Svenskspråkig specialpedagogik åk 1-10

Har du funderingar kring ditt barns utveckling i läsning, skrivning eller matematik? Funderar du kring ditt barns inlärning, språkliga eller sociala utveckling?

Speciallärarna ansvarar för att elever som behöver extra stöd uppmärksammas och får den hjälp de behöver, bland annat genom planering av stödåtgärder och specialpedagogisk träning. Vi handleder även andra vuxna som arbetar med eleverna i skolan. Tanken är att i ett så tidigt skede som möjligt stöda elevernas utveckling och att fortsätta med stödet så länge behov finns.

Vi samarbetar med sakkunniga inom social- och hälsovård, omsorg, terapeuter samt andra instanser och myndigheter.

Vi utgår från den enskilda elevens behov att lära sig och utvecklas, vi stärker elevens självkänsla och den kognitiva utvecklingen. Specialundervisning kan ges under en kort tid eller mera kontinuerligt under en längre tid. Undervisningen kan ske individuellt, i par, i liten grupp eller som kompanjonundervisning i klass.

Vi strävar efter att alla elever med särskilda behov ska kunna inkluderas i sin hemklass. Antalet ämnen och timmar baseras då alltid på elevens individuella utveckling, behov och inlärningsförutsättningar.

Utökad specialundervisning erbjuds i två skolor. På det sättet försäkrar vi oss om att alla elever med särskilda behov får en likvärdig möjlighet till en högklassig och kvalitativ undervisning.

Elever som beviljats särskilt stöd hänvisas till någon av följande skolor: 

Specialpedagogik bakgrund 1721

Zachariasskolan åk 1-9

För elever med särskilt stöd i modersmål, matematik och språk, eleverna inkluderas i åk 1-9.

Specialpedagogik bakgrund 1721

Munsala specialklass åk 1-10

För elever med olika typer av funktionsnedsättning, eleverna inkluderas i åk 1-6 i de ämnen där det är möjligt. För elever som behöver helt individualiserad undervisning samt elever som har förlängd läroplikt.

Ledande speciallärare
Annika Nystedt
annika.nystedt@nykarleby.fi
Lärare
Towa Forsbacka
towa.forsbacka@nykarleby.fi
Munsala specialklass