Kommunalbesvär

Den som är missnöjd med ett beslut av stadsstyrelsen eller en nämnd, deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Yrkandet på rättelse i ett beslut sänds till det organ som har fattat beslutet, eller vars sektion eller myndighet har fattat beslutet.

Ändring i beslut som fattats av stadsfullmäktige söks hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär.

Rättelseyrkande får göras och kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel påverkas av beslutet (part, sakägare) samt av kommunmedlemmarna.

Rättelseyrkande

skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Kommunalbesvär

Ändring i beslut som fattats av fullmäktige samt i beslut som stadsstyrelsen eller en nämnd meddelat med anledning av ett rättelseyrkande söks genom kommunalbesvär till Vasa förvaltningsdomstol.

Besvär får anföras på den grunden att
1) beslutet har tillkommit i felaktig ordning,
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
3) beslutet annars strider mot lag.

Kommunalbesvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.