Kielistigen


VAD är kielistigen?
Från och med hösten 2018 erbjuds en språkstig i finska språket, kielistigen, för en grupp 5-åringar i daghemmet Skogsstjärnan. Till kielistigen kan enspråkiga, tvåspråkiga och flerspråkiga barn antas. Efter året fortsätter stigen i Zachariasskolans förskola och vidare i den grundläggande utbildningen i samma skola.
Målet inom kielistigen är att mångsidigt stimulera kommunikativ finska som en del av den vardagliga verksamheten. Det betyder i praktiken att barnet varje dag får ta del av aktiviteter på finska under ca. 20 minuter. Avsikten med kielistigen är att i tidig ålder skapa en positiv attityd till finska språket samt ge rikligt med möjligheter för barnen att naturligt ta till sig finskan.


HUR genomförs kielistigen?
Material och fortbildning som byggts upp för pedagoger inom kieli-stigen är tillgängliga för samtliga enheter inom småbarnspedagogiken och skolväsendet i Nykarleby. Kriterier för antagning till Skogsstjärnans 5-års grupp (Månen):

1. Barn som redan är inskrivna i Skogsstjärnan och vill fortsätta i 5-års gruppen
2. För att uppfylla gruppstorleken kan barn i Nykarleby födda 2014 ansöka om plats i Skogsstjärnans kielistigen grupp. Om antalet ansökningar överstiger antalet platser avgör lotten.


Rekommenderas att om barnet beviljats plats i kielistigen så följer barnet språkstigen under hela grundläggande utbildningen. Skol-skjutsar beviljas inte för barn i kielistigengruppen. Det är även möjligt att övergå från kielistigen till finskspråkig förskoleundervisning i Metsäkulmas förskola efter godkänt språktest.


VARFÖR kielistigen?
Svenska skolsektionens beslut från 16.11.2016 ligger som grund för arbetet med att utveckla en språklinje i Nykarleby. Nykarleby fick våren 2017 projektmedel från Kultur– och undervisningsministeriet för att stärka finskan genom att tidigarelägga undervisningen och utreda alternativa lokala modeller. Liknande projekt genomförs i hela Finland för tillfället för att öka förståelsen för olika språk. Under läsåret 2017-18 finns en arbetsgrupp som planerar kielistigens innehåll.