Nätverksmöte

När oron för en elev blir stor kan skolan sammankalla till nätverksmöte. Vanliga orsaker till att sammankalla ett nätverksmöte kan vara stor skolfrånvaro, mental ohälsa, svaga skolprestationer, drogproblem samt sociala problem. Syftet med nätverksmötet är att utvärdera elevens situation i skolan och planera stödinsatser utgående från elevens och familjens behov. På mötet görs en tydlig arbetsfördelning över vem som ansvarar för vilka stödåtgärder.

I nätverksmötet deltar alltid elevens vårdnadshavare. Eleven själv kan gärna delta ifall det bedöms som ändamålsenligt. Från skolans sida deltar enligt behov rektorn, skolkuratorn, klassläraren, specialläraren samt ev. skolgångsbiträden. Övriga yrkesgrupper som kan delta i ett nätverksmöte är skolpsykolog, skolhälsovårdare eller skolläkare, socialarbetare samt eventuell annan sakkunnig.