Yhdistysavustus 2021

Uudessakaarlepyyssä paikallisesti toimivat yhdistykset ja työryhmät voivat hakea toiminta-, kiinteistö-, vuokra- ja hankeavustusta.
Hakemusaika: 8.2-8.3.2021

Hyvinvointilautakunta päättää yhdistysavustusten jaosta lautakunnan kokouksessa maaliskuun lopussa. Myönnetyt yhdistysavustukset maksetaan vasta, kun kaikki liitteet on toimitettu.

Jos olet saanut sähköpostivastauksen hakemukseesi, hakemuksesi on vastaanotettu (vastaus lähetetään manuaalisesti, joten se ei saavu heti, kun hakemus on tehty). Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kanslisti Solveig Rifiin 06-785 6402.

Liitteet voi lisätä digitaaliseen hakemukseen tai lähettää sähköpostitse tai postitse viimeistään kahden viikon kuluttua viimeisestä hakupäivästä. Mahdollinen poikkeus koskee sellaisia vuosikokousasiakirjoja, jotka eivät ole vielä saatavilla. Kirjoita tällaisessa tapauksessa vuosikokouksen päiväkirja hakemukseen sekä päivä, jolloin toimitat liitteet.

Liitteet voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen solveig.rif@nykarleby.fi tai postitse osoitteeseen Uudenkaarlepyyn kaupunki / sivistyskanslia, PL 29, 66901 Uusikaarlepyy – tai jättää kaupungintalon infoon, Topeliuksenpuistikko 7.

hakemus
Hakemusaika alkaa 8.2.2021

Bakgrund bla

1. Toiminta-avustus

Toiminta-avustus on tarkoitettu yhdistysten normaalin toiminnan tukemiseen.
Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksille, jotka toimivat kunnassa ja järjestävät aktiviteetteja kunnan asukkaille. Lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa priorisoidaan.

 

2. Vuokra-avustus

Vuokra-avustusta voi hakea sellaisten liikuntapaikkojen vuokriin, joita ei ole omassa kunnassa. Avustusta haetaan normaalilla hakukierroksella. Avustus voi olla enintään 40 % vuoden vuokrakustannuksista, ja se maksetaan jälkikäteen tositteita vastaan, joista ilmenee maksusuoritukset. Avustusta maksetaan kuitenkin enintään myönnettyyn määrään asti. Tositteet tulee toimittaa 14.12.2020 mennessä.

 

Bakgrund bla

3. Kiinteistöavustus

Kiinteistöavustuksen tarkoituksena on auttaa kiinteistönomistajaa pitämään talo kunnossa. Kiinteistöavustusta saa kunnossapito- ja lämmityskustannuksiin. Kiinteistöavustus maksetaan vain yhdistyksille, jotka omistavat yhdistystalonsa. Kiinteistöavustusta ei makseta vuokrakuluista.

 

4. Hankeavustus

Hankeavustusta voi hakea uusiin hankevaatimukset täyttäviin hankkeisiin. Yhdistykset ja työryhmät voivat hakea hankeavustusta. Hakemukseen on liitettävä hankesuunnitelma ja hankkeen talousarvio. Avustusta ei myönnetä jo päättyneisiin hankkeisiin. Hankeavustus maksetaan, kun hankkeen kustannuksiin liittyvät tositekopiot on toimitettu sivistyskansliaan. Tositteet tulee toimittaa 14.12.2020 mennessä. Talkootyöstä ei makseta hankeavustusta. Talkootyö on edelleen vapaaehtoista palkatonta työtä.

Hakemuksen liitteet

1. Vuoden 2019 toimintakertomus
2. Vahvistettu/alustava tilinpäätös (tase- ja tuloslaskelma) sekä tilintarkastuskertomus edeltävältä vuodelta.
3. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio
4. Yhdistyksen säännöt (jos aiempien vuosien sääntöihin on tehty muutoksia)
5. Mahdolliset muut liitteet, esim. hankekuvaus

1. Toimintakertomus

Toimintakertomus on yksi tärkeimmistä asiakirjoista avustusten jakamisen kannalta. Toimintakertomuksesta tulee käydä ilmi, kuinka aktiivinen yhdistys on. Toimintakertomuksen tulee sisältää yleistä tietoa, kuten mitä toimintaa on järjestetty vuoden aikana, paljonko osallistujia eri aktiviteeteissa on ollut, osallistujien ikärakenne, aktiviteettien määrä ym.

2. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Tilinpäätös sisältää edeltävän toimintavuoden tulot ja menot. Tuloslaskelmasta tulee käydä selvästi ilmi materiaali-, vuokra-, matka-, palkkio- ym. kustannukset. Tilikartta on tärkeää mukauttaa yhdistyksen toimintaan. Pienen yhdistyksen ei tarvitse esittää konsernitilinpäätöstä. Yhdistyksen tilintarkastajat laativat ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen, joka on todiste siitä, että tilinpäätös on tehty voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

3. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi tärkeimmät toimenpiteet, jotka yhdistys tulee tekemään tulevana vuonna. Talousarvio on suunnitelma tulojen ja menojen toteutumisesta tulevana vuonna.

 

Bakgrund bla

Hanketta koskevat vaatimukset

  • Hankkeella pyritään saavuttamaan tavoite.
  • Hanke on jotain uutta, joka ei kuulu tavalliseen toimintaan.
  • Hanke suunnitellaan, toteutetaan, päätetään.
  • Hankkeella on oltava erillinen talousarvio/kirjanpito.
  • Hanke toteutetaan määrätyn ajan puitteissa.
Bakgrund bla

Kuka jakaa avustukset?

Uudenkaarlepyyn kaupungissa hyvinvointilautakunta päättää yhdistysavustusten jakamisesta. Avustukset jaetaan vain kerran vuodessa. Hakemusaika päättyy yleensä maaliskuun alussa.

Kuka päättää avustuksen suuruudesta?

Hyvinvointilautakunnan luottamushenkilöt päättävät avustuksen suuruudesta ja jakamisesta. Virkamiehet valmistelevat asian normaalissa järjestyksessä. Lautakunnan jäsenet voivat etukäteen tutustua hakemuksiin.

Avustuksia ja avustushakemuksia koskeviin kysymyksiin vastaa Uudenkaarlepyyn kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, puh. 06-785 6111 (vaihde), 06-785 6475 Heidi Kronqvist, vt. hyvinvointipäällikkö.