FAQ

FAQ - Ofta ställda frågor om TietoEdu bokningsappen


• Vem kan meddela närvarotider och frånvaro?
Utan tilläggsåtgärder kan barnets vårdnadshavare logga in och göra bokningar, även om vårdnadshavarna bor på skilda adresser.


• När bör jag senast meddela barnets närvarotider?
Du bör boka senast 10 dagar före, dvs boka senast fredag kl. 23.59 för den vecka som inleds om 10 dagar. Om ingen bokning av närvarotider görs, utgår man från att det inte finns behov av småbarnspedagogik den veckan.

• Jag arbetar vardagar kl. 8-16, behöver jag ändå göra tidsbokningar även om behovet av vård alltid är detsamma?
Ja. Barnets bokade tider ligger till grund för planeringen av personalens arbetstider och verksamhetens planering. När du bokat en veckas närvarotider så kan du kopiera dessa tider och boka samma tid för kommande veckor.

• Jag arbetar som vikarie och kan få mina jobberbjudanden så sent som dagen innan. Kan jag ändå ta emot vikariatet och föra mitt barn till småbarnspedagogik, även om jag redan meddelat närvarotider och frånvaro via appen?
Ja det kan du. Om du pga. arbetets natur (t.ex. vikariat) inte kan boka exakta närvarotider för ditt barn så är det bra om du bekräftar med vårdplatsen att de kan ta emot innan du tackar ja till ett arbete. Personalen kan logga närvarotider i systemet, men behöver få vetskap om behovet.

• Hur ska jag anmäla när mitt barn är sjuk eller av annan orsak frånvarande från småbarnspedagogik?
Vid plötsligt insjuknande kan du inte längre göra anmälan via appen, eftersom veckan är låst. Kontakta barnets vårdplats och meddela frånvaron, personalen kan då logga barnet som frånvarande. Pga. tekniska orsaker syns inte en sådan frånvarologgning i vårdnadshavarappen.

• Hur är det om jag inte använder alla timmar jag har möjlighet att boka under en månad?
Faktureringen grundas på de timmar som du på förhand ansökt om och beviljats. Även om du en månad bokar och använder mindre timmar än vad som beviljats, så flyttas inte dessa timmar över till nästa månad.


• Vad händer med månadssaldot om jag hämtar mitt barn tidigare än meddelat?
Timmarna förbrukas ändå enligt bokade timmar. Om du exempelvis bokat 8h för ditt barn kl. 8-16, men hämtar redan kl. 12, så förbrukas ändå de bokade timmarna. Barnet kan inte föras i vård fyra timmar en annan dag.

• Jag behöver byta en redan bokad vårddag till en dag jag planerat in frånvaro, hur gör jag?
Om du behöver byta vårddag av orsaker som beror på ditt arbete eller dina heltids studier, så tar du kontakt med föreståndaren för daghemmet och diskuterar huruvida detta är möjligt med tanke på personalresurser och verksamhet.

• Varför är bokade timmar förbrukade timmar?
Om du har bokat vårdtid för ditt barn men inte sedan använder tiden, så går även personalresursen som bokat för ditt barn förlorad. Det kan t.ex. vara så att en personalresurs kunde ha planerats annorlunda för att bättre motsvara det verkliga behovet i barngruppen.

• Vad händer om jag inte kan sluta den tid jag planerat och därför hamnar att hämta mitt barn en halv timme senare än planerat?
Hämtar du ditt barn senare än den bokade tiden, räknas timmar enligt förbrukning, dvs en halv timme mer än bokat. Om det timantal du ansökt om är alltför snävt och du inte vill att avgiften för småbarnspedagogiken ska höjas, så är det bra att utse en person som kan hämta barnet vid sådana situationer.

• Vad gör jag om mitt arbetsskift ändras efter att bokningstiden gått ut?
Kontakta daghemsföreståndare och hör om dig för om det finns möjlighet att ändra den bokade tiden. Det går inte att göra ändringar via appen.

Ofta ställda frågor om fakturering

• Varför blev inte fakturans slutsumma mindre torts att jag meddelade om en ledig dag?
Den planerade lediga dagen påverkar inte fakturans storlek eftersom klientavgiften för småbarnspedagogik är en månadsavgift och den uppbärs enligt avgiftsbeslutet.

Ofta ställda frågor om morgon- och eftermiddagsverksamheten


Varför får inte min 16-åring hämta syskon från eftermiddagsverksamheten? / Varför får inte mitt barn som går i tvåan fara hem själv från eftermiddags-verksamheten?
Eftersom Nykarlebys eftermiddagsverksamhet hör under småbarnspedagogiken så är reglerna desamma inom hela sektorn, dvs. familjedagvården, daghemsverksamheten och morgon- och eftermiddagsverksamheten. Inom den grundläggande utbildningen är reglerna andra och det kan vara orsaken till att städer/kommuner har andra instruktioner. Orsaken till att man inom småbarnspedagogiken har striktare regler vid hämtning är att personalen har ansvar för barnen från det att de lämnas på morgonen till att de överlämnas till en vuxen på eftermiddagen. Vi kan således inte sända hem barnen ensamma. Det är frågan om ansvar men också att barnen ska ha en mångsidig och trygg verksamhet tillsammans med vår personal. Samarbetet till hemmen fungerar också bättre när man kan upprätthålla en personlig kontakt vid hämtning.

• Jag har ansökt om högst 3h/dag morgon- och eftermiddagsvård för mitt barn, kan jag använda mej av ett medeltal på 15h under en vecka då?
Avgiftsklasserna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever är högst 3h/dag, högst 4h/dag och över 4h/dag. Detta innebär att man ansöker om det högsta dagliga behovet av vård som man har under en dag. Det innebär inte att man har ett veckosaldo på tex 5 x 3h utan det gäller det dagliga behovet. Detta i enlighet med bildningsnämndens beslut 15.03 2016.

  • Vem har rätt till sommareftis?

Förskolebarn har rätt till vård under hela sommaren fram tills skolan börjar. ÅK1 har rätt till vård i juni.

  • Hur räknas timmar och avgifter för sommaren?

Ni får 150 h/mån eller mer till er förfogande. Ni bokar timmar som vanligt i appen. Vid faktureringen utgår vi från antalet bokade och använda timmar.

 

FAQ - Ofta ställda frågor om elektronisk delgivning av beslut

  • Jag har fått ett mejl i vilket det står att vi har fått ett avgiftsbeslut / beslut om plats inom småbarnspedagogik, var hittar jag infon om belsutet?

 Klicka på länken i mejlet och identifiera dig med dina personliga bankkoder via Suomi.fi. Efter identifieringen är du inloggad på er egen sida kidz nykarleby sajten. Välj fliken "Alla" (den blå) då får ni fram sidan "Översikt". Välj det barn vars beslut du vill se, klicka sedan "Visa information" då ser ni alla beslut om placering som gjorts för ert barn. 
Avgiftsbesluten hittar ni på samma sätt, dock under vårdnadshavarens namn.