Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Allmänna målet för morgon- och eftermiddagsverksamheten är att garantera en trygg uppväxtmiljö före och efter skoldagen. Verksamheten ska stödja barnets tillväxt och utveckling, skapa grunder för goda fritidsvanor- och aktiviteter samt stödja familjerna och skolan i fostringsarbetet. Stödjandet av hemmens och skolans fostrande arbete förutsätter samarbete som bygger på ömsesidig jämlikhet och respekt.

Med verksamheten strävar man också efter att främja jämlikheten och delaktigheten i samhället samt förhindra utslagning. Miljön ska vara trygg och barnen får inte utsättas för mobbning, trakasseri eller våld.

Verksamheten bygger på värdegrunden för den grundläggande utbildningen, som omfattar mänskliga rättigheter, jämlikhet, demokrati, bevarande av naturens mångfald och omgivningens livskraft samt tolerans för kulturell mångfald. Verksamheten ska på samma sätt som den grundläggande utbildningen främja social gemenskap, ansvarskänsla och respekt för individens rättigheter och friheter.

Morgon- och eftermiddagsverksamhetens uppgift är att främja barnens helhetsmässiga välbefinnande:

  • att erbjuda barnen ledd fritidsverksamhet
  • att stödja barnens uppväxt och utveckling
  • att stödja barnens skolgång och lärande
  • att ingripa tidigt och att ge social bekräftelse

Morgon- och eftermiddagsverksamheten har en speciell karaktär, eftersom den grundar sig på frivillighet och sker under barnens fritid. I grunderna betonas lek, skapande verksamhet och betydelsen av positiva upplevelser för skolelever.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ska utgöra en sammanhängande och mångsidig helhet, som ska ge möjlighet till social växelverkan, estetiska upplevelser samt rörelse och utomhusvistelse, glädje och rekreation samt läxläsning. Ett smakligt mellanmål och en trivsam miljö ökar känslan av välbefinnande.

 

1. Ansök
2. Beslut
3. Tidsbokning
4. Ändringar
light blue background wallpaper 1366x768

Ansök

Ansökan görs via Wilma

Har du redan en plats?

Ansök

Är du ny kund?

Ansök

Instruktioner

 

light blue background wallpaper 1366x768

Beslut

Beslutet om plats samt beslut om avgifter skickas vi e-post. Kom ihåg att uppge en korrekt e-postadress. När du får ditt beslut, klicka på länken och identifiera dig. Nu är du inloggad på er egen sida på tjänsten Kidznykarleby. Där kan du se alla beslut som rör dina barn.

Nykarleby stad ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Ansökningstiden är i januari, årligen. Ansökan är obligatorisk.

Avgifter

 

light blue background wallpaper 1366x768

Tidsbokning

När du fått en plats kan du ladda ner appen EdLevo. Även här loggar du in genom att identifiera dig med bankkoder och Suomi.fi. I EdLevo kan du boka närvarotider för familjens alla barn samt se hur mycket timmar ni använt. Har ni kontinuerligt samma behov av mängd timmar? Då är det bara att kopiera tiderna från föregående vecka. Närvarotiderna ska alltid bokas i förväg.

Till edlevo-BOKNING

Info om edlevo

 

light blue background wallpaper 1366x768

Ändringar

Behovet av småbarnspedagogik kan förändras, meddela era förändrade behov genom att fylla i ändringsformuläret. En ändring görs 30 dagar innan den träder i kraft och ska gälla i minst tre månader.

 

light blue background wallpaper 1366x768

Uppsägning

När du vill säga upp din plats görs det skriftligt via KidzNykarleby. Uppsägningstiden är minst en månad och faktureringen fortsätter till fullt belopp till slutet av följande månad.

KidzNykarleby 

Ändring:
Vi ändrar till: