Skolskjutskommittén 2017 - 2020

Kontaktperson:

Ekonomen för bildningsväsendet, tel. 06-7856 401

Medlemmar

 

Ordförande

Häggblom Anneli

Medlem

Backlund Fredrik

Medlem

Häger Carita

Medlem

Kass Matias

Medlem

Lindvall Mikael

Sekreterare

Rif Solveig kanslist

Föredragande

Julin Barbro, ekonom för bildningsväsendet


Till skolskjutskommittén hör att:

- ordna skolskjutsar för kommunens skolväsende utgående från gällande lagstiftning och beslut fattade i kommunala förtroendeorgan
- bistå dagvården med ordnande av daghemsskjutsar
- anskaffa skolskjutsar i enlighet med lagen om offentlig upphandling
- bevilja skolskjuts eller reseunderstöd för elever i förskoleundervisningen, elever i den grundläggande utbildningen och studerande i andra stadiets utbildning i enlighet med de principer nämnden fastställt
- inom ramen för befintligt skjutssystem kan kommunen sälja skolskjuts till de vårdnadshavare som så önskar
- granska att eleverna har en trygg skolskjuts samt att barn som lämnar en transport kommer tryggt till följande färdmedel
- granska att eleverna har övervakning då de lämnas vid enheten
- besluta om klassificering av skolvägar, bl.a. farliga skolvägar
- för varje skola uppgöra karta från vilken framgår var gällande skolskjutsgränser går
- vid planering av läsårets skjutsar hålla särskild genomgång med rektorerna med utgångspunkt att koordinera skolskjutsarna på mest ändamålsenliga sätt, både pedagogiskt och ekonomiskt
- vid uppföljning av läsårets skjutsar vid behov hålla särskild genomgång med berörda trafikanter
- vid behov ge information till vårdnadshavare, förtroendeorgan och skolor i skolskjutsfrågor
- vid behov göra besiktning - stickprov av fordon med avseende på trafiksäkerhet
- vid behov lämna råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färden, vid förflyttning till och från fordonet samt uppträdande i samband med eventuell olycka