Övriga kommunala organ

Här finns samlat övriga kommmunala organ i staden, vilka är valda för en viss tid.

Dessutom utses arbetsgrupper mm (nedan) för olika projekt när behov uppkommer.