Skolpsykologen

Vad gör skolpsykologen?

 • Deltar i skolornas elevvårdsarbete som sakkunnig på frågor kring elevernas psykiska utveckling och hälsa
 • Deltar i det förebyggande elevvårdsarbetepå skolorna
 • Handleder skolorna kring elevers olika typer av inlärnings- och beteendesvårigheter
 • Utreder läs- och skrivsvårigheter
 • Utreder olika typer av inlärningssvårigheter
 • Stöder föräldrar i fostringsfrågor och föräldraskap
 • Stävar till att skapa en helhetsbild av barnets situation för att bättre kunna planera stödåtgärder
 • Ger stödsamtal till barn och unga
 • Drar grupp- och kommunikationsövningar i klass
 • Håller föreläsningar och skolningar
 

Skolpsykologen har tystnadsplikt.

När kontaktar du skolpsykologen?

 • När du har funderingar kring barnets kognitiva, psykiska eller sociala utveckling
 • När barnet mår dåligt av någon orsak
 • När du har funderingar kring barnets inlärning i skolan
 • När du behöver råd och stöd i fostringsfrågor

 

Sofia Hedman Medium

Skolpsykolog Sofia Hedman
  050-462 4382
 sofia.hedman@nykarleby.fi