Miljövård

Miljövården arbetar med ärenden som påverkar vår livsmiljö i Nykarleby.

Tillståndsbehandling, övervakning, rådgivning och information är centrala delar av vårt arbete. Har du frågor om miljön, behöver information eller tillstånd för någon näringsverksamhet kan du ta kontakt med oss.

 

Information om Frillan-projektet

Miljövårdschef
Mathias Backman
Mathias.Backman@nykarleby.fi
Miljövårdsinspektör
Janne Toivonen
Janne.Toivonen@nykarleby.fi

Biologisk mångfald

Nykarleby stad ordnade 21.11.2022 föreläsningar om biologisk mångfald med finansiering från Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia och Miljöministeriet. Biolog Torgny Backman berättade om hur man kan anlägga ängar istället för gräsmattor för att både gynna biologisk mångfald och spara kostnader för bränsle och arbetstid.

Föreläsningsmaterial i bildlänken till höger.

beautiful beach waves wallpaper 1366x768

Avfallshantering

Huvudregeln är att det dagliga hushållsavfallet sorteras i biologiskt avfall och energiavfall som sätts i sina respektive avfallskärl. Runt om i kommunen finns ekopunkter där du kan lämna in återvinningsbart avfall, som returpapper, glas, metall och batterier. Avfallshanteringen i Nykarleby sköts av avfallsbolaget Ekorosk. På deras hemsida hittar du detaljerade anvisningar om hur du ska sortera.

Ekorosk Ekopunkterna i Nykarleby 

I Nykarleby, Jeppo och Munsala centrum finns bemannade återvinningsstationer som tar emot återvinningsbart avfall, farligt avfall och deponiavfall.

Öppettider återvinningsstationer

Ansvaret för avfallshanteringen ligger hos Österbottens avfallsnämnd. Nämnden är gemensam för Ekorosks medlemskommuner. Till nämndens arbetsuppgifter hör bland annat att göra upp avfallshanteringsbestämmelser och fastställa avfallstaxorna, samt att behandla ansökningar som gäller avvikande tömningsintervall för avfallskärl. Övervakningen av avfallshanteringen samt nedskräpningsärenden i Nykarleby sköts av stadens miljöavdelning.

Blanketter 

beautiful beach waves wallpaper 1366x768

Avloppsvatten

Avloppsnätet

Avloppsvattnet från stadens centrum samt från delar av Jeppo, Munsala och Socklot leds till det allmänna avloppssystemet, som upprätthålls av Nykarleby kraftverk. Därifrån pumpas avloppsvattnet vidare till Jakobstads reningsverk för behandling. Cirka 40% av stadens invånare är anslutna till det allmänna avloppsnätet.

Glesbygden

Cirka 60% av stadens invånare bor på områden där det saknas allmänt avloppsnät. På dessa områden är fastighetsägarna själva ansvariga för att behandla avloppsvattnet i egna reningssystem. Lagstiftningen som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden har ändrat i omgångar. Den senaste förändringen medförde krav på rening av avloppsvatten på känsliga områden, dvs. om fastigheten ligger högst 100 m från ett vattendrag, havet eller på ett grundvattenområde. Övriga fastigheter ska effektivera sitt avloppsreningssystem senast när det genomförs renovering eller annan omändring av byggnaderna. Fastighetsägaren ansvarar alltid för avloppsvattensystemet. På miljöförvaltningens sidor finns en karttjänst (se tilläggsinformation) som visar riktgivande gränser för områden där reningskraven skall uppfyllas. Enligt förordningen ska avloppsvattnet renas från organiskt material till minst 80% , från totalfosfor till minst 70% och från totalkväve till minst 30%. I stadens byggnadsordning stadgas att avloppsvatten på viktiga grundvattenområden skall ledas för behandling utanför grundvattenområdet, alternativt till slutna och täta uppsamlingsbrunnar.

Vad ska jag göra?

Ifall avloppsreningssystemet i din fastighet inte uppfyller kraven ska du som fastighetsägare ta kontakt med Nykarleby kraftverk och undersöka om det är möjligt att ansluta huset till kommunens avloppsnät. Ifall det inte är möjligt är nästa steg att kontakta en VVS-planerare som utifrån husets konstruktion och omgivningsförhållanden kan ge förslag på lämpliga avloppsreningssystem. I planeringsskedet lönar det sig också att kontakta stadens byggnadsinspektör eller miljövårdsinspektör för att utreda om det finns regionala bestämmelser på området som bör beaktas i avloppshanteringen.

Alla fastighetsägare ska ha en skriftlig utredning över avloppssystemet samt följande dokument som rör användningen och underhållet:

  1. Utredning över nuvarande avloppsreningssystem.
  2. Bruks- och underhållsanvisningar för systemet.
  3. Dagbok över systemets användning och service (rekommendation).

Dokumenten ska förvaras på fastigheten och de bör vid behov kunna uppvisas åt myndigheterna. Med hjälp av dokumenten överförs information om avloppssystemets konstruktioner och underhåll från en ägare till en annan. Du kan använda blanketten som gjorts av Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland. Utredningen kan även göras i fri form.

Alla befintliga fastigheter på känsliga områden som grundvattenområden eller högst 100 meter från ett vattendrag, måste förnya sitt avloppssystem – förutom om något av följande kriterier uppfylls:

  • Bygglovet har beviljats 2004 eller senare.
  • Fastigheten är ansluten till avloppsnätet.
  • Fastigheten har redan ett avloppsreningssystem som uppfyller kraven.
  • Samtliga fastighetsägare är födda före 9.3.1943.
  • Fastigheten saknar rinnande vatten och wc (endast utedass eller torrklosett).
  • Fastighetsägaren har beviljats undantag, exempelvis på grund av oskäligt höga kostnader.

Fastigheter som ligger utanför känsliga områden och som beviljats bygglov före 2004, ska förnya avloppsreningen vid större renoveringar.

Tillståndsförfarande

Att installera eller förnya ett avloppssystem kräver alltid ett tillstånd. Den som bygger nytt ska bifoga förslaget på avloppssystem i sin bygglovsansökan. Ifall det gäller en befintlig byggnad, bör fastighetsägaren ansöka om åtgärdstillstånd, och bifoga planen till ansökan.

Bidrag

Kostnader för arbetet med att bygga och installera ett avloppsreningssystem omfattas av hushållsavdraget. Hushållsavdraget gäller förnyandet av avloppsreningssystem på befintliga fastigheter.

Mera information

Miljöförvaltningens karttjänst (endast på finska) 

Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland, opartisk information och rådgivning om avloppsbehandling 

Miljöministeriets publikation Avloppsvatten i glesbygdsområden – Lagstiftning och praxis 

Miljöförvaltningens avgiftsfria tjänst för att utreda det lämpligaste avloppsreningssystemet för din fastighet (endast på finska)

 

beautiful beach waves wallpaper 1366x768

Marktäkter

Att ta upp sten, grus, sand, lera eller mull för borttransport, lagring eller förädling i kommersiellt syfte kräver alltid ett marktäktstillstånd (marktäktslagen 4 §). Tillståndet beviljas av miljö- och byggnadsnämnden. Ett marktäktstillstånd samt tillsynen av verksamheten är avgiftsbelagt enligt stadens avgiftstaxa. Beviljade marktäkter övervakas av byggnadsinspektionen.

Miljötillstånd

Stenbrott där stenmaterial krossas och siktas i minst 50 dagar kräver även ett miljötillstånd. Samma sak gäller om marktäkten finns på ett grundvattenområde eller om verksamheten kan medföra risk för förorening av grundvatten. Ansökan om tillstånd för täktverksamhet samt ansökan om miljötillstånd lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Tillståndsansökningarna behandlas tillsammans och avgörs i samma beslut.

Blanketter och mera information

För husbehov

I normala fall behövs inget tillstånd för att ta marksubstanser på egen mark och för eget behov. Om du har för avsikt att ta upp mer än 500 fasta kubikmeter krävs dock en anmälan till miljöavdelningen. Marktäkter för eget behov är inte tillåtet på grundvattenområden.

beautiful beach waves wallpaper 1366x768

Miljötillstånd och anmälningar

För verksamheter som medför risk för förorening av miljön behövs ett tillstånd enligt miljöskyddslagen. Sådana verksamheter är till exempel pälsfarmer, stenkrossar och olika industrier. Miljötillstånd för mindre verksamheter behandlas av miljö- och byggnadsnämnden, medan miljötillstånd för större enheter behandlas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Mera information om miljötillstånd 

Planerar du att förstora eller bygga ett nytt djurstall? Då krävs ett allmänt anmälningsförfarande. Anmälningen behandlas av miljövården och avgörs av miljö- och byggnadsnämnden. För stora djurgårdar behövs ett miljötillstånd från Regionförvaltningsverket. 

Mera information om anmälningsförfarande 

beautiful beach waves wallpaper 1366x768

Muddring och slåtter

Maskinella åtgärder på vattenområden ska alltid anmälas till miljövårdsmyndigheten, enligt vattenlagen. Om muddringsmassornas volym är 500 kubikmeter eller mera behövs ett tillstånd av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Om muddringsmassornas volym är under 500 kubikmeter räcker det med att lämna in en skriftlig anmälan till Närings- trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen). Även slåtter eller maskinellt avlägsnande av vattenväxter ska anmälas till NTM-centralen. Anmälan görs via en elektronisk blankett minst 30 dygn innan åtgärderna påbörjas. Anmälan är avgiftsfri. Även vattenområdets ägare samt grannar ska underrättas. NTM-centralen tar ställning till om åtgärderna kan orsaka sådana olägenheter att det även krävs tillstånd från Regionförvaltningsverket.

Mera information 

Muddermassor

Placering av muddermassor på detaljplaneområden och generalplaneområden kan kräva ett tillstånd för miljöåtgärder. I Nykarleby behövs tillståndet vid Andra sjön, Bådan och i Vexala, samt på några mindre strandplaneområden. Kontakta alltid miljöavdelningen när du planerar en muddring. Vi tar ställning till huruvida det krävs tillstånd. När det gäller byggande av vågbrytare och större kajer eller andra konstruktioner som ändrar eller påverkar strandlinjen krävs ett åtgärdstillstånd från byggnadsinspektionen. Om vattenbyggnadsarbetet har betydande inverkan på miljön kan det även behövas tillstånd från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

beautiful beach waves wallpaper 1366x768

Trädfällning

Att fälla träd i centrum av Nykarleby kräver alltid tillstånd. Trädfällningsärenden behandlas på tjänstemannanivå av miljövårdschefen och förmannen på stadens trädgård, och ofta räcker det med ett muntligt medgivande. Om det är fråga om träd som är viktiga för stadsbilden kan det även krävas ett tillstånd för miljöåtgärder av miljö- och byggnadsnämnden.

När du vill fälla träd i centrum, så börja med att ta kontakt med arbetande förman Roger Nynäs eller miljövårdschef Mathias Backman. Kontaktuppgifter nedan.

beautiful beach waves wallpaper 1366x768

Buller

Enligt 118 § miljöskyddslagen ska den som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande, göra en skriftlig anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Exempel på verksamheter som kan förorsaka speciellt störande buller är bygg- eller reparationsarbeten, konserter eller motorsporttävlingar. Verksamheter som kräver miljötillstånd, privata hushåll eller försvarsmakten behöver inte göra anmälan om tillfälligt buller eller skakningar.

Bulleranmälan ska lämnas in till miljöavdelningen i Nykarleby minst 30 dygn innan verksamheten påbörjas. Beslutet angående anmälan kan innehålla tilläggsbestämmelser för att förhindra eller minska eventuella olägenheter. Polisen informeras även om beslutet. För behandling av bulleranmälan tas det ut en avgift enligt taxan för miljövårdsmyndigheten i Nykarleby stad. 

Blankett för anmälan om buller

beautiful beach waves wallpaper 1366x768

Natur- och kulturvårdsarbete på Frillan i Nykarleby stad

Grönområdet på Frillan som präglas av små ängar omgärdade av stengärdsgårdar och skogspartier är ett intressant område nära Nykarleby centrum. De små ängarna kallas i folkmun för ”Roosas lindo”, ”Hugos lindo” och ”Backåkern”. Mera information hittas under www.nykarlebyvyer.nu.

Frill hemman har tidigare hört till Kuddnäs hemman. Enligt historien byggdes stengärdsgårdarna då området odlades upp under hungeråren på 1860-talet. Området har haft en varierande användning, och tills nyligen har delar arrenderats till betesmark. På grund av att området har, förutom kulturhistoriskt värde, även visat sig ha högt värde i fråga om biologisk mångfald, sökte miljövårdsavdelningen i Nykarleby stad finansiering för skötsel och bevarande av natur- och kulturvärden från livsmiljöprogrammet Helmi. P

rogrammet, som Miljöministeriet har inlett, har som mål att stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. I juni 2020 beviljade miljöministeriet staden finansiering för inledande av områdets skötsel. Som egen andel i projektets finansiering bidrar staden med bl.a. av röjnings- och slåtterarbete. Restaureringsprojektet pågår fram till slutet av 2021, därefter hoppas vi att betande djur ska fortsätta att sköta om området. Frill-området kommer att vara öppet för allmänheten, och målet är ett rekreationsområde där den biologiska mångfalden upprätthålls och besökare kan få kunskap om t.ex. växtarter, betesdjur och kulturlandskap.

 

Ängsslåtter

Staden planerar att ordna ett eller flera tillfällen under sommaren 2021 där allmänheten har chans att ta del av information om området, samt själva bidra med information och delta i skötseln av ängarna i området. Mera information kommer senare.

 

Efterlysning av information om Frill-området

Nykarleby stad tar gärna emot minnen, historier, fotografier osv. från området, speciellt sådan information som anknyter till bete och betesdjur, slåtter eller allmänt om skötseln av ängarna.

 

Skicka informationen till Janne Toivonen eller Mathias Backman på miljövårdsavdelningen, som även svarar på frågor:

Janne Toivonen
janne.toivonen@nykarleby.fi
0503646512

Mathias Backman
mathias.backman@nykarleby.fi

Frillan, maj 2020

Frillan, maj 2020

Frillan, januari 2021

Frillan, januari 2021

Frillan, maj 2020

Frillan, maj 2020

Frillan, januari 2021

Frillan, januari 2021

Roger Nynäs
roger.nynas@nykarleby.fi
Mathias Backman
Mathias.Backman@nykarleby.fi