Byggnadstillsyn

Byggnadsinspektionen/ miljö- och byggnadsnämnden

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet skall övervaka byggandet med tanke på det allmänna intresset samt för sin del se till att det som bestäms i markanvändnings- och bygglag och med stöd av den iakttas i samband med byggandet.

Till miljö- och byggnadsnämndens verksamhet hör bl.a

  • Byggnadsövervakning
  • Rådgivning i byggnadsärenden
  • Beviljande av bygglov och tillstånd
  • Beredning av undantagslov
  • Marktäktsövervakning
  • Beredning av låneärenden med stöd av aravalagen
  • Reparationsunderstöd
    ( låneärenden, understöd/ bitr.byggn.insp.)

Bygglovsansökan och undantagslovsansökan inlämnas till byggnadsinspektionen.