Föreningsbidrag 2024

Föreningar och arbetsgrupper som verkar lokalt i Nykarleby kan söka om verksamhets-, fastighets-, hyresbidrag och projektbidrag. Ansökningstid: 5.2-4.3.2024

Välfärdsnämnden beslutar om fördelningen av föreningsbidrag på nämndmötet i april. Beviljade föreningsbidrag betalas ut först när alla bilagor inkommit.

Samtliga bilagor kan bifogas till den digitala ansökan eller sändas in per e-post eller vanlig post senast 19.3, med ev. undantag för sådana årsmöteshandlingar som inte finns att tillgå då ännu. I sådana fall skriv in datumet för årsmötet i ansökan samt dagen ni lämnar in bilagorna.

Deadline för att lämna in begärda bilagor är 30 september, annars går bidraget (verksamhetsbidrag, fastighetsbidrag och hyresbidrag) till Pepparkakshusets verksamhet.

Projektbidrag som inte lyfts före 9 december går till Pepparkakshusets verksamhet.  Hyresbidrag betalas i efterskott mot redovisning i form av verifikat på erlagda kostnader, dock högst upp till det beviljade bidraget. Verifikaten bör vara inlämnade senast den 9.12.2024.

När du tryckt på Skicka blir formuläret tomt men näst högst upp på sidan står det "Din ansökan har skickats, tack!". Detta är en bekräftelse på att vi har tagit emot ansökan. Vid oklara fall kontakta kanslist Solveig Rif 06-785 6402.

Bilagor per epost: solveig.rif@nykarleby.fi eller per post till: Nykarleby stad/bildningskansliet, PB 29, 66901 Nykarleby - eller lämna i brevinkastet i stadshuset, Topeliusesplanaden 7.

Vi svarar gärna på frågor under vår Föreningskväll, som ordnas i Munsalagården 12 februari kl. 18.00.
Välkomna! 

Bakgrund bla
1. Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är till för att stöda föreningars normala verksamhet.
I första hand är bidraget avsett för föreningar som verkar inom kommunen och ordnar aktiviteter för kommunens innevånare. Verksamhet för barn och ungdomar prioriteras.

2. Hyresbidrag

Kan sökas för subventionering av hyror för användning av sådana idrottsanläggningar som inte finns i den egna kommunen. Bidraget ansöks i den normala ansökningsomgången. Subventioneringen kan uppgå till högst 40% av hyreskostnaden under året och utbetalas i efterskott mot redovisning i form av verifikat på erlagda kostnader, dock högst upp till det beviljade bidraget. Verifikaten bör vara inlämnade senast den 9.12.2024.

Bakgrund bla
3. Fastighetsbidrag

Fastighetsbidraget är till för att hjälpa fastighetsägaren att hålla sitt hus i skick. Till fastighetsbidraget hör utgifter för underhåll och uppvärmning. Fastighetsbidrag utbetals endast till föreningar som äger sitt föreningshus. Fastighetsbidrag utbetalas inte för hyreskostnader.


4. Projektbidrag

Projektbidrag kan sökas för nya projekt som fyller kraven på ett projekt. Föreningar och arbetsgrupper kan söka om projektbidrag. Till ansökan bör bifogas projektplan och budget för projektet. Bidrag beviljas inte för redan avslutade projekt. Projektbidraget utbetalas när kopior på verifikat som hänför sig till projektets kostnader har inlämnats till bildningskansliet. Verifikaten bör vara inlämnade senast den 9.12.2024. För talkoarbete utbetalas inte projektbidrag. Talko är fortfarande frivilligt oavlönat arbete.

Till ansökan bör följande bilagor bifogas

1. Verksamhetsberättelse för år 2023
2. Fastställt/preliminärt bokslut (balans- och resultaträkning) samt revisionsberättelse för föregående år.
3. Verksamhetsplan och budget för år 2024
4. Föreningens stadgar (i fall av ändringar i stadgarna från tidigare år)
5. Ev. övriga bilagor, ex. projektbeskrivning

1. Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen är en av de viktigare handlingarna vid utdelning av bidrag. Från verksamhetsberättelsen skall man kunna utläsa hur aktiv föreningen är. I verksamhetsberättelsen bör det framgå allmän info, som t.ex. vad som arrangerats under året, antalet deltagare i olika aktiviteter, åldersstrukturen för deltagarna, antalet aktiviteter m.m.

2. Bokslut och revisionsberättelse

Bokslutet redogör för inkomster och utgifter under det föregående verksamhetsåret. Ur resultaträkningen bör det klart framkomma kostnader för material, hyror, resor, arvoden, m.m. Det är viktigt att anpassa kontoplanen till föreningens verksamhet. En liten förening behöver inte visa upp ett koncernbokslut. Föreningens revisorer skriver och undertecknar revisionsberättelsen, som ett intyg på att bokslutet uppgjort enligt gängse regler.

3. Verksamhetsplan och budget

Från verksamhetsplanen bör det framgå de viktigaste åtgärderna som föreningen kommer att arbeta med det kommande året. Budgeten är en plan för hur inkomster och utgifter kommer att förverkligas under det kommande året.

Bakgrund bla

Vad är kraven för ett projekt?

  • Med ett projekt strävar man att nå ett mål
  • Något nytt som inte hör till den normala verksamheten
  • Ett projekt planeras - genomförs - avslutas
  • För ett projekt bör man ha skild budget/bokföring
  • Projektet utförs under en viss bestämd tid
Bakgrund bla

Vem delar ut bidrag?

Inom Nykarleby stad är det välfärdsnämnden som beslutar om fördelningen av föreningsbidrag. Bidrag fördelas endast en gång under året. Ansökningstiden löper ut vanligen i början på mars.

Vem besluter om bidragens storlek?

Bidragens storlek och fördelning avgörs av de förtroendevalda som finns i välfärdsnämnden. Ärendet bereds i normal ordning av tjänstemän. Medlemmarna i nämnden kan i förväg bekanta sig med ansökningarna.

På frågor som rör bidrag och bidragsansökningar svarar Nykarleby Kultur & Fritid, kultur@nykarleby.fi idrott@nykarleby.fi ungdom@nykarleby.fi

 

Till ansökan