Planläggning och mätning

 

Våra huvuduppgifter är tjänster som hör till planläggning, mätning och anläggning av områden. I uppgifterna ingår också den administrativa skötseln av stadens skogsbruk. Det operativa arbetet för skogsbruket sköts på avtalsbasis av Nykarleby skogsvårdsförening.

Planläggning

Planläggningsverksamheten sker i enlighet med gällande lagstiftning, MBL , och direktiv. I planläggningen strävar vi till växelverkan mellan tätort och glesbygd.
Planer uppgörs så att markägare och intressenter aktivt kan delta i planeprocesserna.
Aktuella planläggningsärenden i kommunen ingår i en årlig planläggningsöversikt.

Den översiktliga planläggningen (landskapsplan) ombesörjs av Österbottens förbund och här tas i beaktande regionala utvecklingsbehov och riksomfattande mål för planläggningen.

Inom kommunen ansvarar vi för detaljerade planläggningsärenden som gäller

 • generalplanläggning
 • detaljplanläggning

Uppgörande av separat bindande tomtindelning på detaljplaneområden ingår även i våra uppgifter.
Vi deltar även i beredning av undantag i anslutning till byggande.

Mätning

Vi utför våra terrängmätningar med både takymeter och RTK GPS-utrustning. I våra myndighetsuppgifter ingår även godkännande av baskartor för planläggning.

Mätningsenheten ansvar/utför olika terrängmätningar, såsom

 • stommätningar (fixpunktnät, GPS-basstation)
 • kartläggningar
 • avvägningar
 • utmärkande av byggnader på planeområden
 • kommunaltekniska mätningar, utpålnings- och granskningsmätningar
 • kontroll- och övriga mätningar

Fastighetsbildning

Planläggnings-och mätningsenheten handhar både fastighetsregisterföring och fastighetsbildning på detaljplaneområden i kommunen. Dessa uppgifter är i huvudsak tomtstyckningar och styckningar av allmänna områden.
Lantmäteriverket svarar för fastighetsbildning och registerföring på stranddetaljplaneområden och områden utanför detaljplan (general- och glesbygdsområden).

Kartservice och handlingar

Vi tillhanda- och upprätthåller kartprodukter för många olika ändamål. Till vår hjälp har vi kartdataprogrammet Facta Map. Våra kartprodukter är både numeriska, grafiska enligt kundens önskemål. I centrum har vi numeriskt högklassigt kartmaterial i vektorformat. Vi tillhandahåller bl.a. nedannämnda produkter

 • baskartor
  • numeriska FactaMap-produkter / grafiska kartutdrag
 • adresskartor
 • översiktskartor
 • utdrag
  • utdrag ur lagfartsregistret (uppgifter om äganderätt)
  • fastighetsregisterutrag (uppgifter om fastigheter)
  • gravationsbevis (uppgifter gällande inteckningar)

 

Numeriska kartprodukter för situations- m.fl. planer, (offentligt köpevittne), lantmäteriingenjör Ann-Catrine Blomqvist.
Avtal, köpebrev och övriga handlingar (offentligt köpvittne) stadsgeodet Tom Johansson.