Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med ett beslut av stadsstyrelsen eller en nämnd, deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Yrkandet på rättelse i ett beslut sänds till det organ som har fattat beslutet, eller vars sektion eller myndighet har fattat beslutet.

Ändring i beslut som fattats av stadsfullmäktige söks hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär.

Rättelseyrkande får göras och kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part, sakägare) samt av kommunmedlemmarna. Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.