Avgifter inom småbarnspedagogiken


Avgifter

Avgifterna inom småbarnspedagogik baserar sig på Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016). Klientavgifterna är bundna till index och indexjusteringarna görs vartannat år.

Avgiften grundar sig på familjens sammanlagda bruttoinkomster, familjens storlek samt familjens behov av service. 
Månadsavgiften är fast och uppbärs i regel för högst 11 kalendermånader under verksamhetsåret (1.8-31.7) om vården inletts före årsskiftet. Som familj beaktas de personer som lever i gemensamt hushåll som gifta eller samboende samt bådas minderåriga barn som bor i samma hushåll.

För att fastställa avgiften för småbarnspedagogik inlämnas följande intyg:
Beskattningsbeslut och specifikationsdel (beslutet man får från skatteförvaltningen om man ska betala mera skatt eller får återbäring)
• Löneintyg + semesterpenning
• Intyg över moderskaps-, föräldra- eller dagpenning
• Betalningsverifikat på underhållsbidrag/underhållsstöd som erhållits eller betalts
• Intyg över arbetslöshetsersättning
• Intyg över ränte-, hyres- och kapitalinkomster
• Skattefria inkomster
• Studieintyg, beslut om studiestöd
• Inkomster av jord- och skogsbruk (utredning av skogsmarkens areal)
• Övriga inkomster

Företagarens bilagor:
• Senaste färdigställda bokslutsuppgifter eller löneintyg (aktiebolag)
• Resultaträkning och balans
• Senast fastställda beskattningsbeslut och specifikationsdel

OBS! Inför ett nytt verksamhetsår (1.8 - 31.7) bör inkomstutredninglämnas in senast 15.5, om ingen utredning lämnas in fastställs högsta avgift.
För barn som börjar i småbarnspedagogik senare under verksamhetsåret bör familjen inlämna en utredning över inkomsterna senast den månad barnet börjat i kommunal dagvård fastställs högsta avgift. Om inkomstutredningen inlämnas senare och avgiften enligt inkomstutredningen skulle vara lägre, korrigeras avgiften från följande månads början. Den fastslagna avgiften ändras inte i efterskott.

Om månadsinkomsterna varierar, beaktas föregående års genomsnittliga månadsinkomst.
Som inkomst beaktas de sammanlagda skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. Till bruttoinkomsterna läggs 5 % semesterpenning.
Om familjen inte lämnar in en utredning över sina inkomster, inte vill meddela sina inkomstuppgifter eller överskrider den högsta inkomstgränsen fastställs högsta avgift.

Kom ihåg att informera småbarnspedagogiken om bestående förändringar, så som ändringar i familjeförhållanden eller inkomst. Avgiften justeras från och med följande månad efter att ändringsblanketten inlämnats.

Procentsatserna för avgifterna och inkomstgränserna är följande:

Familjens storlek,
personer 

Avdrag, €/månad 

Avgiftsprocent  

Inkomstgräns för
högsta avgift

2

2102

10,7

4812 €

3

2713

10,7

5423 €

4

3080

10,7

5790 €

5

3447

10,7

6157 €

6

3813

10,7

6523 €

 

Den högsta avgiften för det yngsta barnet i heltidsvård är 289 euro i månaden, för nästa barn är avgiften högst 50% av avgiften för det yngsta barnet. Avgiften för följande barn är högst 20 % av det första barnets avgift. Som familjens första barn räknas det yngsta barnet som är i småbarnspedagogik. Avgiftsbeloppet avrundas till närmaste euro.
Avgifter under 27 euro uppbärs inte.

Familjen ansöker om ett månadssaldo (=timmar/månad) som kan användas flexibelt per vecka enligt familjens behov. Månadssaldot kan inte variera från månad till månad, medan timmarna under månaden är flexibla. Ett beslut om barnets rätt till småbarnspedagogik skickas ut som en bekräftelse på fastställt antal timmar/månad samt på var barnet fått plats. Den beviljade platsen ska tas emot från och med det datum som står i beslutet.

Avgiftsklasserna är:
Max. 60 h/månad (per vecka 1-14 h) 50 % avgift
Max. 86 h/månad (per vecka 15-20 h) 60 % avgift
Max. 115 h/månad (per vecka 21-27 h) 70 % avgift
Max. 149 h/månad (per vecka 28-34 h) 85 % avgift
150 h/månad eller mera (per vecka 35 h-) 100 % avgift

Maximitiderna per månad får inte överskridas, händer det så fakturerar småbarnspedagogiken enligt följande avgiftsklass och om man överskridit 2 månader i följd höjs avgiften till följande avgiftsklass. Vid behov kan man ansöka om ändring av månadssaldo.

Ändring av månadssaldo:
• Behovet av månadsdssaldo kan förändras om ni märker att ni ansökt om för få eller för många timmar är det viktigt att ni utan dröjsmål fyller i ändringsblanketten som finns här på stadens hemsida under småbarnspedagogik. Görs denna ändring innan det startdatum som står i beslutet så kan timantalet justeras direkt. Har datumet för när barnets rätt till småbarnspedagogik passerats, när ändringsblanketten blivit ifylld, bör ändringen göras 30 kalenderdagar innan den träder i kraft. Förändringen ska gälla minst 3 månader.

Avgift som tas ut för plats som inte annullerats:
• om den plats som sökts och beviljats inte tas emot, och inte annullerats före vårdförhållandet börjar, tas en halv månadsavgift ut. Uppsägning av platsen samt ändringar görs skriftligen 1 månad (30 dagar) innan ändringen träder i kraft.
• om barnets vårdnadshavare reserverar en plats för barnet för tiden för sin semester och inte annullerar platsen, kan hälften av den fastställda månadsavgiften uppbäras. Hälften av den lägsta månadsavgiften uppbärs även om barnet inte har någon avgift.

Uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken:
• En plats ska alltid sägas upp skriftligt via barnets egen sida i KidzNykarleby. Uppsägningstiden ärminst en månad och faktureringen fortsätter till fullt belopp till slutet av följande månad.

Avdrag för frånvaro:
• om barnet är sjukt mer än 10 dagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift
• om barnet är sjukt alla dagar i kalendermånaden uppbärs ingen avgift
• om barnet av annan orsak är borta alla dagar i kalendermånaden uppbärs halv avgift
• avgift uppbärs också för tillfälliga frånvarodagar


Skolbarn
(fast avgift)                                        t.o.m 31.7.2020     fr.o.m 1.8.2020

Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn

Högst 3h/dag

90 €/månad 100 €/månad

 Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn

Högst 4h/dag

110 €/månad 120 €/månad

 Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn

Över 4h/dag

130 €/månad 140 €/månad