Delta & påverka

Enligt kommunallagen skall fullmäktige se till att kommunens invånare och de som utnyttjar kommunens tjänster har möjligheter att delta i och påverka kommunens verksamhet. Med påverkan menas att kommuninvånarna kan delta i skötseln av gemensamma ärenden.
 
Det är viktigt att invånarna deltar i utvecklingen av den kommunala verksamheten. På de här sidorna får du information om olika sätt att påverka kommunens verksamhet. Du kan ge oss respons, komma med invånarinitiativ eller delta i diskussionen.

Nyttiga länkar:

demokrati.fi - Infobank om inflytande

Lagar och förordningar - Statens författningssamling

Magistraterna - Magistraterna är de lokala myndigheterna för folkbokföringen, förmyndarärenden, handelsregistret, föreningsregistret och båtregistret.

Offentliga tjänster i Finland - Suomi.fi är en gemensam adress för tjänster inom den offentliga förvaltningen i Finland. Information som var och en behöver i sin vardag har länkats in i olika ämnesområden.