Koulukuljetusohjeet

KOULUKULJETUSOHJEET - UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI

 

Koulukuljetuspysäkit ovat siirtyneet elokuusta 2018 alkaen Topelipuistoon Topeliusesplanadille. Koulukuljetusoppilaille on jaettu koteihin tiedote, jossa kerrotaan tarkemmin koulukuljetuspysäkeistä aamu- ja iltapäiväkuljetuksissa. Esikoululaiset sekä 1.-2.lk-oppilaat saatetaan aamulla kuljetuksista koululle ja iltapäivällä koululta kuljetuksiin. 

Mikäli oppilaan kuljetuksiin tulee muutoksia, pyydetään huoltajaa olemaan suoraan yhteydessä Sivistystoimistoon sekä ilmoittamaan myös koululle muutoksista. Linkki liikennöitsijöiden yhteystietoihin.

Lisätietoja kuljetuksista kaupungin kotisivuilta kohdasta "Skolskjuts"

Mikäli Sinulla on kysymyksiä kuljetuksiin liittyen, ota yhteyttä!

Rehtori Riikka Vestlin
050 4425711
riikka.vestlin{at}nykarleby.fi

Yhteydenotot kuljetuksia koskien Sivistystoimistoon:

Solveig Rif
06 7856402
solveig.rif{at}nykarleby.fi

 

KOULUKULJETUSOHJEET

(Sivistyslautakunnan vahvistama 22.3.2017 § 42)

Johdanto

Tämä ohje sisältää periaatteet, joiden mukaan esikouluoppilaat ja kouluoppilaat saavat maksuttoman koulukuljetuksen, koulukuljetusten hallinnoinnin ja niihin liittyvän säännöstön sekä turvallisuusmääräykset ja säännöt koulukuljetusten järjestämiseksi. Ohje korvaa kaikilta osin entisen koulukuljetusohjeen (sivistyslautakunta 29.3.2006, § 30). Ohje toimii myös päättävien elinten tukena ja liikennöitsijöiden ja huoltajien tiedonlähteenä.

Uudenkaarlepyyn koulukuljetuskomitea vastaa ohjeen ajantasaisuudesta ja päivityksistä, joita sivistyslautakunta sille esittää (1.6.2017 lähtien sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunta) hyväksyttäväksi. Päätökset tehdään lukuvuosittain ja oikeus koulukuljetukseen voi koskea koko lukuvuotta tai osaa lukuvuodesta.

Koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain 1998/628 § 32 mukaisesti. Koulukuljetuskomitea käsittelee ja päättää koulukuljetusasiat tämän ohjeen mukaisesti.
Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (19.12.2003/1139)
Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. (24.6.2010/642)
Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään lasten päivähoitoon lasten päivähoidosta annetun lain 11 c §:ssä tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoito- ja esiopetuspaikan välillä. (8.4.2011/324)
Koulukuljetuksia koskevia muita määräyksiä

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten
kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (801/2011).

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa (1110/2010, 405/2011).

Turvavyön ja muun istuinpaikan turvalaitteen käyttövelvollisuus: tieliikennelaki 88 § ja asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 6d §.

Perusopetuslaki 21.8.1998/628 § 6, Oppilaan koulupaikan määräytyminen

Lisätietoja yleisistä toimintaperiaatteista ja – suosituksista saa opetushallituksen, liikenneministeriön, poliisin ja liikenneturvan julkaisemasta koulukuljetusoppaasta.
Yleisiä periaatteita

Koulukuljetus järjestetään oppilaalle kaksi kertaa päivässä; aamulla kotoa kouluun ja iltapäivällä koulusta kotiin. Koulukuljetus järjestetään kunnan osoittamaan lähikouluun. Jos oppilas käy muuta kuin kunnan osoittamaa lähikoulua, ovat huoltajat vastuussa lapsensa koulukuljetuksesta ja velvollisia järjestämään koulukuljetuksen. Koulukuljetusoppilaiden huoltajat voivat itse järjestää koulukuljetuksen omille lapsilleen, jos kunnan tarjoaman koulukuljetuksen perustaso ei heidän mielestään ole riittävä. Tässä tapauksessa huoltaja vastaa lisäkustannuksista.

Jos oppilas ei käytä kunnan järjestämää koulukuljetusta, tulee huoltajan ilmoittaa asiasta kirjallisesti koululle tai sivistysosastolle.

Koulukuljetus järjestetään tai korvataan samojen perusteiden mukaan sellaiselle oppilaalle, joka osallistuu koulun loputtua tukiopetukseen tai jää jälki-istuntoon.

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on kolmea kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Päätös tehdään lukuvuosittain ja päätös voi koskea koko lukuvuotta tai vain osaa siitä.

Koulukuljetukset järjestetään yleensä edullisimman kuljetusmuodon mukaan (linja-auto) pääteitä pitkin. Koulukuljetusreitit suunnitellaan lukuvuosittain ja ne tulee ottaa huomioon laadittaessa koulujen lukujärjestyksiä. Oppilaan huoltajalle voidaan anomuksesta myöntää kuljetusavustusta, mikäli oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen ja huoltaja kuljettaa oppilasta eikä kunnalla ole muulla tavoin mahdollisuutta järjestää kuljetusta.

Mikäli koulukuljetus tapahtuu erillistä yksityistietä pitkin, tulee tien kunnon olla sellainen, että sen voidaan katsoa olevan turvallinen koulukuljetusliikenteeseen. Muussa tapauksessa oppilaiden koulukuljetus järjestetään lähimpää julkista tietä pitkin riippumatta koulutien pituudesta tai vaarallisuudesta.
Koulutien pituus

Uudenkaarlepyyn kaupunki järjestää koulukuljetuksen sellaisille perusopetuksen ja lukion oppilaille, joilla on allaolevia etäisyyksiä pidempi koulumatka.
Esikoulu: 3 km
Lk 1 – 6: 3 km
Lk 7 - 9: 5 km
Lukio: 5 km

Koulutieksi katsotaan lyhin käyttökelpoinen kulkutie kodin ja koulun välillä. Koulukuljetus myönnetään oppilaan vakituisesta asunnosta koululle. Kodin ja koulun välinen matka mitataan kodin tontinrajalta koulun sisääntuloon. Kodin tontinrajan katsotaa olevan 30 metriä asunnosta, mikäli kiinteistölle ei ole merkitty tonttia. Sivistyskanslia mittaa matkan hyväksytyllä matkamittarilla yhteistyössä teknisen toimiston tai liikennöitsijän kanssa.

Kunta ei ole velvollinen järjestämään kuljetusta koko koulumatkalle – koulukuljetus voidaan järjestää myös vain osalle koulumatkaa. Oppilaat voivat kävellä heille osoitetulle taksi- tai linja-autopaikalle. Vähimmäisetäisyys oppilaiden noutamiseksi pääteiden varrelta on esikoululaisilla ja lk 1-6 oppilailla 2 km ja lk 7-9 oppilailla sekä lukiolaisilla 3 km. Oppilaille voidaan myös osoittaa useampi kuljetustapa (linja-auto, tilausbussi, taksi) koulumatkalleen. Aikatauluista riippuen voi oppilaalla olla kuljetuksen odottelua sekä aamupäivällä että iltapäivällä.

Odotusajat

Koska oppilaiden koulupäivä päättyy eri aikoina , ei kuljetuksen odottamisilta voida välttyä. Kuljetusta odottaville oppilaille on järjetettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan ja koulun henkilökunnan tulee valvoa kuljetusten odotusta. Rehtori vastaa kuljetusta odottavien valvontalukujärjestyksen laadinnasta.

Oppilaan päivittäinen koulumatka, joka järjestetään perusopetuksen 32 § 1 mom. mukaisesti, saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia. Odotusaikojen tulee olla kohtuullisia. Koulumatkaan käytettyyn aikaan lasketaan myös aika, jonka oppilas käyttää kulkiessaan kotoaan pysäkille. Tähän pysäkille kulkemiseen lasketaan oppilaiden käyttävän aikaa esikoulaisesta neljäsluokkalaiseen 15 min kilometriä kohden ja vanhempien oppilaiden 10 min kilometriä kohden.
Lähtö- ja poistumispysäkit, aikataulut

Kouluilla on erikseen merkityt rajatut lähtö-ja poistumispysäkit. Kotona tai sen läheisyydessä olevia merkittyjä pysäkkejä tulee käyttää ensisijaisesti. Siellä missä sellaista ei ole, päättää kuljettaja turvallisen lähtö- ja poistumispaikan. Epäselvissä tapauksissa koulukuljetuskomitea tekee päätöksen kuljettajan aloitteesta.

Joka koulussa laaditaan kaikille luokille vuosittainen lukujärjestys. Koulukuljetusajat päätetään niiden mukaisesti. Koulukuljetusajat ja kuljetusreitit julkaistaan koulutoimen kotisivuilla ennen lukuvuoden alkua. Koulukuljetusreitit ja aikataulut saattavat muuttua lukuvuoden aikana.

Oppilaan osoite

Uudenkaarlepyyn kaupunki myöntää koulukuljetuksen ainoastaan väestörekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Vakituinen asuinpaikka ei ole aina se paikka, joka on merkitty väestörekisteriin, esim. sijoitettaessa lasta. Mikäli lapsi sijoitetaan Uudessakaarlepyyssä lastensuojelulain perusteella johonkin muuhun kouluun kuin oppilaan lähikouluun, järjestetään oppilaalle koulukuljetus. Jos oppilas sijoitetaan toiseen kuntaan, vastaa sijoituskunta oppilaan koulukuljetuskustannuksista.

Korkeimman Hallinto-oikeuden päätöksen (KHO 2006/540) mukaan, oikeudesta saada kuljetus kahteen osoitteeseen, menetellään seuraavasti: Esikoululaisella/koululaisella on vain yksi osoite väestörekisterissä. Kunta ei ole Korkeimman Hallinto-oikeuden mukaan velvollinen järjestämään maksutonta kuljetusta tilanteessa, jossa lapsen asumisjärjestelyt vanhempien avioeron takia sitä vaatisivat.

Mikäli oppilaan osoitteeseen ei ole kunnan järjestämää koulukuljetusta, voidaan huoltajalle myöntää korvaus kuljetuksesta, jos oppilas täyttää maksuttoman koulukuljetuksen kriteerit. Korvaus maksetaan kulloinkin voimassaolevien tariffien mukaisesti. Päätös korvauksesta tehdään korkeintaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja se maksetaan syys- ja kevätlukukauden lopussa sivistysosaston vaatimaa selvitystä vastaan.
Kuljetukseen oikeutetut

Kaikille oppilaille, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen linja-autolla, annetaan koulusta nimellä varustettu lukuvuosikortti, jota pitää näyttää noustessa autoon. Liikennöitsijällä on virallinen luettelo oppilaista, joille on myönnetty maksuton koulukuljetus. Uudenkaarlepyyn kaupunki vastaa ainoastaan niistä oppilaista, joiden nimi on luettelossa.

Jos liikennöitsijä ottaa kyytiin muita oppilaita, Uudenkaarlepyyn kaupunki ei vastaa heistä eikä heidän kuljetuskustannuksistaan. Kuljettaja ei saa ottaa kyytiin muita kuin kuljetusoikeuden omaavia oppilaita mikäli taksi on jo täynnä.

Linja-autot, jotka ajavat tavallisia aikataulun mukaisia linjoja palvelevat myös muita kuin oppilaita. Normaalihintaisen lipun voi silloin ostaa suoraan kuljettajalta.
Toissijainen koulu ja koulun vaihto

Oppilaalla, joka muuttaa lukuvuoden aikana kunnan sisällä tai kunnan ulkopuolelle, on oikeus käydä lukuvuosi loppuun siinä koulussa, jossa hän on lukuvuoden aloittanut, kuitenkin sillä edellytyksellä, että huoltajat vastaavat koulukuljetuksista aiheutuvista kustannuksista.

Mikäli oppilaan huoltaja haluaa vaihtaa koulua kesken lukuvuoden, tulee asiasta kuulla vastaanottavan ja lähtökoulun rehtoreita. Päätöksen tekee asiasta päättävä elin. Kun kyseessä on koulun vaihtaminen, vastaa koulukuljetuskustannuksista huoltaja.

Poikkeuksena tälle ovat ne oppilaat, joille on myönnetty oikeus käydä erityisluokkaa toisessa koulussa.

Toisen kunnan oppilas

Jos toisen kunnan oppilas anoo yleisopetuksen oppilaspaikkaa Uudenkaarlepyyn kaupungista, vaaditaan kuntien välillä tehtävä erillinen sopimus koulukuljetusten kustannuksista tai vaihtoehtoisesti huoltaja järjestää koulukuljetuksen.

Toisen asteen opiskelijat

Koulumatkatukea maksetaan korvauksena päivittäisistä koulumatkakustannuksista ja sitä maksetaan, jos koulumatkan pituus ja matkakustannukset ylittävät laissa määrätyn rajat. Lähiseudulla opiskelevat Uudenkaarlepyyn kaupungin toisen asteen opiskelijat saavat koulukuljetusedun Kansaneläkelaitoksen määräysten mukaisesti.

Koulumatkatukea voi saada kun asunnon ja opiskelupaikan väliä on vähintään 10 kilometriä suuntaansa. Koulumatkatuen myöntämiseksi päivittäisten matkakustannusten tulee ylittää 54 € kuukaudessa. Voit saada koulumatkatukea opintojen alkamispäivästä alkaen. Koulumatkatukea maksetaan vähintään 1 kuukaudelta ja korkeintaa 9 kuukaudelta lukuvuodessa (1.8 – 31.7). Tukikuukaudet määräytyvät opintokuukausien lukumäärän mukaan laskettuna siitä päivästä kun opinnot on aloitettu. Koulumatkoja tulee olla kuukaudessa yhteensä vähintään 18, jotta ne olisivat matkatukeen oikeutettuja. Oppilaan ikä ja taloudellinen asema eivät vaikuta koulutuen määrään vaan siihen vaikuttavat päivittäisen koulumatkan kustannukset ja matkan pituus.

Kaikki koulumatkatuen piirissä olevat maksavat 21,50 € 44 matkasta. Jos liikennöitsijä ei käytä bussikorttia, laskuttaa kaupunki opiskelijaa kuukausittain 21,50 €. Laskun maksamatta jättäminen merkitsee sitä, että oikeus tuettuun kuukausilippuun päättyy. Jos laskua ei makseta määräaikaan mennessä, laitetaan se ulosottoon.
Erityiset syyt

Jos perusopetusta, lisäopetusta tai 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan esiopetusta saavan oppilaan koulumatka on oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen (23.12.1999/1288).
Jokainen tapaus käsitellään erikseen ja päätöksen tekee koulukuljetuskomitea. Kiireellisissä tapauksissa voidaan päätös tehdä suomenkielisessä koulujaostossa.

Jos oppilas onnettomuuden tai sairauden johdosta tarvitsee tilapäistä tai erityistä koulukuljetusta, tulee huoltajan olla aloitteellinen ja yhdessä rehtorin kanssa hoitaa asia. Uudenkaarlepyyn kaupunki järjestää ja korvaa koulukuljetuksesta aiheutuneet kustannukset joko liikennöitsijälle tai huoltajalle. Mikäli tilapäinen tai erityinen kuljetustarve on aiheutunut vapaa-ajalla sattuneesta onnettomuudesta, korvaa aiheutuneet lisäkustannukset oppilaan oma tapaturmavakuutus.

Vaarallinen koulutie

Koulukuljetuskomitea märittelee koulutien vaarallisuuden käyttämällä Koululiitu ohjelmaa arviointivälineenä. Koululiitu arvioi objektiivisesti monelta eri kantilta tieosuuksien vaarallisuuden. Tien vaarallisuus voidaan arvioida myös paikallisesti yhdessä teknisen osaston, tieviranomaisten ja poliisin kesken. Arvioinnissa käytetään monia eri kriteerejä; liikennemäärät ja nopeusrajoitukset ovat painavia kriteereitä. Tieverkon tai muiden olosuhteiden muuttuessa voivat myös vaaralliset tieosuudet muuttua. Jos tieolosuhteet muuttuvat niin, että siitä vo aiheutua vaaraa liikenteelle, on kunnan tiemestarilla velvollisuus ilmoittaa asiasta koulukuljetuskomitealle.
Kaupunki on velvollinen järjestämään kuljetuksen sille koulutien osuudelle, joka katsotaan vaaralliseksi tai korvaamaan huoltajalle oppilaan kouluun kuljetuksesta tai saattamisesta aiheutuneet kustannukset.

Kuitenkin 3-6 luokkalainen oppilas voi kävellä alempana vaaralliseksi luokiteltua tietä linja-autopysäkille tai pyöräillä kävely-tai pyöräilytien alkuun mikäli matka on korkeintaan 100 m. Vaasan hallinto-oikeus 21.12.2015 päätös 15/0649/ ja Korkein hallinto-oikeus 9.1.2013 päätös 765/3/12.

Seuraavat tieosuudet on luokiteltu liikenteellisesti vaarallisiksi esikoululaisille ja lk 1-6 oppilaille.

• Euroopa 8 Koulutienä vaarallinen, myös sen ylittäminen
vaarallista esikoululaisille ja lk 1-6 oppilaille.
• 746 Kovjoki-Uusikaarlepyy maantie. Koulutienä vaarallinen,
myös sen ylittäminen vaarallista esikoululaisille ja lk 1-2
oppilaille.
• 749 Pietarsaarentie. Koulutienä vaarallinen, myös sen
ylittäminen vaarallista esikoululaisille lk 1-4 oppilaille. Huom.: Uusitie,joka on yksityistie, pitää pitää sellaisessa kunnossa, että se on kulkukelpoinen koko kouluvuoden.
• 19 Läntinen Jepuantie. Koulutienä vaarallinen, myös
sen ylittäminen vaarallista esikoululaisille ja lk 1-6 oppilaille.

• 7323 Itäinen Jokitie. Välillä Sorvist risteys – Ratakatu
(Scala) on vaarallinen esikoululaisille ja lk 1-4 oppilaille odotetaan liikenneturvallisuuden parantamista
esim. vilkkuvalla varoitusvalolla.
Väli Sorvist risteys – Eurooppa 8 on vaarallinen esikoululaisille tietä ylitettäessä.
• 17888 Kirkkotie, Jepua. Koulutienä vaarallinen, myös sen
ylittäminen vaarallista esikoululaisille.

• 7320 Jepua – Oravainen. Koulutienä vaarallinen, myös sen
ylittäminen vaarallista esikoululaisille ja lk 1-2 oppilaille.
• 7320 Koulutie Lojlaxin tienliittymä pyörä- ja kävelytiehen,
Vexalantien alku sekä Munslagårdenilta Jussilan liittymään
on vaarallinen esikoululaisille ja lk 1-4 oppilaille, myös sen ylittäminen.
Vexalantie, väli Lasitehtaantie-Suomäentie on koulutienä vaarallinen, myös sen ylittäminen esikoululaisille ja lk 1-2.
• 7273 Koulutienä vaarallinen, myös sen
ylittäminen vaarallista esikoululaisille ja lk 1-2 oppilaille.
Välillä Eteläinen Munsalantie-Hirvlaxintie 499.
• 7274 Monäs. Väli etelään Monäsintie 338-Monäsintie
• 90. Koulutienä vaarallinen, myös sen
ylittäminen vaarallista esikoululaisille ja lk 1-2 oppilaille.

Vaikea tai rasittava koulutie oppilaille, joilla ei ole oikeutta koulukuljetukseen

Kunta voi järjestää kuljetuksen vaikka oppilas ei olisikaan oikeutettu koulukuljetukseen koulumatkan pituuden takia tai se voi korvata oppilaan huoltajalle koulukuljetuksiata aiheutuneita kustannuksia, jos koulumatka on aivan liian vaikea tai rasittava oppilaalle. Siinä tapauksessa vaaditaan aina asiantuntijalausunto, useimmiten lääkärinlausunto, jotta kuljetus olisi mahdollista vaikean tai rasittavan koulumatkan perusteella. Lausunto pitää uusia vuosittain, mikäli ei ole kysymys jatkuvasta pitempiaikaisesta seikasta. Siitä päätetään erikseen.

Lausunnon antajana voi olla tapauksesta riippuen lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija. Lausunnosta tulee käydä ilmi syiden ja perusteluiden lisäksi se, millä kulkuvälineellä asiantuntija suosittaa oppilasta kuljetettavan. Lausunnosta tulee käydä ilmi mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee koulukuljetusta järjestettävän. Koulukuljetuskomitea huomioi lausunnon päätöksenteossaan, mutta lausunto ei tarkoita automaattista oikeutta koulukuljetukseen. Ainoastaan fyysinen vamma, jonka vuoksi on mahdotonta käyttää linja-autokuljetusta, voi oikeuttaa saamaan taksikuljetuksen.

Taksikuljetukset ovat ensisijaisesti syöttöliikennettä linja-autoille, mikäli ei ole erityistä syytä muunlaiseen järjestelyyn. Mikäli linja-autoliikennettä ei ole lainkaan, järjestetään kuljetus taksilla. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaan on kunnalla oikeus järjestää kuljetukset itsenäisesti ja määrätä niiden toteuttamisesta edellyttäen, että voimassaolevia lakeja noudatetaan.

Tätä päätöstä sovelletaan myös pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen piirissä oleviin oppilaisiin.
Poikkeamat koulukuljetuksissa

Jos oppilas ei toimi järjestetyn koulukuljetuksen mukaisesti, oppilaan ei katsota kuuluvan kunnan koulukuljetusvastuulle vaan vastuu on huoltajilla.
Koulukuljetus ei tule

Liikennöitsijä on velvollinen hankkimaan korvaavan kuljetuksen, jos kuljetus ei pysy aikataulussa. Oppilaan on odotettava 15 minuuttia mahdollista aikataulusta myöhästyvää kuljetusta.
Vahingoittunut ajoneuvo

Liikennöitsijä ja oppilaan huoltajat sopivat keskenään vahingonkorvauksesta. Uudenkaarlepyyn kaupunki ei korvaa oppilaiden ajoneuvolle aiheuttamia vahinkoja.
Kriisisuunnitelma

Koulukuljetusonnettomuudessa tulee noudattaa koulun kriisisuunnitelmaa soveltuvin osin. Sen lisäksi tulee:

• kuljettajan ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin onnettomuuspaikalla.

1. ARVIOI rauhassa, mitä on tapahtunut. Montako henkilöä on osallisena.
2. PELASTA loukkaantunut hengenvaarasta. Huolehdi ja käy läpi kaikki mukanaolijat.
3. TARKASTA onko loukkaantunut tajuissaan, hengittääkö, lyökö sydän
tai vuotaako verta.
4. SOITA 112 Puhu rauhassa, kerro mitä on tapahtunut ja missä. Ilmoita jos henkilöitä ei saa ulos ajoneuvosta. Älä lopeta puhelua ilman lupaa.
5. VAROITA muita vaarasta ja estä lisävahingot.
6. AUTA potilasta.
- tarkista, että hengitystiet ovat avoinna
- jos potilas ei hengitä tai jos pulssi ei tunnu kaulalla, aloita painelu- ja puhalluselvytys
- jos potilas hengittää, varmista, että potilaan hengitystiet ovat auki
- tyrehdytä verenvuodot
- älä siirrä potilasta turhaan.
7. NÄYTÄ TIETÄ pelastusajoneuvoille.
8. KYSY viranomaisilta tullaanko sinua kuulemaan todistajana. Tarvittaessa kysy myös kriisiapua.

• koulu tiedottaa asiasta henkilökunnalle, oppilaille ja omaisille

Ajantasalla oleva matkustaja-/koulukuljetuslista sekä kuljetettavien yhteystiedot tulee olla henkilökunnan saatavilla koulussa.

Koulun ja liikennöitsijän tulee vuosittain tiedottaa oppilaille liikenneturvallisuudesta ja yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa suorittaa pelastusharjoituksia siitä kuinka tulee toimia onnettomuuden sattuessa .
Liikenneturvallisuusjärjestelyt

Koulukuljetuskomitean tehtävänä on valvoa, että koulukuljetukset sujuvat koulun asettamien kasvatustavoitteiden mukaisesti ja oppilaat tuntevat olonsa turvatuksi ja turvalliseksi ja että kuljetusreittejä ja aikatauluja noudatetaan.

Koulun rehtori on vastuussa koulun kuljetustoiminnan suunnittelusta ja arvioinnista. Rehtorin tulee viedä havaittuja ongelmakohtia koulukuljetuskomitean ratkaistavaksi.

Jos huoltaja itse kuljettaa oppilasta, on hän vastuussa oppilaasta aina siihen saakka kunnes oppilas on saapunut kouluun. Oppilasta ei saa jättää koululle koulun ilmoittamaa alkamisaikaa aiemmin, koska paikalla on oltava aina valvoja.

Henkilökunnan ei ole luvallista kuljettaa varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvaa lasta tai peruskoululaista omalla yksityisellä ajoneuvollaan.
Tietyissä tapauksissa voi olla tärkeää, että kuljettajalle on huoltajien toimesta kerrottu oppilaan sairaudesta tai vammasta. Liikennöitsijät vastaavat siitä, että kuljettajilla on vaitiolovelvollisuus koskien oppilaiden sairauksia, vammoja tai muita henkilökohtaisia asioita. Huoltajat arvioivat itse milloin he informoivat kuljettajaa.
Ennalta ehkäisevä liikenneturvallisuus

Uusikaarlepyy tekee työtä jatkuvasti turvallisuuskysymysten parissa, koskien myös koulukuljetusten turvallisuutta. Koulu opettaa miten tulee käyttäytyä linja-autossa/autossa, koulutiellä ja pysäkillä niin, että lapsi on turvassa ja myös tuntee olonsa turvalliseksi.

Huoltajien odotetaan vastaavan siitä, että lasta opetetaan ja harjoitetaan selviytymään koulutiestään mahdollisimman turvallisella tavalla. Siksi on mahdollista, että lasta pitää saattaa kouluun tai pysäkille niin kauan kuin tarve vaatii kunnes lapsi yksin selviää matkasta kouluun/pysäkille.

Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulukuljetusten aikana ja sääntöjen noudattamista valvotaan. Koulukuljetusten ja yleisen liikenteen käyttäjänä lapsella on mahdollisuus vaikuttaa omaan turvallisuuteensa. Kuljettajalle pitää taata työrauha. Oppilaat eivät myöskään saa häiritä muita matkustajia. Liikuntatunneille voi ottaa kuljetettavaksi liikuntavälineet. Jotta koulukuljetukset sujuisivat niin hyvin ja turvallisesti kuin mahdollista, tulee liikennöitsijöiden, oppilaiden ja huoltajien tuntea alla luetellut periaatteet ja ottaa ne huomioon.

Turvavöiden käyttö koulukuljetusten aikana

• Kuljettaja ohjaa ja valvoo oppilaiden turvavyön käyttöä.
• Mikäli oppilas toistuvista kehoituksista huolimatta ei tottele määräyksiä, on kuljettaja velvollinen ilmoittamaan asiasta koululle.
• Koulun rehtori ottaa yhteyttä oppilaan kotiin ja informoi tilanteesta sekä ilmoittaa, että oppilaan käytös ei voi jatkua tällaisena ja että oppilaalta, joka vaarantaa oman ja muiden turvallisuuden voidaan evätä koulukuljetus.
• Menettely perustuu Perusopetuslain 29 ja 32 §§. Koulu ilmoittaa asiasta liikennöitsijälle ja sivistysosastolle mikäli järjestelyitä muutetaan.

Huoltajan muistilista

• Liikennöitsijä osoittaa autoon nousu- ja poistumispaikan; se voi olla linja-autopysäkki, tien liittymä tai muu liikenneturvallinen paikka. Jos liikennöitsijällä ja huoltajalla on eri näkemys pysähdyspaikasta, niin kunta ja liikennöitsijä tekevät yhdessä päätöksen pysähdyspaikasta noudattaen tieliikennelakia.
• Huoltajilla on vastuu oppilaasta kodin ja pysäkin välisellä osuudella.
• Huoltajat vastaavat siitä, että oppilas on pysäkillä ilmoitettuun lähtöaikaan mennessä.
• Huoltajien tehtävänä on huolehtia siitä, että oppilas kulkee osoitettua reittiä pitkin pysäkille ja noudattaa yhdessä sovittuja järjestyssääntöjä.
• Keskustelkaa lapsen kanssa miten pysäkillä ja ajoneuvossa käyttäydytään
• Huolehtikaa siitä, että lapsen päällysvaatteissa on heijastimet tai että lapsi käyttää heijasteliiviä.
• Ilmoittakaa liikennöitsijälle ja koululle kuljetuksissa huomioitavista vakavista lapsen terveydentilaan liittyvistä seikoista.
• Ilmoittakaa taksille/koululle lapsen sairastumisesta tai muusta poissaolosta, turhan ajon välttämiseksi.
• Huoltaja on velvollinen sopimaan liikennöitsijän kanssa lapsen autolle aiheuttamista vahingoista. Kunta ei vastaa vahingoista, jotka oppilaat ovat aiheuttaneet ajoneuvolle.

Oppilaan muistilista

• Tule aina hyvissä ajoin (väh. 5 min. ennen) sovitulle kokoontumispaikalle.
• Odota kuljetusta pysäkillä tai sovitussa paikassa, ei ajoradalla.
• Käytä hämärässä tai pimeässä aina heijastinta tai heijastinliiviä.
• Auto ei ole myöhässä, jos se saapuu pysähdyspaikalle viidentoistaminuutin kuluttua sovitusta ajasta.
• Älä ryntää autoon niin, että tönit muita matkustajia.
• Tervehdi kuljettajaa.
• Käytä aina turvavyötä.
• Käyttäydy autossa aina rauhallisesti noudattaen hyviä käytöstapoja.
• Linja-auton istuinpaikat eivät ole varattu koululaukkuja varten.
• Linja-autossa tai taksissa ei ole sallittua muuttaa paikkaa ajon aikana.
• Linja-auton- tai taksinkuljettaja saa puuttua häiritsevään käytökseen kuljetuksen aikana tilanteen vaatimalla tavalla.
• Tarkista että et unohtanut mitään autoon.
• Odota kunnes auto on lähtenyt pysähdyspaikalta, katso kaikkiin suuntiin ennen kuin ylität tien.

Kuljettajan/liikennöitsijän muistilista

• Kuljettaja on vastuussa auton turvallisuudesta. Kuljettajan ohjeita tulee noudattaa.
• Kuljetuksen aikana liikennöitsijä/kuljettaja vastaa siitä, että voimassaolevia liikennesääntöjä ja järjestyssääntöjä noudatetaan.
• Jos kuljettaja puhuu puhelimeen, tulee hönen käyttää handsfreetä.
• Kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan koululle, mikäli kuljetuksen aikana esiintyy järjestyshäiriöitä tai turvallisuus vaarantuu. Mahdolliset ongelmat tulee liikennöitsijän/kuljettajan ratkaista yhdessä koulun kanssa.
• Oppilas joutuu korvaamaan tahallaan aiheutun vahingon.
• Voimakkaan lumisateen, liukkaan kelin tai muun esteen takia voi laadittu aikataulu pettää. Tällaisina päivinä oppilaat voivat tulla kouluun myöhässä, jotta liikenneturvallisuus ei vaarantuisi.
• Muista, että sinä oheiskasvattajana näytät hyvää esimerkkiä ja hyviä tapoja. Sinun puhetyylis tulee olla ystävällinen ja asiallinen.
• Muista, että erityisoppilaat usein tarvitsevat erityistä silmälläpitoa, esim. tien yli saattamista.
• Muista liikennesäännöt ja harkinta liikenteessä, koulukuljetuksissa maksiminopeus on 80 km/h.
• Yritä pitää aikataulusta kiinni ja varaa lisäaikaa, jos keli sitä vaatii.
• Aja varovasti pysäkille.
• Katso, että autoon nouseminen ja siitä poistuminen tapahtuvat sovitussa paikassa.
• Katso, että autoon nouseminen ja siitä poistuminen tapahtuvat rauhallisesti ja ilman kiirettä.
• Kuljettaja ei saa ottaa kyytiin tai päästää oppilaita autosta muilla kuin hyväksytyillä pysähdyspaikoilla.
• Tarkista, että turvavyöt ovat kiinnitetyt (taksissa) ennen liikkeellelähtöä.
• Jos kuljetuksen aikana ilmenee ongelmia, ota ensiksi yhteyttä koulun rehtoriin ja sivistystoimeen, tarvittaessa myös vanhempiin.

Liikennöitsijän vastuu oppilaskuljetuksissa ulottuu kotipysäkiltä koulupysäkille ja koulunpysäkiltä kotipysäkille.

Liikennöitsijän tulee palkatulta kuljettajalta pyytää nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon kuuluu 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä taikka annettaessa henkilölle näitä tehtäviä ensi kerran.
Koulun muistilista

• Kun oppilas saapuu kouluun, vastaa koulu valvonnasta ja että järjestyssääntöjen turvallisuusohjeita noudatetaan. Sama koskee kotimatkaa koulun loputtua.
• Kotimatkalla lähdettäessä koulu vastaa siitä, että oppilaat noudattavat annettuja lähtöaikoja. Jos oppilas ei lähde kotiin hänelle kuuluvalla kuljetusvuorolla, tulee huoltajan ilmoittaa asiasta koululle ja liikennöitsijälle.
• Pitkiä matka-ja odotusaikoja tulee välttää mikäli mahdollista. Koulun päässä olevista mahdollisista odotusajoista vastaa koulu valvomalla ja huolehtimalla turvallisuudesta. Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai oppilas saa erityisopetusta, koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia.
• Koulun työsuunnitelmassa tulee olla selvitys miten koulukuljetukset toimivat ja miten liikenne on järjestetty koulun pihassa.

Koulukuljetusten laatua koskevat kysymykset

Valitukset koulukuljetusten laadusta jätetään sivistystoimistoon tai suoraan liikennöitsijälle. Kaikki sivistoimistoon jätetyt valitukset käsitellään yhdessä liikennöitsijän kanssa. Vakavammista rikkomuksista esim. liikennerikkomuksista, tulee ottaa yhteyttä suoraan poliisiin.

Tiedottaminen

Koulun rehtorilla on päävastuu koulukuljetuksista tiedottamisesta. Mikäli halutaan tietoja koulukuljetusten toimeksiannoista ja kysymyksistä, jotka koskevat enemmän kunnan kokonaisluonnetta voidaan ottaa yhteyttä:

Sivistystoimisto Solveig Rif 06 7856402 solveig.rif@nykarleby.fi
Barbro Julin 06 7856401 barbro.julin@nykarleby.fi

Hakemus koulukuljetuspäätöksen muuttamiseksi
Perusopetuslaki 42 a § (7.8.2015/959)
Muutoksenhaku hallintotuomioistuimesta
Sellaisesta päätöksestä, joka koskee tätä lakia ja joka koskee kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle, oppilaan määräajaksi erottamista tai etua tai oikeutta 31, 32 tai 33 § tai 34 § 1 mom., saa tehdä asiasta valituksen hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaisesti, jos tässä laissa ei muuta määrätä.
Tiedoksi tulleeseen päätökseen, joka koskee oikaisuvaatimusta, saa hakea muutosta tekemällä valitus hallintotuomioistuimelle hallintokäyttölain mukaisesti, jos tässä laissa ei muuta määrätä.