Skolans elevvårdsplan

På varje skola skall finnas en elevvårdsgrupp vars uppgift är att planera, leda och utveckla skolans gemensamma elevvård. Elevvårdsgruppen skall arbeta för att främja välbefinnandet och säkerheten i skolan. Elevvårdsgruppen kan behandla frågor som berör elevernas välmående som grupp, skoltrivsel, antimobbningsarbete, trygghetsfrågor och elevernas delaktighet i skolans utveckling. Elevvårdsgruppen har ansvar för att skolans kris- och säkerhetsplan är aktuell. Skolans elevvårdsgrupp skall inte diskutera individuella elevärenden.

Elevvårdsgruppen ska vara yrkesövergripande, vilket innebär att gruppen utöver undervisningspersonal också ska ha medlemmar som företräder elevvården i enlighet med vad ärendet som behandlas förutsätter. Skolans elevvårdsgrupp leds av skolans rektor.

Nkby elevvardsmodell

Skolans elevvårdsarbete skall beskrivas i en elevvårdsplan. I elevvårdsplanen definieras hur den gemensamma elevvården är uppbyggd på skolan, vilka elevvårdstjänster som finns tillgängliga på skolan, hur den individuella elevvården är organiserad och hur samarbetet med elevvårdspersonalen förverkligas. Skolans elevvårdsgrupp ansvarar för att uppdatera informationen i planen.

Till elevvårdsplanen skall fogas skolans plan för motarbetande av mobbning, trakasserier och rasism, skolans ordningsregler, skolans plan för arbetsfördelning vid disciplinära åtgärder, skolans plan för uppföljning av frånvaro, skolans plan för drogförebyggande arbete och skolans krisberedskapsplan.

I Nykarleby finns en gemensam modell för hur skolans elevvårdsplan kan se ut och vilken information den skall innehålla (se nedan). Ifall du är intresserad av att läsa just din skolas elevvårdsplan kan du gå in på skolans hemsida.

Skolans elevvårdsplan 

Skolans mobbningsplan

 

Skolans krisberedskapsplan

 

Skolans plan för drogförebyggande arbete