Vi bekämpar invasiva växter!

15.6.2023

 

 

 

En container för säker dumpning av invasiva växtarter finns nu på Norra Munsalavägen 623.

 

Utbredningen av invasiva växtarter är ett hot mot biologisk mångfald i naturen. Lokalt kan viktiga arter försvinna från områden där invasiva arter breder ut sig. Ängsväxter som trivs i en mera näringsfattig jordmån är särskilt utsatta för att bli utkonkurrerade av blomsterlupinen.

Nykarleby stad deltar tillsammans med Jakobstadsregionens andra kommuner i projekt PIA, som syftar till att bekämpa invasiva växter i vårt område.

 

Du kan också hjälpa till med att bekämpa invasiva växter!

Det är oerhört viktigt att bekämpa invasiva växter, bland annat genom röjning, uppdragning av rötter och avbrytning av blommor för att förhindra ytterligare spridning av frön och växtdelar. Därför bör bekämpning ske före fröbildning. För parkslide är det speciellt viktigt att inga växtdelar sprids, den minsta lilla del kan ge ursprung till nya svåra populationer. Läs gärna om bekämpningsmetoder på Vieraslajit:

https://vieraslajit.fi/info/i-2446

 

Tre viktiga saker att komma ihåg:

Släng inte skadliga växter i komposten!

Sprid inte frön och växtdelar under transport!

Dumpa inte växtavfall i stadens grönområden eller i naturen!

 

Nykarleby stad har placerat en container vid gamla jorddeponin, Norra Munsalavägen 623, speciellt för växtavfall. Avfallet går till produktion av biogas vid Jeppo Biogas, så det går även till annan nytta.

Sätt avfallet i soppåse och förslut påsen noggrant under transporten, för att förhindra spridning längs vägen. Töm sedan växtavfallet från soppåsen i containern och lämna plastpåsen i uppsamlingskärlet bredvid (plast i avfallet ger merkostnad).

 

Främmande arter

Med en främmande art avses en växt, ett djur eller en annan organism som människan avsiktligt eller oavsiktligt introducerar i ett område utanför artens naturliga utbredningsområde. En främmande art har med människans medverkan överskridit sina naturliga spridningshinder, såsom kontinenter, hav eller berg.

Kommunerna har skyldighet att bekämpa invasiva arter, i enlighet med lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015), men den enskilda fastighetsägaren har också skyldighet och ansvar att stoppa spridningen av växten. Läs mer på vieraslajit.fi.

 

 

Klicka på länkarna för mera information om de viktigaste arterna som finns här i regionen och deras bekämpning.

Blomsterlupin

Flerårig, sprids med mycket långlivade frön.

https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950

 

Jättebalsamin

Ettårig, sprids med långlivade frön (och speciellt problematisk nedströms vattendrag).

https://vieraslajit.fi/lajit/MX.39158

 

Vresros

Flerårig, sprids med rotskott och frön, dessa också med till exempel fåglar och med vatten.

https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38815

 

Parkslide

Flerårig, sprids med jordskott och (även minimalt små) växtdelar.

https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38240

 

 

Du kan rapportera dina observationer om invasiva arter på webbplatsen vieraslajit.fi. Nykarleby stads miljövårdsavdelning tar också emot rapporter om förekomst av invasiva arter, antingen via Nykarleby-appen eller på e-postadressen: invasiva.arter@nykarleby.fi. Miljövårdsavdelningen vill påminna om att huvudansvaret för att bekämpa dessa arter ligger alltid på fastighetsägaren.

De nationella hanteringsplanerna för bekämpning av invasiva arter finns på jord- och skogsbruksministeriets sidor:

https://mmm.fi/sv/frammande-arter/hanteringsplaner

 

 

Vi tackar alla som är med i bekämpningen av invasiva arter!Gå till "Aktuellt"