Specialundervisningen i Nykarleby

Vad är specialundervisning och för vem?

Syftet med specialundervisning är att uppmärksamma de elever som på ett eller annat sätt behöver få extra stöd och hjälp i sin utveckling, sitt lärande och sin skolgång. Specialundervisningen är elevcentrerad och försöker hitta de sätt på vilka eleven lär sig och utvecklas bäst. Detta förbättrar elevens förutsättningar för lärandet samt stärker både elevens självkänsla och dess kognitiva utveckling. Specialundervisning kan ges under en kort tid eller mera kontinuerligt under en längre tid. Undervisningen kan ske individuellt, i par, i liten grupp eller som kompanjonundervisning i klass.

Speciallärarens arbete

I början av höstterminen bekantar sig specialläraren med alla elever genom att delta i den vanliga klassundervisningen, t. ex. som kompanjonlärare. Därefter följer den årliga kartläggningen av alla elevers läs-, skriv- och matematikfärdigheter. Specialläraren gör även individuella kartläggningar med de elever som behöver få en djupare och mera noggrann analys av sina inlärningsförutsättningar. Resultaten kan då användas för att planera undervisningen och för att hitta rätt hjälpmedel så att eleverna bättre kan tillgodogöra sig den undervisning de får i klassen. Specialläraren har ett nära samarbete med klass- och ämneslärarna. Elevernas behov av stöd och vilka undervisningsmetoder som bäst lämpar sig för dem diskuteras regelbundet. Specialläraren handleder klasslärare, ämneslärare och skolgångsbiträden, deltar i möten med skolans pedagogiska team, i utvecklingssamtal och föräldrasamtal. Vid behov kan också specialläraren ge information på föräldramöten. Att planera, följa upp och utvärdera individuella läroplaner hör också till speciallärarens ansvarsområden.

Alternativ skolgång för elever i åk 1-9.

Alla elever med särskilda behov, oberoende av diagnos och svårigheter, inkluderas i sin hemklass i så stor utsträckning som möjligt. Antalet ämnen och timmar som eleven inkluderas baserar sig på elevens individuella utveckling, behov och inlärningsförutsättningar. Genom att erbjuda specialundervisning på heltid i bara några skolor kan vi i Nykarleby försäkra oss om att alla elever med särskilda behov får en likvärdig möjlighet till en högklassig kvalitativ undervisning. Elever som beviljats särskilt stöd hänvisas i första hand till någon av de skolor som kan erbjuda specialundervisning på heltid. I beslutet om särskilt stöd tas elevens svårigheter, de individuella behoven som eleven har samt personalens beredskap och kompetens i beaktande.
Vårdnadshavarna kan ansöka om rätt till sekundärskola. Ett val av sekundärskola kan dock innebära att hemmets önskemål, och behovet av de utökade resurser som eleven har rätt till, inte kan tas i beaktande.

Nedannämnda skolor rekommenderas för elever med särskilda behov:

Skogsparkens skola, åk 1-2: för elever med behov av specialundervisning i liten grupp, eleverna inkluderas i åk 1-2.
Normens skola, åk 3-6: för elever med behov av specialundervisning i liten grupp, eleverna inkluderas i åk 3-6.
Carleborgsskolan, åk 7-9: för elever med behov av specialundervisning i liten grupp, eleverna inkluderas i åk 7-9.
Munsala specialklass, åk 1-10: för elever med utvecklingsstörning, försenad utveckling eller andra typer av funktionsnedsättningar, eleverna inkluderas i åk 1-6 i de ämnen där det är möjligt.

Elever med särskilda behov i åk 7-9
Carleborgsskolan samlar elever från hela Nykarleby i årskurserna 7-9. Skolan tar emot elever inom alla tre stödnivåerna. Elever med särskilt stöd och anpassade lärokurser får i de centrala ämnena undervisning i liten grupp. En förutsättning för inkludering i åk 7-9 i Carleborgsskolan är att eleven kan ta del av undervisningen i stor grupp i praktiska ämnen och tillvalsämnen, t. ex. gymnastik, slöjd, huslig ekonomi och el- och maskinlära. Carleborgsskolan har erfarenhet av att undervisa elever med hörselskada och rörelsehinder.

Elever som i åk 7-9 behöver få undervisning i liten grupp i praktiska ämnen och i tillvalsämnen hänvisas till Munsala specialklass.


Undervisning i Specialklassen i Munsala skola

Kontaktuppgifter. Tel.nr: 06-7856446

För vem?

  • Specialundervisning för både lågstadie- och högstadieelever
  • De elever som behöver delvis eller helt individualiserad undervisning, eller de elever som har förlängd läroplikt
  • De elever som behöver undervisning enligt verksamhetsområden

Var?

Specialklassen i Munsala skola

Alla elever i specialklassen får:

  • Undervisning i liten grupp
  • Undervisning anpassad till elevens egna förutsättningar enligt individuell läroplan
  • Undervisning i egen takt
  • Språkstimulering enligt Iréne Johanssons arbetssätt
  • Undervisning i ändamålsenliga utrymmen
  • Integreras enligt förutsättning
  • Terapier på skolan