Ärenden

Ärende

Kontaktperson

Info
Blanketter
Mottagnig av ansökningshandlingar

Kanslist Tanja Markkula

Statistik
Blanketter
Mottagning av ansökningshandlingar

Kanslister Tina Svenlin och Jaana Kullström

Rådgivning
Bygglov, undantag
Marktäkter
Syner

Byggn.insp. Tommy Isaksson

Rådgivning
Syner, utpålningar ( utanför detaljplan )
Bostadslån

Bitr.byggn.insp. Jonas Andersson

Kartutdrag
Lediga småhustomter

Kartläggare

Trädfällning på tomter

Ledande yrkesman Roger Nynäs

Utpålning, detaljplaneområden

Mätn.arb.ledare Johan Nylund

Lediga tomter
Köpebrev, arrendekontrakt
Fastighetsförrättningar ( detaljplan )
Planläggningsärenden

Stadsgeodet Tom Johansson
Lantmäteri-ing. Ann-Catrine Blomqvist

Avlopp ( glesbyggd )

Miljövårdschef Mathias Backman

Avlopp ( planeområde )

Elanslutningar

Vattenanslutning

Brandteknisk rådgivning

Brandförman Caj Hannus