Förtroendeorgan

Nykarleby stad styrs av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och fem nämnder.

Stadsfullmäktige är Nykarleby stads högsta beslutande organ. Stadsfullmäktige har 27 medlemmar som utses genom kommunalval vart fjärde år. Fullmäktige beslutar bland annat om stadens budget och väljer medlemmar i kommunens olika nämnder och styrelser.

Stadsstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten. Stadsstyrelsen har 9 medlemmar och sammanträder i regel första och tredje måndagen varje månad. Stadsstyrelsen leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi så att de riktlinjer och målsättningar som stadsfullmäktige ställer upp uppfylls. Stadsstyrelsen övervakar stadens intressen, fungerar som stadens representant och för stadens talan hos övriga myndigheter.

Nämndernas uppgift är att ansvara för den service som kommunen erbjuder, med utgångspunkt från de lagar och förordningar som gäller. Nämnderna fattar beslut inom sina specialområden och prioriterar hur budgeten ska fördelas inom den egna verksamheten.

Staden utser även representanter i övriga kommunala organ, olika stiftelser och interkommunala organ.

Fr.o.m. 1.1.2010 är staden Jakobstad värdkommun för social- och hälsovårdsarbetet i Jakobstadsregionen. I den regionala social- och hälsovårdsnämnden, som är underställd stadsstyrelsen i Jakobstad, sitter tre representanter från Nykarleby.