Anvisningar

ANVISNINGAR FÖR BYGGARE

Ansökan om bygglov

Allmänt:

Den som påbörjar ett byggprojekt skall svara för att behövlig information om det aktuella projektet och byggplatsen ges.

Ansökningsblankett 1 st

Fås från byggnadsinspektionsbyrån eller stadens hemsida.

Innehav av byggnadsplatsen 1 st

Till ansökan skall bifogas utredning om att sökanden innehar byggplatsen, t.ex. lagfart, fastighetsregisterutdrag eller arrendekontrakt med tingsrättens intyg.
Utdrag ur lagfartsprotokoll, fastighetsregister eller styckningskarta kan anskaffas av myndigheten mot särskild avgift.

Kartor 2 st

Tomtkarta eller detaljplaneutdrag på detaljplanerat område.
Officiellt kartutdrag utanför detaljplaneområde.
Kartorna anskaffas av myndigheten mot skild avgift.

Situationsplan 2 st

Uppgörs i skala 1:500 eller 1:200 (1:1000).
Uppgörs av projekterare med minst byggnadsteknikerexamen i enlighet med Finlands Byggbestämmelsesamling A 1-2.

Plan för avloppssystem 2 st

För byggnad som ej ansluts till kommunalt avloppssystem bör uppgöras utredning och plan för avloppssystemet enligt Statsrådets förordning 542/03.
Uppgörs av godkänd planerare.

Byggnadsritningar 2 serier

Plan, sektioner och alla fasader i skala 1:100 eller 1:50.
Uppgörs av projekterare med minst byggnadsteknikerexamen i enlighet med Finlands Byggbestämmelsesamling A 1-2.

Färgsättningsplan 2 st

Blankett för fasadernas material och färgsättning fås från byggnadsinspektionsbyrån eller stadens hemsida.

Utredning om grunden 1 st

Till ansökan skall bifogas behövlig utredning om byggplatsens grundläggnings- och grundbottenförhållanden (grundundersökning) samt vid behov även om byggplatsens hygieniska förhållanden och höjdläge.

Hörande av grannar

Grannarna skall underrättas om att en ansökan om bygglov anhängiggjorts.
Blankett för grannars hörande fås från byggnadsinspektionsbyrån eller stadens hemsida.
Tillsynsmyndigheten kan underrätta grannarna mot skild avgift.

Ansökan om godkännande av ansvariga arbetsledare

Innan ett byggnadsarbete, som kräver tillstånd påbörjas skall finnas:

- en ansvarig arbetsledare för byggnadsarbeten (för bostadsbyggnad minst byggnadstekniker)
- arbetsledare för Fastighetens Vatten- och Avloppsarbeten (”inre arbeten”)
- ansvarig arbetsledare för anläggande av avloppssystem, vilka ej ansluts till kommunalt avloppssystem (t.ex. anläggande av markbädd).
- arbetsledare för ventilationsanläggningsarbeten

Blanketter för ansökan om godkännande av ansvariga arbetsledare fås från byggnadsinspektionsbyrån eller stadens hemsida.

För privatpersoners bygglov, bör skatteförvaltningens intyg över anmälan om byggande uppvisas vid slutsyn.
Anmälan görs på skatteförvaltningens sidor. Identifiering med bankkoder.