Föreningsbidrag 2019

 

FÖRENINGSBIDRAG för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet samt lokalt vårdarbete

Föreningar och arbetsgrupper som verkar lokalt i Nykarleby kan söka om verksamhets- fastighets-, hyresbidrag och projektbidrag. Bidrag för ledarutbildning görs genom separat ansökan.

 

BIDRAG FÖR LEDARUTBILDNING 2019

På grund av inbesparingskrav år 2019 har välfärdsnämnden vid sitt möte 4.9.2019, 48§, tagit beslut om att inte lediganslå resterande summa för ledarbidrag år 2019.

År 2019 reserveras 2000 € för ledarutbildning för föreningar med verksamhet för barn och unga. Bidraget kan sökas genom fritt formulerad ansökan på idrott@nykarleby.fi per den 30.4.2019 och om medel finns kvar även per den 31.10.2019. Maxbeloppet per förening kan uppgå till 200 €/ansökningsomgång. I den ev. andra ansökningsomgången prioriteras sådana föreningar som inte tilldelats bidrag den första omgången. Kostnaderna som ersätts kan vara arvode för föreläsare (i de fall föreläsningen är avgiftsfri för deltagarna), deltagaravgifter eller resekostnader till utbildningstillfälle. Bidraget kan sökas både i efterskott och innan aktiviteten. Bidraget utbetalas mot verifikat som styrker kostnaderna. Bidraget för ledarskolning kan endast utbetalas upp till den maxsumma som finns avsatt för ändamålet i välfärdsnämndens utdelning år 2019. Bidragen avgörs genom tjänstemannabeslut av välfärdschefen. I fall där välfärdschefen ev. är jävig av bildningsdirektören.

 

 

Välfärdsnämnden har vid sitt möte den 2.4.2019 tagit beslut gällande bidragen som kunde sökas per den 4.3.2019. Beslut har sänts per epost till föreningarna inom vecka 15.

Sista ansökningsdag för fastighets-, verksamhets- och projektbidrag var den 4.3.2019 kl. 24.00.

 

Om du har fått ett epostsvar på din ansökan har din ansökan kommit in. Vid oklara fall kontakta kanslist Solveig Rif 06-785 6402.

Samtliga bilagor (se nedan) kan bifogas till den digitala ansökan eller sändas in per e-post eller vanlig post senast två veckor efter ansökningstidens utgång, med ev. undantag för sådana årsmöteshandlingar som inte finns att tillgå då ännu. I sådana fall skriv in datumet för årsmötet i ansökan samt dagen ni lämnar in bilagorna.
Bilagor per epost: solveig.rif@nykarleby.fi eller per post till: Nykarleby stad/bildningskansliet, PB 29, 66901 Nykarleby - eller lämna i stadens info i stadshuset, Topeliusesplanaden 7.

För sent inlämnade ansökningar behandlas inte.

Välfärdsnämnden besluter om fördelningen av föreningsbidrag på nämndmötet i början av april. Beviljade föreningsbidrag betalas ut först när alla bilagor inkommit.


1. Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är till för att stöda föreningars normala verksamhet.
I första hand är bidraget avsett för föreningar som verkar inom kommunen och ordnar aktiviteter för kommunens innevånare.

2. Fastighetsbidrag

Fastighetsbidraget är till för att hjälpa fastighetsägaren att hålla sitt hus i skick. Till fastighetsbidraget hör utgifter för underhåll och uppvärmning. Fastighetsbidrag utbetals endast till föreningar som äger sitt föreningshus. Fastighetsbidrag utbetalas inte för hyreskostnader.

3. Hyresbidrag (nytt för år 2019)

Kan sökas för subventionering av hyror för användning av sådana idrottsanläggnignar som inte finns i den egna kommunen. Bidraget ansöks i den normala ansökningsomgången. Subventioneringen kan uppgå till högst 40% av hyreskostnaden under året och utbetalas i efterskott mot redovisning i form av verifikat på erlagda kostnader, dock högst upp till det beviljade bidraget. Verifikaten bör vara inlämnade senast den 16.12.2019.


4. Projektbidrag

Projektbidrag kan sökas för nya projekt som fyller kraven på ett projekt. Föreningar och arbetsgrupper kan söka om projektbidrag. Till ansökan bör bifogas projektplan och budget för projektet. Bidrag beviljas inte för redan avslutade projekt. Projektbidraget utbetalas när kopior på verifikat som hänför sig till projektets kostnader har inlämnats till bildningskansliet. Verifikaten bör vara inlämnade senast den 16.12.2019. För talkoarbete utbetalas inte projektbidrag. Talko är fortfarande frivilligt oavlönat arbete.

Vad är kraven för ett projekt?
-Med ett projekt strävar man att nå ett mål
-Något nytt som inte hör till den normala verksamheten
-Ett projekt planeras - genomförs - avslutas
-För ett projekt bör man ha skild budget/bokföring
-Projektet utförs under en viss bestämd tid

 

Till ansökan bör följande bilagor bifogas
1. Verksamhetsberättelse för år 2018.
2. Fastställt/preliminärt bokslut (balans- och resultaträkning) samt revisions-
berättelse för föregående år.
3. Verksamhetsplan och budget för år 2019
4. Föreningens stadgar (i fall av ändringar i stadgarna från tidigare år)
5. Ev. övriga bilagor, ex. projektbeskrivning

 

Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen är en av de viktigare handlingarna vid utdelning av bidrag. Från verksamhetsberättelsen skall man kunna utläsa hur aktiv föreningen är. I verksamhetsberättelsen bör det framgå allmän info, som t.ex. vad som arrangerats under året, antalet deltagare i olika aktiviteter, åldersstrukturen för deltagarna, antalet aktiviteter m.m.

Bokslut och revisionsberättelse
Bokslutet redogör för inkomster och utgifter under det föregående verksamhetsåret. Ur resultaträkningen bör det klart framkomma kostnader för material, hyror, resor, arvoden, m.m. Det är viktigt att anpassa kontoplanen till föreningens verksamhet. En liten förening behöver inte visa upp ett koncernbokslut. Föreningengs revisorer skriver och undertecknar revisionsberättelsen, som ett intyg på att bokslutet uppgjort enligt gängse regler.

Verksamhetsplan och budget
Från verksamhetsplanen bör det framgå de viktigaste åtgärderna som föreningen kommer att arbeta med det kommande året. Budgeten är en plan för hur inkomster och utgifter kommer att förverkligas under det kommande året.


Vem delar ut bidrag?

Inom Nykarleby stad är det välfärdsnämnden som besluter om fördelningen av föreningsbidrag. Bidrag fördelas endast en gång under året. Ansökningstiden löper ut vanligen i början på mars. År 2019 finns även ett anslag reserverat för ledarutbildning vilket söks i en separat ansökan, info nedan.

Vem besluter om bidragens storlek?

Bidragens storlek och fördelning avgörs av de förtroendevalda som finns i välfärdsnämnden. Ärendet bereds i normal ordning av tjänstemän. Medlemmarna i nämnden kan i förväg bekanta sig med ansökningarna.

 

5. Ledarutbildning

År 2019 reserveras 2000 €  för ledarutbildning för föreningar med verksamhet för barn och unga. Bidraget kan sökas per den 30.4.2019 och om medel finns kvar även per den 31.10.2019. Maxbeloppet per förening kan uppgå till 200 €/ansökningsomgång. I den ev. andra ansökningsomgången prioriteras sådana föreningar som inte tilldelats bidrag den första omgången. Kostnaderna som ersätts kan vara arvode för föreläsare (i de fall föreläsningen är avgiftsfri för deltagarna), deltagaravgifter eller resekostnader till utbildningstillfälle. Bidraget kan sökas både i efterskott och innan aktiviteten. Bidraget utbetalas mot verifikat som styrker kostnaderna. Bidraget för ledarskolning kan endast utbetalas upp till den maxsumma som finns avsatt för ändamålet i välfärdsnämndens utdelning år 2019. Bidragen avgörs genom tjänstemannabeslut av välfärdschefen. I fall där välfärdschefen ev. är jävig av bildningsdirektören.

På frågor som rör bidrag och bidragsansökningar svarar Nykarleby Kultur & Fritid, tel 785 6111 (växel), 7856480 Tina Nylund, välfärdschef.