Val

Valorganisationen i Nykarleby


Kommunala och statliga val skötes i kommunerna av den kommunala centralvalnämnden, som fullmäktige tillsätter för 4 år i gången.

I Nykarleby finns 10 röstningsområden. För varje röstningsområde finns en valnämnd som utses av stadsstyrelsen. Valnämnden ombesörjer valet på respektive röstningsställe. Valnämnden tar emot rösterna som avges på valdagen, räknar rösterna och rapporterar in dem till centralvalnämnden, som sedan för in dem i det för hela landet gemensamma resultaträkningssystemet.

Valbestyrelsen utses av stadsstyrelsen och den sköter om anstaltsröstningen på de inrättningar som ger vård dygnet runt. En röstberättigad som är intagen på en sådan inrättning har rätt att rösta på inrättningen.

Rösträtt

Befolkningsregistercentralen utarbetar för var och en som införts i rösträttsregistret ett meddelandekort och sänder korten inför varje val till de röstberättigade vars adress är känd.

På meddelandekortet framgår den valkrets och det röstningsområde den röstberättigade tillhör.

På förhand får väljarna rösta på vilket som helst förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands, men på valdagen bara på det röstningsställe som anges på meddelandekortet.

När du röstar måste du kunna styrka din identitet. Därför ska du ha med dig ett identitetsbevis med foto, till exempel ett ID-kort, körkort eller pass. Om du inte har ett sådant identitetsbevis som behövs vid röstningen kan du hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort vid polisinrättningen. För det temporära identitetskortet behöver du ett passfoto.

Läs mer om val här.