Föreningsbidrag 2018

 

BIDRAG FÖR LEDARUTBILDNING för barn- och ungdomsverksamhet 2018 i Nykarleby

Bidraget kan sökas genom fritt formulerad ansökan per epost: idrott@nykarleby.fi senast den 30.4.2018 och om medel finns kvar även per den 31.10.2018. Maxbeloppet per förening kan uppgå till 200 €/år. Beloppet kan vid behov delas upp på två ansökningar, om medel finns för en andra ansökningsomgång. Kostnaderna som ersätts kan vara arvode för föreläsare (i de fall föreläsningen är avgiftsfri för deltagarna), deltagaravgifter eller resekostnader till utbildningstillfällen. Bidraget kan sökas både i efterskott och innan aktiviteten. Uppge i ansökan vilken åtgärd det är fråga om, datum, ev. namn på föreläsare eller namn på deltagare i kurs/seminarie etc.

Bidraget utbetalas mot verifikat som styrker kostnaderna. Bidraget för ledarskolning kan endast utbetalas upp till den maxsumma som finns avsatt för ändamålet i välfärdsnämndens bidragsutdelning för år 2018. Bidragen avgörs genom tjänstemannabeslut av välfärdschefen. Ev. frågor riktas till idrott@nykarleby.fi

Välfärdsnämnden/Nykarleby stad

 

 ____________________________________________________________________________________________

 

Föreningsbidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet samt lokalt vårdarbete

Föreningar och arbetsgrupper som verkar lokalt i Nykarleby kan söka om verksamhets- fastighets- och projektbidrag.

Ansökningstiden för föreningsbidragen har förlängts till och med söndagen den 18.3.2018 kl. 24 på grund av avbrott i den digitala överföringen av webformulären vid ett par tillfällen under den ursprungliga ansökningstiden (som utgick den 6.3.2018). Om du har fått ett epostsvar på din ansökan har din ansökan kommit in. Vid oklara fall kontakta kanslist Solveig Rif 06-785 6402.

Samtliga bilagor (se nedan) kan bifogas till den digitala ansökan eller sändas in per e-post eller vanlig post senast två veckor efter ansökningstidens utgång, med ev. undantag för sådana årsmöteshandlingar som inte finns att tillgå då ännu.
Bilagor per epost: solveig.rif@nykarleby.fi eller per post till: Nykarleby stad/bildningskansliet, PB 29, 66901 Nykarleby - eller lämna i stadens info i stadshuset, Topeliusesplanaden 7.

För sent inlämnade ansökningar behandlas inte.

Välfärdsnämnden besluter om fördelningen av föreningsbidrag på nämndmötet i april.


Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är till för att stöda föreningars normala verksamhet.
I första hand är bidraget avsett för föreningar som verkar inom kommunen och ordnar aktiviteter för kommunens innevånare.
Verksamhetsbidrag kan även sökas för material, resor, ledarskolning, arvoden för föreläsare och instruktörer m.m.

Projektbidrag

Projektbidrag kan sökas för nya projekt som fyller kraven på ett projekt. Föreningar och arbetsgrupper kan söka om projektbidrag. Till ansökan bör bifogas projektplan och budget för projektet. Projektbidraget utbetalas när kopior på verifikat som hänför sig till projektets kostnader har inlämnats till bildningskansliet. Verifikaten bör vara inlämnade senast den 15.12.2018. För talkoarbete utbetalas inte projektbidrag. Talko är fortfarande frivilligt oavlönat arbete.

Vad är ett projekt ?

-Med ett projekt strävar man att nå ett mål
-Något nytt som inte hör till den normala verksamheten
-Ett projekt planeras - genomförs - avslutas
-För ett projekt bör man ha skild budget/bokföring
-Projektet utförs under en viss bestämd tid

Fastighetsbidrag

Fastighetsbidraget är till för att hjälpa fastighetsägaren att hålla sitt hus i skick. Till fastighetsbidraget hör utgifter för underhåll och uppvärmning. Fastighetsbidrag utbetals endast till föreningar som äger sitt föreningshus. Fastighetsbidrag utbetalas inte för hyreskostnader.

Till ansökan bör följande bilagor bifogas
1. Verksamhetsberättelse för år 2017
2. Fastställt/preliminärt bokslut (balans- och resultaträkning) samt revisions-
berättelse för föregående år.
3. Verksamhetsplan och budget för år 2018
4. Föreningens stadgar (i fall av ändringar i stadgarna från tidigare år)
5. Ev. övriga bilagor, ex. projektbeskrivning

 

Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen är en av de viktigare handlingarna vid utdelning av bidrag. Från verksamhetsberättelsen skall man kunna utläsa hur aktiv föreningen är. I verksamhetsberättelsen bör det framgå antalet deltagare i olika aktiviteter, åldersstrukturen för deltagarna, antalet aktiviteter m.m.

Bokslut och revisionsberättelse
Bokslutet redogör för inkomster och utgifter under det föregående verksamhetsåret. Ur resultaträkningen bör det klart framkomma kostnader för material, hyror, resor, arvoden, m.m. Det är viktigt att anpassa kontoplanen till föreningens verksamhet. En liten förening behöver inte visa upp ett koncernbokslut. Föreningengs revisorer skriver och undertecknar revisionsberättelsen, som ett intyg på att bokslutet uppgjort enligt gängse regler.

Verksamhetsplan och budget
Från verksamhetsplanen bör det framgå de viktigaste åtgärderna som föreningen kommer att arbeta med det kommande året. Budgeten är en plan för hur inkomster och utgifter kommer att förverkligas under det kommande året.


Vem delar ut bidrag?

Inom Nykarleby stad är det välfärdsnämnden som besluter om fördelningen av föreningsbidrag. Bidrag fördelas endast en gång under året. Ansökningstiden löper ut vanligen i början på mars. År 2018 finns även ett anslag reserverat för ledarutbildning vilket söks i en separat ansökan, info nedan.

Vem besluter om bidragens storlek?

Bidragens storlek och fördelning avgörs av de förtroendevalda som finns i välfärdsnämnden. Ärendet bereds i normal ordning av tjänstemän. Medlemmarna i nämnden kan i förväg bekanta sig med ansökningarna. Ansökningarna finns tillgängliga i stadshuset, Topeliusesplanaden 7, under kanslitid.

År 2018 reserveras 3000 €  för ledarutbildning för föreningar med verksamhet för barn och unga. Bidraget kan sökas (digitalt via www.nykarleby.fi), år 2018 per den 30.4.2018 och om medel finns kvar även per den 31.10.2018. Maxbeloppet per förening kan uppgå till 200 €/år. Beloppet kan vid behov delas upp på två ansökningar, om medel finns för en andra ansökningsomgång. Kostnaderna som ersätts kan vara arvode för föreläsare (i de fall föreläsningen är avgiftsfri för deltagarna), deltagaravgif-ter eller resekostnader till utbildningstillfälle. Bidraget kan sökas både i ef-terskott och innan aktiviteten. Bidraget utbetalas mot verifikat som styrker kostnaderna. Bidraget för ledarskolning kan endast utbetalas upp till den maxsumma som finns avsatt för ändamålet i välfärdsnämndens utdelning år 2018. Bidragen avgörs genom tjänstemannabeslut av välfärdschefen. I fall där välfärdschefen ev. är jävig av bildningsdirektören.

På frågor som rör bidrag och bidragsansökningar svarar Nykarleby Kultur & Fritid, tel 785 6111 (växel), 7856480 Tina Nylund, välfärdschef.