Trafiksäkerhet

Nykarleby stad har gjort upp en ny trafiksäkerhetsplan som blev färdig våren 2015.
Den utgör en revidering av den tidigare planen från 2003. Trafiksäkerhetsplanen är ett samarbete mellan NTM-centralen i Södra Österbotten, Nykarleby stad samt en del andra aktörer. Staden och NTM-centralen har som beställare av arbetet ansvarat för utarbetandet av planen.
I grannkommunerna Jakobstad och Pedersöre har även liknande trafiksäkerhetsplaner utarbetats.

Nykarlebys trafiksäkerhetsplan utgår från den landsomfattande säkerhetsvisionen att ”ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken”. Målet är att antalet skadade i trafiken skall mer än halveras fram till år 2025. Planen innehåller handlings- och åtgärdsförslag för utvecklandet av den fysiska trafikmiljön samt för utvecklandet och genomförandet av fostrings-, bildnings- och informationsarbete. Med planen försöker man säkra att arbetet i trafikfostran når alla ålders- och trafikgrupper.

För organiseringen och koordineringen av trafiksäkerhetsarbetet bildades i samband med planeringsarbetet kommunala trafiksäkerhetsgrupper, samt en regional grupp för Jakobstad, Pedersöre och Nykarlebyområdet. Den regionala gruppen stöder verksamheten i kommunerna och bistår vid t.ex. koordinering av gemensamma trafiksäkerhetsärenden. Grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Nykarleby är den lokala trafiksäkerhetsgruppen.

Gruppen består av företrädare från kommunens olika förvaltningsområden. Gruppen följer och organiserar trafiksäkerhetsarbetet som görs i den egna kommunen, samt koordinerar och delegerar arbetet till de olika förvaltningsenheterna, där en stor del av trafiksäkerhetsarbetet sker.

Trafiksäkerhetsgruppen i Nykarleby:

 • Tekniska sektorn: Kim Blomqvist
 • Unga: Katarina Östman
 • Allmän förvaltning: Anna Kotka-Bystedt
 • Utbildning, lågstadiet: Anders Fors
 • Dagvård: Ann Bränn
 • Trafikskyddet: Heli Lintamo
 • NTM-centralen: Kjell Lind

 

Trafiksäkerhetsgruppens uppgifter: (ts = trafiksäkerhet)

 • Samla information om förvaltningarnas ts-nyheter, deras behov och önskningar, samt ge information om aktuella ärenden
 • Reservera nödvändiga resurser för förvaltningarnas ts-arbete
 • Hålla kontakt med den regionala ts-gruppen
 • Utarbeta handlingsplaner för ts-arbetet
 • Koordinera organiseringen av evenemangsdagar
 • Medlemmarna fungerar som ts-arbetets stödpersoner i sina förvaltningar
 • Informera om kommunens ts-arbete
 • Uppföljning och rapportering om ts-arbetet

 

Trafiksäkerhetsgruppens viktigaste frågor är att jobba med upplysning, attityder, påverkan och kontinuitet gällande trafiksäkerhetsfrågor inom Nykarleby stad.

Nyttiga länkar:

Trafikskyddets hemsida