Tre stödnivåer för elevens lärande och skolgång

Enligt lagen om den grundläggande utbildningen har en elev rätt att under hela sin skoltid få handledning och stöd för sitt lärande. Syftet är att i ett så tidigt skede som möjligt stöda eleven i inlärningen samt att fortsätta med detta stöd så länge som behovet finns.

Stödet som eleven har rätt till delas sedan hösten 2011 in i tre nivåer, allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Inom alla tre stödnivåerna samarbetar klasslärarna, ämneslärarna, speciallärarna och elevens vårdnadshavare.

a) Det allmänna stödet riktar sig till alla elever som tillfälligt behöver stöd i sin skolgång. Stödet finns som en naturlig del i elevens undervisning. Stödet ges av alla de lärare som undervisar eller kommer i kontakt med eleven. Samtliga lärare undervisar, fostrar och handleder enligt de metoder som är mest utvecklande för eleven. Vid behov får eleven stödundervisning av klassläraren, ämnesläraren eller specialläraren. De flesta elever finns inom denna stödnivå och undervisningen följer den allmänna läroplanen. Inom det allmänna stödet kan eleven, om det finns behov, ha en egen plan för lärandet.

För att tydliggöra differentieringen i undervisningen kan med fördel en plan för lärandet (EP) användas för särbegåvade elever. Särskilda undervisningsarrangemang kan också användas, t. ex. kan eleven studera i en årskurslös studietakt.

b) Om det allmänna stödet inte räcker till får eleven intensifierat stöd. Detta stöd är kontinuerligt, regelbundet och mera omfattande än det allmänna stödet. Klassläraren/ämnesläraren gör först en pedagogisk bedömning och utifrån den planeras elevens undervisning. Mål, metoder och hjälpmedel dokumenteras i elevens plan för lärandet (EP). Planen görs upp i samarbete med alla berörda lärare och den följs kontinuerligt upp och revideras vid behov. Ett nära samarbete med specialläraren är av största vikt när det gäller att planera specialundervisningen på deltid, antingen enskilt eller i grupp, som flexibel gruppindelning eller eventuellt som kompanjonlärarskap. Kontakten till hemmet är mycket viktig. Vårdnadshavarna ska regelbundet informeras om vilka stödåtgärder som planeras. Även inom denna stödnivå följer undervisningen den allmänna läroplanen.

c) Om eleven trots det intensifierade stödet inte klarar av att följa den allmänna läroplanen i något/några ämnen har eleven rätt till särskilt stöd. Denna stödnivå innebär specialundervisning på deltid eller heltid, allt enligt elevens individuella behov. Innan ett beslut om särskilt stöd kan fattas ska en pedagogisk utredning om elevens helhetssituation göras. Beslutet om särskilt stöd fattas av bildningdirektör/nämnden för utbildning och småbarnspedagogik. I beslutet bestäms vilken elevens huvudsakliga undervisningsgrupp är och om eventuellt andra stödåtgärder som eleven kan behöva. Målsättningen för den personliga utvecklingen och skolgången samt metoderna för att nå dem anpassas individuellt enligt elevens behov och förmåga. Elevens alla stödåtgärder dokumenteras i elevens individuella plan för undervisningen (IP). De lärokurser som individualiseras bedöms enligt de individuella målen för lärokursen och förses med en asterisk (*) i betyget.

För att stödet till eleven ska vara så utvecklande och konstruktivt som möjligt ska samarbetet mellan lärarna, eleven och vårdnadshavarna ske i en positiv anda. Även annan elevvårdspersonal kan vid behov konsulteras. Skolan och hemmet funderar gemensamt på hur båda parterna tillsammans och på bästa sätt kan stöda elevens lärande och skolgång.