Avloppsvatten

Allmänna avloppsnätet


Avloppsvatten från stadens centrum samt delar av Jeppo, Munsala och Socklot leds till det allmänna avloppssystemet som upprätthålls av Nykarleby Kraftverk. Avloppsvattnet pumpas genom tryckledning till Jakobstads reningsverk för behandling. År 2012 var ca 40 % av Nykarleby stads invånare anslutna till det allmänna avloppsnätet.

 Vatten diskho2

Avloppsvattenbehandling på glesbygden

Ca 60 % av Nykarleby stads invånare bor i områden där det allmänna avloppsnätet ännu inte byggts ut eller inte kommer att byggas ut. På dessa områden skall fastighetsägarna behandla sitt avloppsvatten i egna reningssystem. Lagstiftningen som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden har förnyats: Den nya förordningen om avloppsvattenbehandling utanför avloppsvattennätverk (157/2017) och förändringarna i miljöskyddslagen trädde i kraft den 3 april 2017. Den viktigaste förändringen är kraven på rening av avloppsvatten på känsliga områden, dvs. om fastigheten ligger högst 100 m från vattendrag eller havet eller på ett grundvattenområde, skall avloppsvattensystemet uppfylla reningskravet senast 31.10.2019. Fastighetsägaren ansvarar alltid för avloppsvattensystemet. På miljöförvaltningens sidor finns en karttjänst (se tilläggsinformation) som visar riktgivande gränser för områden där reningskraven skall uppfyllas senast vid ovannämnda datum. Enligt förordningen ska avloppsvattnet renas från organiskt material med minst 80 %, från totalfosfor med minst 70 % och från totalkväve med minst 30 %. I Nykarleby Stads byggnadsordning stadgas att avloppsvatten på viktiga grundvattenområden skall ledas för behandling utanför grundvattenområdet, alternativt ledas till slutna och täta uppsamlingsbrunnar.

För fastigheter på känsliga områden behöver avloppsvattensystemet inte förnyas om

      • bygglovet för fastigheten har beviljats 2004 eller senare
      • fastigheten ansluts till avloppsnätet
      • fastigheten redan har ett avloppsreningssystem som uppfyller kraven
      • samtliga fastighetsägare är födda före 9.3 1943
      • fastigheten inte har rinnande vatten och wc, utan endast utedass eller torrklosett
      • fastighetsägaren beviljas undantag, exempelvis pga. oskäligt höga kostnader
 

                                                                                       OBS!
                                                      Även om inga åtgärder behöver vidtas, måste det
                                                                  finnas en skriftlig redogörelse över
                                                                            avloppsvattensystemet.


För fastigheter som ligger utanför känsliga områden (grundvattenområden eller högst 100 m från vattendrag) och som beviljats bygglov före 2004 bör förnya avloppsreningen vid större renoveringar, dvs. i samband med åtgärds- eller bygglov som riktas till staden.

Vad skall jag göra?

Det bör finnas en skriftlig utredning över avloppssystemet samt dokument som rör bruket och underhållet av det:
         1. en utredning över nuvarande avloppsreningssystem,
         2. bruks- och underhållsanvisningar för systemet samt
         3. en dagbok över systemets användning och service (rekommendation).

Dokumenten förvaras på fastigheten och de bör kunna uppvisas åt myndigheter vid behov. Med hjälp av dokumenten överförs information om avloppssystemets konstruktioner och underhåll från en ägare till en annan. Du kan använda blanketten som gjorts av Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland. Utredningen kan även göras i fri form.
Ifall avloppsreningssystemet på fastigheten inte uppfyller kraven i förordningen bör man undersöka om det är möjligt att ansluta huset till kommunens avloppsnät. Nykarleby Kraftverk Ab kan kontaktas angående frågor om avloppsnätverk.

Ifall det inte är möjligt att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet är nästa steg att kontakta en VVS-planerare som utifrån husets konstruktion och omgivningsförhållandena kan ge förslag på lämpliga avloppsreningssystem. I planeringsskedet lönar det sig också att kontakta stadens byggnadsinspektör eller miljövårdsinspektör för att utreda om det finns regionala bestämmelser på området som bör beaktas i avloppshanteringen.

Tillståndsförfarande

Byggandet eller förnyandet av avloppssystem kräver alltid ett tillståndsförfarande. Vid nybyggen bör förslaget till avloppssystemet som VVS-planeraren gör upp bifogas bygglovsansökan. Ifall det gäller en befintlig byggnad, bör fastighetsägaren ansöka om åtgärdstillstånd, och bifoga planen till ansökan.

Bidrag

Kostnaderna för arbetet med att bygga och installera avloppsreningssystemet omfattas av hushållsavdraget. Hushållsavdraget gäller förnyandet av avloppsreningssystemet på befintliga fastigheter.

Tilläggsinformation

Miljöförvaltningens karttjänst (endast på finska):
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Hajajatevesisaadosten_siirtymaaikaalueet

Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland, opartisk information och rådgivning om avloppsbehandling: www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/ingangssida/

Miljöministeriets publikation: Avloppsvatten i glesbygdsområden – Lagstiftning och praxis

Miljöförvaltningens avgiftsfria tjänst för att utreda det lämpligaste avloppsreningssystemet för din fastighet (endast på finska): www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki

Nykarleby kraftverk Ab
info@nkab.fi
(06) 7856 252

Nykarleby stad
www.nykarleby.fi

     • Miljövårdschef Mathias Backman
       (06) 7856 223
       mathias.backman@nykarleby.fi

     • Miljövårdsinspektör Janne Toivonen
       (06) 7856 216
       janne.toivonen@nykarleby.fi

     • Byggnadsinspektör Tommy Isaksson
       (06) 7856 215
       tommy.isaksson@nykarleby.fi