Ekonomiska begrepp och nyckeltal

Årsbidrag

Årsbidraget anger hur mycket internt tillförda medel som återstår att användas för investeringar, placeringar och amorteringar efter det att de löpande utgifterna har betalats. Årsbidraget är en viktig indikator när det gäller att bedöma den interna finansieringens tillräcklighet. Grundantagandet är att den interna finansieringen är tillräcklig, om årsbidraget är minst lika stort som avskrivningarna på anläggningstillgångarna.

Soliditet

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Soliditetsgraden mäter kommunens kapacitet att klara av sina åtaganden på längre sikt. God soliditet betyder motståndskraft mot ekonomiska problem

Kommunalskatt

Kommunalskatt betalas på den i kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomsten. Uttaxeringen av kommunalskatten sker enligt kommunens inkomstskatteprocent (skatteöre).

Samfundsskatt

Samfundsskatten är den skatt som företag betalar på sin vinst

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt är en skatt som årligen betalas till kommunen på basis av fastighetens värde.

Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden (det relativa sysselsättningstalet) anger den procentuella andelen sysselsatta i relation till den totala befolkningen. Den officiella sysselsättningsgraden anger den procentuella andelen sysselsatta personer i åldern 15-64 år i relation till den totala befolkningen i samma åldersgrupp.

Självförsörjningsgrad

Den traditionella självförsörjningen med arbetsplatser anger hela områdets tyngd som en arbetsplatskoncentration. Det är ett relationstal:

Oområdets totala arbetsplatser ( antal personer som jobbar inom kommunen)
Yyrkesverksamma som är bosatta på området (antalet sysselsatta som är bosatta i kommunen)

I städerna är detta relationstal nästan alltid över 100. Ju större områdets relationstal är, en desto mer betydande arbetsplatskoncentration är området.

När har en kommun god ekonomi?

Överskottsekonomi:
Årsbidrag - amorteringar av långfristiga lån - reinvesteringar > 0
det finns pengar över sedan man amorterat lån och gjort ersättande investeringar
kan vara tillfälligt till exempel på grund av försäljning av egendom
stora överskott flera år i rad måste motiveras, kommunen ska inte gå med vinst

Uppåtgående ekonomi:
Årsbidrag - amorteringar av långfristiga lån - reinvesteringar = 0
kommunens interna finansieringen räcker till för ersättande investeringar och för låneamorteringar, men överskottet är litet
kommunens soliditetsgrad förbättras

Ekonomi i balans
Årsbidrag = avskrivningar enligt plan = reinvesteringar
årsbidraget täcker avskrivningarna, det vill säga kommunens inkomster räcker till för att förnya produktionskapaciteten
kommunen behöver inte skuldsätta sig, sälja egendom eller minska rörelsekapitalet för att hålla produktionsmedlen funktionsdugliga

Nedåtgående ekonomi
Årsbidraget är positivt. Redovisningsperiodens resultat är negativt.
årsbidraget räcker inte till för avskrivningar eller ersättande investeringar
kommunen måste ta lån, sälja egendom, realisera placeringar för att hålla produktionsmedlen funktionsdugliga

Krisekonomi
Årsbidraget är negativt.
inkomsterna räcker inte till för att täcka utgifterna
kommunen måste ta lån, sälja egendom eller dylikt för att kunna betala ut löner