Bokslut

Stadsdirektörens översikt

Nykarleby 2017

Det ekonomiska utfallet för Nykarleby stad år 2017 är inte tillfredsställande. Skatteutvecklingen i Nykarleby har varit svag och skatteinkomsterna minskade med 3,4 %. Samfundsskatten minskade med 10,2 % och inkomstskatten med 2,5 %. När vi jämför med övriga kommuner, tex i Österbotten, ser vi att det är krisen inom pälsnäringen som påverkar båda skatteslagen. Vi har varit medvetna om pälsnäringens stora betydelse gällande samfundsskatten, men dess betydelse för inkomstskatten har varit större än beräknat. Totalt minskade stadens skatteinkomster med 950 000 euro och underskred budgeten med 510 000 euro. I hela landet ökade skatteinkomsterna med 2 %. Statsandelarna minskade med 550 000 euro, vilket överensstämde med budgeten.
De stora avvikelserna på utgiftssidan var att utgifterna för social- och hälsovården överskreds med 280 000 euro och specialsjukvården med 470 000 euro. Stadens egna verksamheter överskrider budgeten med 80 000 euro och sammantaget ledde detta till ett underskott på 1,33 Mn euro. Tack vare ett gott resultat i Nykarleby Kraftverk är kommunkoncernens underskott 736 000 euro.
Staden har visserligen ett positivt årsbidrag på 604 000 euro, men i förhållande till de stora investeringarna är detta naturligtvis fullständigt otillräckligt och täckte endast 15 % av investeringarna och 30 % av avskrivningarna.
Detta innebar att stadens upplåning steg med 5 Mn euro till 33,1 Mn euro, eller 4403 euro per invånare. Stadens skuldsättning överstiger klart landets medeltal som ligger på ca 3000 euro per invånare. Staden borde, efter att investeringen vid hälsovårdscentralen och Zachariasskolan skede II är klar 2019, ta några års paus och anpassa investeringstakten till årsbidraget. Stadens upplåning borde inte tillåtas överstiga 5000 euro per invånare.
Positiva saker i Nykarleby år 2017 var att det råder full sysselsättning och att stadens befolkning ökade något.
Det finns tid att balansera stadens ekonomi, det accumulerade överskottet i balansen är 8,5 Mn euro och stadens driftsutgifter (verksamhetsbidraget) minskade under 2017 med 1,1 %. Men detta är inte tillräckligt. Stadens kostnader måste under 2018 och i budgeten 2019 fortsätta att minska, samtidigt som inkomsterna nu synbarligen verkar öka. Bl.a. ökar stadens statsandelar under 2018 med 1,25 Mn tack vare skattekompletteringen. Nykarleby kommer också att bli en ekonomisk vinnare i den kommande landskapsreformen. De ekonomiska fundamenten och förutsättningarna i Nykarleby är goda, men de kommande årens budgetbehandlingar blir verkligt utmanande.

Nykarleby i mars 2018

Gösta Willman
stadsdirektör