Trafiksäkerhet

Nykarleby stad har gjort upp en ny trafiksäkerhetsplan som blev färdig våren 2015.
Den utgör en revidering av den tidigare planen från 2003. Trafiksäkerhetsplanen är ett samarbete mellan NTM-centralen i Södra Österbotten, Nykarleby stad samt en del andra aktörer. Staden och NTM-centralen har som beställare av arbetet ansvarat för utarbetandet av planen.
I grannkommunerna Jakobstad och Pedersöre har även liknande trafiksäkerhetsplaner utarbetats.

Nykarlebys trafiksäkerhetsplan utgår från den landsomfattande säkerhetsvisionen att ”ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken”. Målet är att antalet skadade i trafiken skall mer än halveras fram till år 2025. Planen innehåller handlings- och åtgärdsförslag för utvecklandet av den fysiska trafikmiljön samt för utvecklandet och genomförandet av fostrings-, bildnings- och informationsarbete. Med planen försöker man säkra att arbetet i trafikfostran når alla ålders- och trafikgrupper.

För organiseringen och koordineringen av trafiksäkerhetsarbetet bildades i samband med planeringsarbetet kommunala trafiksäkerhetsgrupper, samt en regional grupp för Jakobstad, Pedersöre och Nykarlebyområdet. Den regionala gruppen stöder verksamheten i kommunerna och bistår vid t.ex. koordinering av gemensamma trafiksäkerhetsärenden. Grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Nykarleby är den lokala trafiksäkerhetsgruppen.

Gruppen består av företrädare från kommunens olika förvaltningsområden. Gruppen följer och organiserar trafiksäkerhetsarbetet som görs i den egna kommunen, samt koordinerar och delegerar arbetet till de olika förvaltningsenheterna, där en stor del av trafiksäkerhetsarbetet sker.

Trafiksäkerhetsgruppen i Nykarleby:

 • Tekniska sektorn: Peter Sjöblom
 • Unga: Katarina Östman
 • Allmän förvaltning, handikapprådet och äldrerådet: Anna Kotka-Bystedt
 • Utbildning, lågstadiet: Anders Fors
 • Dagvård: Carola Stråka
 • Social- och hälsovård: Carita Andersson
 • Trafikskyddet: Heli Lintamo
 • NTM-centralen: Kjell Lind

 

Trafiksäkerhetsgruppens uppgifter: (ts = trafiksäkerhet)

 • Samla information om förvaltningarnas ts-nyheter, deras behov och önskningar, samt ge information om aktuella ärenden
 • Reservera nödvändiga resurser för förvaltningarnas ts-arbete
 • Hålla kontakt med den regionala ts-gruppen
 • Utarbeta handlingsplaner för ts-arbetet
 • Koordinera organiseringen av evenemangsdagar
 • Medlemmarna fungerar som ts-arbetets stödpersoner i sina förvaltningar
 • Informera om kommunens ts-arbete
 • Uppföljning och rapportering om ts-arbetet

 

Trafiksäkerhetsgruppens viktigaste frågor är att jobba med upplysning, attityder, påverkan och kontinuitet gällande trafiksäkerhetsfrågor inom Nykarleby stad.
År 2015 är fokus satt på att informera om den nya trafiksäkerhetsplanen samt om trafiksäkerhetsgruppens uppgifter och verksamhet. Olika kampanjer och evenemang planeras för innevarande år 2015. Ett tema som kommer att uppmärksammas i någon form under året är säker cykling.

Nyttiga länkar:

Trafikskyddets hemsida