Varda

 

Uppgifter om barn i småbarnspedagogik förs in i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda)

 

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en ny, nationell informationsresurs som tas i bruk 1.1.2019 och som kommer att innehålla uppgifter om dem som tillhandahåller småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om barnens vårdnadshavare och om personalen inom småbarnspedagogiken. I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om informationsresursen inom småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande i fråga om småbarnspedagogik och uppgifterna kan användas för statistik och forskning om småbarnspedagogik samt för skötseln av myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i Varda från och med 1.1.2019 föra in uppgifter om anordnaren av småbarnspedagogik och dennes verksamhetsställen samt om barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som förs in i Varda innehåller personuppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik. I Varda sparas följande personuppgifter om barnet:
• namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
• verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik
• datum då ansökan har lämnats in
• begynnelse- och slutdatum för beslutet eller avtalet
• omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används
• uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet
• form för anordnande av småbarnspedagogiken.

Via Utbildningsstyrelsens studentnummerregister kopplas följande personuppgifter om den registrerade till Varda:

• Namn, studentnummer och personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter, medborgarskap, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

Vår kommun överför uppgifter från ett operativt informationssystem till Varda med hjälp av en systemintegration i Varda via ett användargränssnitt under våren 2019.

 myndigheter2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare information:
• Informationsresursen inom småbarnspedagogik på Utbildningsstyrelsens webbplats https://www.oph.fi/utvecklingsprojekt/varda
• Dataskyddsbeskrivning för informationsresursen inom småbarnspedagogik: https://studieinfo.fi/wp/dataskyddsbeskrivning/dataskyddsbeskrivning-av-varda-tjansten/ (publiceras 12/2018).
• Dataskyddsbeskrivning av studentnummerregistret: https://studieinfo.fi/wp/dataskyddsbeskrivning/dataskyddsbeskrivning-av-studentnummerregistret/
• Lagen om småbarnspedagogik (540/2018): https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180540