berör hälsovård, äldreomsorg, handikappade och annat socialt arbete administreras fr.o.m. 1.1.2010 av Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Nykarleby Kraftverk Ab
Sköter erbjuder tjänster kring el, vatten, avlopp och fjärrvärme.