Taloudellisia käsitteitä ja avainsanoja

Vuosikate

Vuosikate ilmaisee kuinka paljon sisäisiä varoja on vielä käytettävissä investointeihin, sijoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen sen jälkeen kun juoksevat menot on maksettu. Vuosikate on tärkeä indikaattori kun arvioidaan sisäisen rahoituksen riittävyyttä. Perustana on että sisäinen rahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin käyttöomaisuuksien poistot.

Soliditeetti

Soliditeetti on taloudellinen avainsana joka ilmaisee kuinka suuri osa varoista on rahoitettu omalla pääomalla. Varat jotka eivät ole rahoitettu omalla pääomalla rahoitetaan lainalla. Omavaraisuusaste mittaa kunnan suorituskykyä selvitä tehtävistään pitkällä tähtäimellä. Hyvä soliditeetti merkitsee vastustuskykyä taloudellisille ongelmille.

Kunnallisvero

Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta. Kunnallisvero määräytyy maksettavaksi kunnan tuloveroprosentin mukaan (veroäyri).

Yhteisövero

Yhteisövero on vero jonka yritykset maksavat voitostaan.

Kiinteistövero

Kiinteistövero on vero joka vuosittain maksetaan kunnalle kiinteistön arvon perusteella.

Työllisyysaste

Työllisyysaste (suhteellinen työllisyysluku) ilmaisee prosenttisen osan työllistettyjä suhteessa koko väestöön. Virallinen työllisyysaste ilmaisee prosentuaalisen osan työllistetyistä henkilöistä 15-64 vuoden iässä suhteessa kokonaisväestöön samassa ikäluokassa.

Omavaraisuusaste

Perinteinen omavaraisuus työpaikoilla ilmaisee koko alueen painokkuuden työpaikkojen keskittämisellä. Se on suhdeluku:

alueen työpaikat yhteensä (työssäkäyvien henkilöiden lukumäärä kunnassa)
alueella asuvat työssä käyvät ((kunnassa asuvien työllistettyjen määrä)

Kaupungeissa tämä suhdeluku on melkein aina yli 100. Mitä suurempi suhdeluku on sitä merkittävämpi työpaikkojen keskittäminen on alueella.

 

Milloin kunnalla on hyvä talous?

Ylijäämätalous:
Vuosikate - pitkävaikutteisten lainojen lyhennys - uusintainvestoinnit >0
 lainojen lyhentämisen ja korvaavien investointien jälkeen on rahaa jäljellä
 voi olla väliaikainen, esim. omaisuuden myynnin vuoksi
 suuria ylijäämiä useana vuotena peräkkäin on perusteltava, kunnan ei tule tuottaa voittoa.

Noususuuntainen talous:
Vuosikate - pitkävaikutteisten lainojen lyhennys - uusintainvestoinnit =0
 kunnan sisäinen rahoitus riittää korvaaviin investointeihin ja lainojen lyhentämiseen, mutta ylijäämä on pieni
 kunnan soliditeettiaste parantuu


Tasapainoinen talous
Vuosikate - poistot suunnitelmien mukaan = uusintainvestointeja
 vuosikate kattaa poistot, eli kunnan tulot riittävät uusimaan tuotantokapasiteettia
 kunnan ei tarvitse velkaantua, eikä myydä omaisuutta tai vähentää käyttöpääomaa pitääkseen tuotantovarat toimintakykyisinä

Laskusuuntainen talous
Vuosikate on positiivinen. Tilityskauden tulos on negatiivinen.
 vuosikate ei riitä poistoihin tai korvaaviin investointeihin
 kunnan on otettava lainaa, myytävä omaisuutta, realisoitava sijoituksia pitääkseen tuotantovarat toimintakykyisinä

Kriisitalous
Vuosikate on negatiivinen.
 tulot eivät riitä kattamaan menoja
 kunnan on otettava laina, myytävä omaisuutta tai vastaavaa voidakseen maksaa palkat.